5

Exathaw paam ib pluag mov rua vaajntxwv hab Hamaa noj

1Mas nub kws peb Exathaw naav nwg cev tsoog puj vaaj hab moog sawv huv vaajntxwv lub tsev ntawm lub tshaav puam saab huv ncaaj ntawm chaav kws vaajntxwv nyob. Vaajntxwv nyob tsawg sau nwg lub zwm txwv huv vaajtntxwv lub tsev ncaaj ntawm txujkev kws nkaag lug. 2Thaus vaajntxwv pum puj vaaj Exathaw sawv ntsug huv lub tshaav puam, nwg kuj txaus sab rua Exathaw hab cev nwg tug cwj kub kws nyob huv nwg txhais teg rua Exathaw. Exathaw txawm txaav lug kov tug hauv cwj. 3Vaajntxwv has rua nwg tas, “Puj vaaj Exathaw, muaj daabtsw? Koj thov yaam twg? Kuv yuav pub rua koj, txawm yog pub kuv lub tebchaws ib nraab kuj tau.” 4Exathaw txhad has tas, “Yog txaus vaajntxwv lub sab, mo nuav thov vaajntxwv hab Hamaa lug noj pluag mov kws kuv npaaj rua vaajntxwv lawd.” 5Tes vaajntxwv txawm has tas, “Coj Hamaa kawgkag tuaj, ib yuav ua lawv le Exathaw lub sab xaav.” Vaajntxwv hab Hamaa txhad moog rua ntawm rooj mov kws Exathaw npaaj ca. 6Thaus puab saamswm haus cawv txwv maab, vaajntxwv has rua Exathaw tas, “Koj thov daabtsw? Kuv yuav pub rua koj. Txawm yog yuav kuv lub tebchaws ib nraab los kuj tau.” 7Mas Exathaw has tas, “Kuv tej lug taij hab kuv tej lug thov yog le nuav. 8Yog vaajntxwv hlub kuv hab txaus sab pub lawv le kuv tej lug taij hab kuv tej lug thov nuav kuas tav, mas pigkig thov vaajntxwv hab Hamaa rov lug noj pluag mov kws kuv yuav npaaj rua meb hab, mas pigkig kuv le ua lawv le vaajntxwv has.”
9Mas nub hov Hamaa tawm moog zoo sab xyiv faab kawg le. Tassws thaus Hamaa pum Mauntekhai ntawm vaajntxwv lub rooj loog nwg tsw sawv lossws tsw ntshai Hamaa ua tshee nyo, Hamaa kuj npau tawg heev rua Mauntekhai. 10Txawm le ntawd los Hamaa ua ib sab nyaj rov moog tsev. Nwg khaiv tuabneeg moog coj nwg cov phoojywg hab nwg tug quaspuj Xelev lug. 11Hamaa khaav txug nwg tej nyaj txag nplua quas mag hab pav txug nwg muaj pes tsawg leej tub hab tej koob meej kws vaajntxwv pub rua nwg hab pav txug qhov kws vaajntxwv tsaa nwg ua luj dua cov thawj hab vaajntxwv cov tub teg tub taw huvsw. 12Hab Hamaa has ntxwv tas, “Txawm yog puj vaaj Exathaw los tub tsw hu leejtwg moog nrug vaajntxwv noj pluag mov kws nwg npaaj, tsuas yog hu kuv xwb. Hab pigkig nwg tseed hu kuv hab vaajntxwv rov moog dua. 13Tassws tej nuav tsw muaj qaabhau rua kuv le, rua ncua swjhawm kws kuv tseed pum Mauntekhai kws yog tuabneeg Yutai nyob tsawg ntawm vaajntxwv lub rooj loog.”
14Nwg tug quaspuj Xelev hab nwg cov phoojywg suavdawg has rua nwg tas, “Ca le moog txhus ib tug ncej kws dai tuabneeg sab tswb caug tshwm, es pigkig sawv ntxuv kuj thov vaajntxwv kuas muab Mauntekhai dai cej daab rua tug ncej hov tsaiv le moog nrug vaajntxwv noj haus zoo sab hlo.” Tej lug nuav hum Hamaa lub sab heev nwg txhad has kuas ua tug ncej dai cej daab hov.