5

HʼEster Nao Pơhiăp Hăng Pơtao

1Tơdang ñu hlak dŏ kŏm ƀơ̆ng huă, ƀơi hrơi tal klâo HʼEster čut hơô khul ao phyung hơbia ñu. Giŏng anŭn, ñu mŭt nao pơ anih wăl tơdron sang pơtao. Anih anai jing gah lăm sang pơtao laih anŭn jĕ hăng anih hơmâo grê pơtao. Tơdang ñu mŭt nao pơ anih wăl tơdron anŭn, pơtao hlak dŏ be̱r ƀơi grê pơtao ñu laih anŭn ƀô̆ mơta ñu anăp nao pơ bah amăng mŭt. 2Tơdang ñu ƀuh hơbia HʼEster dŏ dơ̆ng gah rơngiao jĕ ƀơi bah amăng mŭt anŭn, ñu mơak hăng gơ̆ laih anŭn yơr tơbiă gai hơnuăt pơtao mah ñu kơ gơ̆ mơ̆ng tơngan ñu kiăng brơi kơ HʼEster mŭt rai. Tui anŭn yơh, HʼEster rai jĕ laih anŭn tĕk ƀơi rơjŭng gai hơnuăt anŭn.
3Giŏng anŭn, pơtao tơña, “Ơ hơbia HʼEster hơi, hơget tơlơi ih kiăng lĕ? Hơget tơlơi ih kiăng rơkâo kơ kâo lĕ? Kâo či pha brơi kơ ih yơh hơget tơlơi ih rơkâo. Tơdah ih kiăng, kâo či pĕ pơpha dêh čar kâo sămkrah brơi kơ ih yơh.”
4HʼEster laĭ glaĭ, “Ơ pơtao ăh, hrơi anai kâo hơmâo prap rơmet laih tơlơi ƀơ̆ng huă kơ ih; tơdah tơlơi kâo kiăng rơkâo anai pơmơak kơ ih, rơkâo kơ ih wơ̆t hăng Haman mơ̆n rai bĕ pơ anih ƀơ̆ng huă kâo anai.”
5Pơtao laĭ, “Iâu rai Haman tañ ră anai bĕ, tui anŭn ƀing gơmơi dưi nao pơ tơlơi ƀơ̆ng huă HʼEster rơkâo kiăng kơ ƀing gơmơi nao.”
 Tui anŭn, pơtao laih anŭn Haman nao pơ anih ƀơ̆ng huă HʼEster hơmâo prap rơmet laih.
6Ƀơi mông tơdang ƀing gơñu hlak mơñum tơpai, pơtao tơña kơ HʼEster dơ̆ng, “Ơ hơbia HʼEster, hơget tơlơi ih kiăng rơkâo kơ kâo lĕ? Kâo či pha brơi kơ ih hơget tơlơi ih kiăng yơh. Tui anŭn, hơget tơlơi ih kiăng kơ kâo pha brơi kơ ih lĕ? Wơ̆t tơdah ih rơkâo kơ kâo truh kơ sămkrah dêh čar anai, kâo ăt či pha brơi kơ ih mơ̆n.”
7HʼEster laĭ glaĭ tui anai, “Ơ pơtao ăh, anai yơh jing tơlơi kâo kwưh rơkâo: 8Tơdah ih mơak hăng kâo laih anŭn kiăng ngă tui hơget tơlơi kâo rơkâo laih anŭn pha brơi kơ kâo hơget tơlơi kâo kiăng, rơkâo kơ ih rai pơ anih anai dơ̆ng hrơi pơgi wơ̆t hăng Haman mơ̆n, kiăng kơ ƀơ̆ng huă gơnam ƀơ̆ng kâo či prap rơmet kơ ƀing gih. Giŏng anŭn, kâo či laĭ glaĭ kơ ih yơh hơget tơlơi kâo kiăng.”

Haman Pơkra Hơdră Kiăng Pơdjai Mordekai

9Tơdơi kơ tơlơi ƀơ̆ng huă anŭn, Haman tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng anŭn laih anŭn pran jua ñu mơak mơai hơ̆k kơdơ̆k biă mă. Samơ̆ tơdang ñu ƀuh Mordekai dŏ jĕ ƀơi amăng ja̱ng sang pơtao, pran jua ñu pơplih hĭ yuakơ Mordekai ƀu tơgŭ kŏn pơrơđah tơlơi pơpŭ pơyom lơi ƀơi anăp ñu. Tơlơi anai ngă kơ ñu ƀrŭk hil biă mă hăng Mordekai.
10Wơ̆t tơdah tui anŭn, Haman pơkơ̆ng hĭ ñu pô mơ̆ng tơlơi hil laih anŭn glaĭ hĭ pơ sang ñu. Tơdang ñu truh pơ sang, ñu iâu rai ƀing gơyut ñu wơ̆t hăng bơnai ñu HʼZeres mơ̆n kiăng kơ hơmư̆ ñu ră ruai.
11Tơdang ƀing gơñu rai tu̱m abih bang laih, Haman pơang hăng ƀing gơñu kơ tơlơi pơdrŏng săh ñu, tơlơi hơmâo lu ană đah rơkơi, laih anŭn abih bang jơlan hơdră pơtao hơmâo pơpŭ pơyom laih kơ ñu, wơ̆t hăng tơlơi pơtao hơmâo pơjing laih ñu jing khua prŏng hloh kơ ƀing khua kơdrưh kơang, ƀing khua moa pơkŏn.
12Giŏng anŭn, Haman laĭ dơ̆ng, “Hloh kơ anŭn dơ̆ng, hrơi anai tơdang hơbia HʼEster jak iâu pơtao nao pơ tơlơi ƀơ̆ng huă ñu pơkra laih; kơnơ̆ng hơjăn kâo đôč yơh jing pô ñu jak iâu. Laih anŭn dơ̆ng, ñu ăt hơmâo jak iâu laih kâo hrŏm hăng pơtao mơ̆n, kiăng nao kơ tơlơi ƀơ̆ng huă pơkŏn dơ̆ng amăng hrơi pơgi. 13Samơ̆ abih bang tơlơi mơak anŭn ƀu pơmơak kơ kâo djŏp ôh, tơdang kâo ăt dŏ ƀuh Mordekai jing čơkơi Yudah dŏ be̱r mă bruă kơ pơtao jĕ ƀơi amăng ja̱ng sang pơtao anŭn.”
14Tơdang ñu pơhiăp giŏng laih, bơnai ñu HʼZeres wơ̆t hăng abih bang gơyut gơyâo ñu laĭ kơ ñu tui anai, “Ih khŏm pơkra bĕ sa ƀĕ tơmĕh kơyâo yol glông rơmapluh haih. Giŏng anŭn, hrơi pơgi ih rơkâo bĕ pơtao brơi kơ ƀing ding kơna ñu yol pơdjai hĭ Mordekai ƀơi kơyâo anŭn. Tui anŭn, ih pô či mơak mơai yơh tơdang ih nao hrŏm hăng pơtao pơ anih hơbia kiăng kơ ƀơ̆ng huă.” Haman mơak biă mă hăng tơlơi ƀing gơñu pơphŭn brơi anŭn, tui anŭn ñu brơi arăng pơkra sa ƀĕ tơmĕh kơyâo yol anŭn.