5

H'Êsther Jak Mtao leh anăn Y-Haman Ƀơ̆ng Huă

1Ti hruê tal tlâo H'Êsther hơô ao mtao mniê ñu leh anăn dôk dơ̆ng hlăm lam wăl sang mtao, phă hŏng adŭ mtao. Mtao dôk gŭ ti jhưng mtao ñu hlăm sang mtao phă hŏng anôk mŭt sang mtao. 2Tơdah mtao ƀuh Mtao Mniê H'Êsther dôk dơ̆ng hlăm wăl, ñu mâo klei pap ti anăp ală mtao, leh anăn gơ̆ yơr kơ H'Êsther giê mtao mah gơ̆ dôk djă ti kngan. Leh anăn H'Êsther nao giăm leh anăn ruêh êđŭk giê mtao. 3Mtao lač kơ ñu, “Ya klei truh, Ơ Mtao Mniê H'Êsther? Ya klei ih čiăng akâo? Kâo srăng brei kơ ih, wăt tơl sa mkrah ƀuôn ala mtao kâo.” 4H'Êsther lač, “Tơdah mtao mĭn jăk, brei mtao leh anăn Y-Haman hriê hruê anei kơ klei ƀơ̆ng huă kâo mkra leh kơ mtao.” 5Mtao lač, “Atăt ba Y-Haman djăl, čiăng kơ hmei dưi ngă tui si H'Êsther čiăng.” Snăn mtao leh anăn Y-Haman nao kơ klei ƀơ̆ng huă H'Êsther mkra leh. 6Êjai diñu mnăm kpiê, mtao lač kơ H'Êsther, “Ya mnơ̆ng ih čiăng akâo? Kâo srăng brei kơ ih. Leh anăn ya klei ih čiăng? Wăt tơl sa mkrah ƀuôn ala mtao kâo, kâo srăng brei mơh.” 7Ƀiădah H'Êsther lač, “Mnơ̆ng kâo akâo leh anăn klei kâo čiăng jing snei: 8Tơdah kâo mâo leh klei pap ti anăp ală mtao, leh anăn tơdah mtao mĭn klei anăn jăk čiăng brei mnơ̆ng kâo akâo leh anăn bi truh klei kâo čiăng, brei mtao leh anăn Y-Haman hriê mgi kơ klei ƀơ̆ng huă kâo srăng mkra kơ diñu, leh anăn mgi kâo srăng wĭt lač kơ klei mtao êmuh.”

Klei Mkra Anôk Ruôt kơ Y-Môrdêkai

9Y-Haman kbiă hruê anăn hơ̆k leh anăn mơak. Ƀiădah tơdah Y-Haman ƀuh Y-Môrdêkai ti ƀăng jang mtao, klei gơ̆ amâo kgŭ dơ̆ng kăn kpư̆ mgei ti anăp ñu rei, ñu bŏ hŏng klei ngêñ kơ Y-Môrdêkai. 10Ƀiădah Y-Haman kơ̆ng hĕ klei ñu ngêñ leh anăn wĭt kơ sang. Ñu tiŏ nao arăng iêu phung mah jiăng ñu leh anăn mô̆ ñu H'Sêres. 11Y-Haman lŏ yăl dliê kơ digơ̆ klei guh kơang kơ klei mdrŏng ñu, dŭm čô anak êkei ñu mâo, jih jang klei mtao mđĭ mpŭ leh kơ ñu, leh anăn klei mtao mđĭ ñu ti dlông hĭn kơ phung khua leh anăn phung dĭng buăl mtao. 12Y-Haman lŏ lač, “Wăt Mtao Mniê H'Êsther amâo brei ôh sa čô mŭt mbĭt hŏng mtao kơ klei ƀơ̆ng huă ñu mkra leh, knŏng kâo pô yơh. Leh anăn mgi msĕ mơh ñu jak kâo mbĭt hŏng mtao. 13Ƀiădah jih klei anăn amâo jăk kơ kâo ôh êjai kâo ƀuh Y-Môrdêkai, êkei Yuđa dôk gŭ ti ƀăng jang mtao.” 14Snăn mô̆ ñu H'Sêres leh anăn jih jang phung mah jiăng ñu lač kơ ñu, “Brei arăng ngă anôk ruôt êma pluh heh dlông, leh anăn aguah mgi blŭ kơ mtao brei ruôt hĕ Y-Môrdêkai tinăn. Leh anăn nao bĕ hơ̆k mơak mbĭt hŏng mtao kơ klei ƀơ̆ng huă.” Klei kčĕ anăn bi mơak kơ Y-Haman, leh anăn ñu brei arăng ngă anôk ruôt kkuê.