1

1Kâo, Yakơ, jing ding kơna Ơi Adai laih anŭn Khua Yang Yêsu Krist.
 Čih mơit nao pơ pluh-dua kơnung djuai ƀing Israel, jing ƀing đaŏ kơnang, dŏ bru bra amăng ƀing lŏn čar:
 Pơhiăp kơkuh.

Khul Tơlơi Gleh Tơnap Laih Anŭn Khul Tơlơi Plư

2Ơ ƀing ayŏng amai adơi đaŏ kơnang hơi, pơmĭn ƀlơ̆ng bĕ, anŭn jing tơlơi mơak rơgoh yơh tơdang ƀing gih bưp djơ̆ djŏp mơta tơlơi gleh tơnap, 3yuakơ ƀing gih thâo krăn kơ tơlơi tơdah tơlơi đaŏ kơnang gih tŭ tơlơi lông lăng pơtơbiă rai tơlơi thâo gir run yơh. 4Tơlơi thâo gir run anŭn khŏm pơgiŏng hĭ bruă ñu kiăng kơ ƀing gih dưi tŭ prŏng tui kơjăp hlo̱m ƀo̱m laih anŭn ƀu kơƀah hơget gĕt ôh. 5Tơdah hlơi pô amăng ƀing gih kơƀah tơlơi rơgơi, brơi kơ ñu rơkâo bĕ kơ Ơi Adai, jing Pô čơmah pha brơi kơ abih bang mơnuih ƀu hơduah sem tơlơi soh ôh, laih anŭn Ñu či laĭ glaĭ kơ tơlơi rơkâo anŭn kơ pô rơkâo anŭn yơh. 6Samơ̆ tơdang ñu anŭn rơkâo, ñu khŏm đaŏ kơnang laih anŭn ƀu đing đaŏ ôh, yuakơ hlơi pô đing đaŏ, tơlơi đaŏ kơnang ñu anŭn či jing kar hăng jơlah ia rơsĭ, angĭn pưh pơ anai hăng thut pơ anŭn yơh. 7Ñu anŭn khŏm anăm pơmĭn ôh kơ tơlơi ñu či tŭ mă hơget mơta tơlơi mơ̆ng Khua Yang. 8Ñu anŭn jing sa čô mơnuih dua tal tơlơi pơmĭn yơh, ƀu dŏ dơnơ̆ng ôh amăng djŏp mơta bruă ñu ngă.

Pơdrŏng Laih Anŭn Ƀun Rin

9Ayŏng adơi đaŏ ƀun rin, brơi kơ ñu khŏm hơ̆k mơak bĕ tơdang Ơi Adai pơyom đĭ ñu. 10Samơ̆ kơ pô đaŏ pơdrŏng, ăt brơi kơ ñu hơ̆k mơak mơ̆n tơdang Ơi Adai pơtrŭn hĭ ñu, yuakơ ñu či rơngiă hĭ kar hăng bơnga rơ̆k glai yơh. 11Yuakơ yang hrơi ƀlĕ hăng tơlơi pơiă ñu pơhang hăng pơgliu hĭ gơnam tăm. Bơnga gơnam tăm anŭn rŭh hĭ laih anŭn tơlơi hiam rô̆ gơnam tăm anŭn răm rơngiă hĭ yơh. Kar hăng anŭn mơ̆n, mơnuih pơdrŏng či răm rơngiă hĭ yơh tơdang ñu dŏ hơr mă bruă ñu pô.

Tơlơi Lông Lăng Laih Anŭn Tơlơi Plư

12Mơyŭn mơak yơh kơ hlơi pô ăt dŏ tŏng ten hăng Ơi Adai tơdang ñu tŭ tơlơi lông lăng, yuakơ tơdang ñu dưi hĭ laih kơ tơlơi lông lăng anŭn, ñu či tŭ mă guang muk tơlơi hơdip, jing tơlơi Ơi Adai hơmâo ƀuăn laih kơ ƀing hlơi pô khăp kơ Ñu.
13Tơdang tŭ tơlơi lông lăng, anăm hơmâo hlơi pô ôh pơhiăp tui anai, “Ơi Adai hlak plư kâo.” Yuakơ Ơi Adai ƀu dưi tŭ yang sat plư Ñu ôh, laih anŭn Ñu kŏn plư hlơi pô lơi. 14Samơ̆ rĭm čô tŭ tơlơi plư tơdang, yua mơ̆ng tơlơi amoaih kluh sat ƀai ñu pô, ñu anŭn tŭ tơlơi plư anŭn dui ba hăng pơlê̆ hĭ yơh. 15Tui anŭn, tơdơi kơ tơlơi amoaih kluh anŭn hơmâo pi kian laih, tơlơi anŭn tơkeng rai tơlơi soh, laih anŭn tơlơi soh, tơdang tơlơi anŭn prŏng djŏp laih, tơkeng rai kơ tơlơi djai yơh.
16Ơ ƀing ayŏng amai adơi kâo khăp biă mă hơi, anăm ƀing gih tŭ pơblư̆ ôh. 17Rĭm gơnam brơi pơyơr hiam hăng hlo̱m ƀo̱m jing tơbiă rai mơ̆ng gah ngŏ, jing trŭn rai mơ̆ng Ama kơ abih bang tơlơi bơngač adai rơngit, jing Pô ƀu thâo pơplih hĭ kar hăng khul tơui pơđu̱ng hyu ôh. 18Ñu ruah laih kiăng kơ tơkeng rai ƀing ta yua mơ̆ng boh hiăp sĭt, kiăng kơ ƀing ta dưi jing kar hăng sa djuai boh čroh blung hlâo yom pơphan hloh kơ abih bang tơlơi mơnơ̆ng Ñu hơmâo pơjing laih yơh.

Hơmư̆ Laih Anŭn Ngă Tui

19Ơ ƀing ayŏng amai adơi kâo khăp biă mă hơi, brơi hơdơr bĕ kơ tơlơi anai: Rĭm čô khŏm kơ tañ hơmư̆, sui pơhiăp laih anŭn akaih hil bĕ, 20yuakơ tơlơi mơnuih hil ƀu dưi ba rai tơlơi hơdip tơpă hơnơ̆ng jing tơlơi bruă Ơi Adai khăp kiăng ôh. 21Hơnŭn yơh, mă pơđuaĭ hĭ bĕ abih bang tơlơi bruă juăt ngă grĭ grañ sat ƀai ăt dŏ amăng tơlơi hơdip gih kiăng kơ ƀing gih luă gŭ jao pô hăng tŭ mă boh hiăp Ơi Adai pla laih amăng ƀing gih, jing boh hiăp dưi pơklaih hĭ ƀing gih yơh.
22Anăm ƀing gih kơnơ̆ng hơmư̆ boh hiăp đôč ôh laih anŭn tŭ pơblư̆ hĭ gih pô. Samơ̆ ngă tui bĕ boh hiăp anŭn pơtă. 23Hlơi pô hơmư̆ boh hiăp Ơi Adai samơ̆ ƀu kiăng ngă tui boh hiăp anŭn pơtă ôh, ñu anŭn jing kar hăng sa čô mơnuih lăng ƀô̆ mơta ñu ƀơi mơnĭl, 24laih anŭn tơdơi kơ ñu lăng laih ñu pô ƀơi mơnĭl anŭn, ñu đuaĭ hĭ laih anŭn wơr bĭt hĭ mơtam hiư̆m ƀô̆ mơta ñu jing. 25Samơ̆ hlơi pô lăng pơñen amăng tơlơi juăt hiam hlo̱m Ơi Adai, jing tơlơi juăt pha brơi tơlơi pơrơngai, laih anŭn ăt tŏ tui gưt tui kơ tơlơi anŭn mơ̆n, ƀu djơ̆ kơnơ̆ng ñu ƀu wơr bĭt hĭ đôč ôh hơdôm tơlơi ñu hơmâo hơmư̆ laih, samơ̆ ñu ăt ngă tui hăng tơlơi anŭn mơ̆n. Anŭn jing ñu anŭn či tŭ mơyŭn mơak amăng abih tơlơi bruă ñu ngă yơh.
26Tơdah hlơi pô yap kơ ñu pô jing mơnuih đaŏ sĭt laih anŭn ƀu akă kơ̆ng hĭ jơlah bah ñu pô ôh, ñu anŭn pơblư̆ hĭ ñu pô laih anŭn tơlơi đaŏ ñu jing hĭ đôč đač yơh. 27Tơlơi đaŏ jing tơlơi Ơi Adai, Ama ta, tŭ mă jing jơngeh laih anŭn ƀu hơmâo tơlơi soh sat ôh jing tui anai: Lăng ba bĕ ƀing tơhrit hăng ƀing đah kơmơi kơmai tơdang ƀing gơ̆ dŏ amăng tơlơi gleh tơnap laih anŭn brơi răng bĕ pô mơ̆ng tơlơi grĭ grañ amăng lŏn tơnah.