21

CHÚA từ chối lời cầu xin của vua Xê-đê-kia

1Lời CHÚA phán cùng Giê-rê-mi như sau. Lời Ngài phán khi Xê-đê-kia, vua Giu-đa sai Ba-sua, con Manh-ki-gia và thầy tế lễ Xô-phô-ni, con Ma-a-sê-gia đến cùng Giê-rê-mi 2hỏi rằng, “Hãy cầu hỏi CHÚA cho chúng ta biết chuyện gì sẽ xảy ra vì Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn đang tấn công chúng ta. Có thể CHÚA sẽ làm phép lạ giải cứu chúng ta như Ngài đã làm xưa kia để Nê-bu-cát-nết-xa thôi tấn công chúng ta và rút về nước.”
3Nhưng Giê-rê-mi trả lời rằng, “Hãy nói với vua Xê-đê-kia như thế nầy: 4CHÚA là Thượng Đế của Ít-ra-en phán: ‘Các ngươi có vũ khí chiến tranh trong tay để tự vệ chống lại vua Ba-by-lôn và quân Ba-by-lôn đang bao vây vách thành. Nhưng ta sẽ biến các vũ khí đó ra vô dụng. Ta sẽ sớm đưa chúng vào trong trung tâm thành phố nầy.
5Trong cơn thịnh nộ ta, cơn giận phừng phừng, chính ta sẽ đánh lại các ngươi bằng quyền năng và sức mạnh vô song của ta. 6Ta sẽ giết mọi sinh linh trong Giê-ru-sa-lem, từ người cho đến súc vật. Tất cả sẽ chết vì dịch lệ.’ 7CHÚA phán, ‘Rồi ta sẽ trao Xê-đê-kia, vua Giu-đa, các sĩ quan, và toàn dân Giê-ru-sa-lem mà chưa chết vì dịch lệ và chiến tranh hay đói kém vào tay Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn. Ta sẽ khiến những kẻ thắng trận muốn giết dân Giu-đa cho nên dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem đều bị tử trận. Nê-bu-cát-nết-xa sẽ không tỏ chút từ bi hay thương hại nào cho chúng cả!’
8Ngoài ra cũng bảo dân cư Giê-ru-sa-lem: CHÚA phán: Ta sẽ cho các ngươi chọn giữa cái sống và cái chết. 9Ai ở lại Giê-ru-sa-lem sẽ bị chết trận, chết đói, hay chết vì dịch lệ. Nhưng ai đi ra đầu hàng người Ba-by-lôn đang tấn công các ngươi thì sẽ sống. Ai rời thành thì sẽ cứu được mạng mình như thể chiến lợi phẩm. 10CHÚA phán, ‘Đúng, ta đã nhất quyết gây khốn khổ cho thành nầy và sẽ không giúp đỡ nó. Ta sẽ trao nó vào tay vua Ba-by-lôn và người sẽ thiêu hủy nó.’”
  11Hãy bảo cho hoàng gia Giu-đa như sau:
   “Hãy nghe lời CHÚA phán.
  12Hỡi nhà Đa-vít, CHÚA phán như sau:
   Mỗi sáng các ngươi phải phân xử mọi người cho công bình.
  Hãy giải cứu người bị cướp bóc
   khỏi quyền lực của kẻ tấn công nó.
  Nếu không, ta sẽ nổi giận cùng ngươi.
   Cơn giận ta sẽ như lửa hừng không ai dập tắt được,
   vì các ngươi đã làm điều ác.
  13Hỡi Giê-ru-sa-lem, ta nghịch lại ngươi,
   ngươi là thành ở trên đỉnh núi,
  nhìn xuống thung lũng nầy,” CHÚA phán vậy.
   Ngươi bảo, “Không ai có thể tấn công chúng ta
   hay xâm nhập được vào trong thành kiên cố của chúng ta.”
  14CHÚA phán, “Ta sẽ giáng cho ngươi sự trừng phạt tương xứng.
   Ta sẽ đốt rừng ngươi, gây ra một trận hỏa hoạn
   thiêu đốt mọi thứ quanh ngươi!”