21

Qhia Txog Yeluxalees Yuav Swb

1Vajntxwv Xedekiyas uas kav tebchaws Yudas txib Pasehus uas yog Makhiyas tus tub thiab tus povthawj Xefaniyas uas yog Ma-axeyas tus tub tuaj hais rau kuv hais tias, 2“Thov koj pab wb nug tus TSWV, rau qhov Vajntxwv Nenpukajnexales uas kav tebchaws Npanpiloos thiab nws cov tubrog twb tuaj vij peb lub nroog lawm. Tej zaum tus TSWV yuav ua ib yam txujci pab peb thiab yuav ua kom Nenpukajnexales thim rov qab.”
3Tus TSWV kom kuv hais rau ob tug uas tuaj cuag kuv 4kom rov mus hais rau Xedekiyas hais tias tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv hais li no: “Xedekiyas, kuv yuav ua kom koj cov tubrog swb thaum nej mus tua tus vajntxwv uas kav tebchaws Npanpiloos thiab nws cov tubrog. Kuv yuav sau koj cov tubrog tej cuabyeej ua rog los cia rau hauv plawv nroog. 5Kuv lub zog loj zog nchav, kev chim, kev npautaws thiab kev nruj kev tsiv yuav tawmtsam nej. 6Kuv yuav tua txhua tus uas nyob hauv lub nroog no; tej neeg thiab tsiaj txhu yuav raug tej kab mob aws mob ntsha tuag tas. 7Tiamsis koj, koj cov nomtswv thiab cov pejxeem uas dim hniav ntaj hniav riam, dim kev tshaib nqhis thiab dim kev mob aws mob ntsha, kuv yuav muab nej cob rau Vajntxwv Nenpukajnexales uas yog nej tus yeebncuab uas xav muab nej tua povtseg. Nenpukajnexales yuav muab nej tua tuag tas, tsis hlub lossis tsis tseg nej ib tug li. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”
8Tus TSWV kom kuv hais rau cov neeg ntawd hais tias, “Nej cia li mloog kuv hais! Kuv yog tus TSWV, kuv muab ob yam rau nej xaiv saib nej xaiv txojsia lossis txojkev tuag. 9Yog leejtwg nyob hauv nroog yuav tuag rau hniav ntaj hniav riam, lossis yuav tuag rau kev tshaib nqhis, lossis tuag rau kev mob kev nkeeg. Tiamsis yog leejtwg mus thawj cov tubrog Npanpiloos uas tuaj vij lub nroog, tus ntawd yuav dim tsis raug tua. 10Kuv txiav txim siab lawm hais tias kuv yuav tsis zam lub nroog no, kuv yuav muab rhuav kom puastsuaj tas. Kuv yuav muab lub nroog no cob rau tus vajntxwv uas kav tebchaws Npanpiloos tes, nws yuav hlawv lub nroog kom kub hnyiab tas. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”

Txiav Txim rau Cov Yudas Tus Vajntxwv Tsevneeg

11-12Tus TSWV kom kuv coj nws cov lus mus hais rau cov Yudas tus vajntxwv tsevneeg uas yog Daviv cov xeebntxwv hais tias, “Nej cia li mloog tus TSWV tej lus thiab niaj hnub ua ncaj ncees. Cia li pab tus uas raug luag dag ntxias. Yog nej tsis ua li ntawd, tej kev phem kev qias uas nej ua yuav ua rau kuv txojkev chim kub cuag hluavtaws tsis muaj leejtwg tua tau. 13Lub nroog Yeluxalees, koj nyob siab tshaj tej hav ib yam li lub roob tsuas uas siab dua tej tiaj nrag. Tiamsis kuv yuav tawmtsam koj. Koj khav hais tias tsis muaj leejtwg yuav tuaj tawmtsam tau koj lossis tsoo tau koj tej ntsayeej los rau hauv koj lub chaw nyob. 14Tiamsis kuv yuav rau txim rau koj vim tej uas koj ua. Kuv yuav muab hluavtaws hlawv koj lub loog, thiab hluavtaws yuav kub txhua yam uas nyob ibncig ntawd. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”