46

Lời giảng cho các dân

1CHÚA phán cùng nhà tiên tri Giê-rê-mi về các dân tộc.

Sứ điệp cho Ai-cập

2Lời tiên tri về Ai-cập. Lời nầy dành cho quân đội của Nê-cô, vua Ai-cập là đạo quân bị Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn đánh bại ở thành Cạt-kê-mít trên sông Ơ-phơ-rát. Việc đó xảy ra vào năm thứ tư khi Giê-hô-gia-kim, con Giô-xia làm vua Giu-đa. Lời CHÚA phán như sau cho Ai-cập:
  3“Hãy chuẩn bị thuẫn lớn và nhỏ
   để xông ra mặt trận!
  4Hãy thắng yên ngựa
   và leo lên lưng chúng!
  Hãy tiến vào vị trí ngươi để ra trận
   và đội nón sắt lên!
  Hãy đánh bóng gươm ngươi.
   Hãy mặc áo giáp vào!
  5Tôi thấy gì?
  Tôi thấy đạo quân đang kinh hoàng,
   quân lính đang bỏ chạy.
  Các chiến sĩ chúng bị đánh bại.
   Chúng bỏ chạy nhanh
   không dám quay lại nhìn.
  Bên nào cũng thấy kinh hoàng!” CHÚA phán vậy.
  6“Người chạy nhanh không thể trốn;
   các chiến sĩ mạnh dạn không thoát được.
  Chúng đều vấp té và ngã nhào ở hướng Bắc,
   gần bên sông Ơ-phơ-rát.
  7Người nầy là ai mà nổi dậy như sông Nin,
   như các sông chảy cuồn cuộn?
  8Ai-cập dậy lên như sông Nin,
   như các sông chảy cuồn cuộn.
  Ai-cập nói, ‘Ta sẽ nổi lên bao phủ khắp đất.
   Ta sẽ tiêu diệt các thành phố và dân cư trong đó!’
  9Hỡi các lính cỡi ngựa, hãy xông ra trận!
   Hỡi các tài xế quân xa, hãy lái mạnh lên!
  Hỡi các chiến sĩ gan dạ, hãy tiến lên,
   tức các chiến sĩ từ các xứ Cút
   và Phút mang khiên,
  và các chiến sĩ từ Ly-đi dùng cung tên.
  10Nhưng ngày đó thuộc về CHÚA
   là Thượng Đế Toàn Năng.
  Lúc ấy Ngài sẽ trừng phạt các dân ấy,
   tương xứng với tội lỗi chúng.
  Gươm sẽ giết cho đến khi xong,
   cho đến khi nó hết say máu.
  Vì CHÚA là Thượng Đế Toàn Năng sẽ dâng sinh tế
   trong xứ miền Bắc, bên sông Ơ-phơ-rát.
  11Hỡi trinh nữ Ai-cập, hãy đi lên Ghi-lê-át lấy thuốc thơm!
   Các ngươi đã chuẩn bị nhiều thuốc thang,
   nhưng không hiệu nghiệm;
   ngươi sẽ không lành.
  12Các dân đã nghe về sự sỉ nhục ngươi,
   và tiếng kêu la ngươi vang dậy đất.
  Chiến sĩ nầy chạy đâm đầu vào chiến sĩ kia;
   rồi cả hai cùng té nhào!”
13Sau đây là lời CHÚA phán cùng nhà tiên tri Giê-rê-mi về Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn đang đến tấn công Ai-cập:
  14“Hãy tuyên bố tin nầy trong Ai-cập,
   và giảng giải nó trong Mi-đôn.
  Rao nó ra trong các thành Mem-phít
   và Ta-phan-hết:
  ‘Hãy chuẩn bị chiến tranh,
   vì quanh ngươi toàn là mặt trận.’
  15Hỡi Ai-cập, sao các chiến sĩ ngươi bị giết?
  Chúng không đứng vững được
   vì CHÚA đã xô chúng ngã.
  16Chúng ngã tới ngã lui
   và ngã chồng lên nhau.
  Chúng bảo, ‘Hãy đứng dậy.
  Chúng ta hãy trở về cùng dân tộc
   và quê hương chúng ta.
  Chúng ta phải chạy tránh khỏi lưỡi gươm quân thù!’
  17Trong quê hương chúng các chiến sĩ đó kêu to,
   ‘Vua Ai-cập chỉ là thùng rỗng.
  Người đã bỏ lỡ cơ hội nhận vinh hiển!’”
  18Danh hiệu của Vua là CHÚA Toàn Năng.
  Ngài phán, “Thật như ta hằng sống,
   một lãnh tụ hùng mạnh mới sẽ đến.
  Người sẽ như núi Ta-bô trong vòng các núi,
   như núi Cạt-mên gần biển.
  19Hỡi dân Ai-cập, hãy gói ghém hành trang
   để lên đường làm tù binh,
   vì Mem-phít sẽ bị tiêu diệt.
  Nó sẽ trở thành đống đổ nát, không ai ở.
  20Ai-cập giống như bò cái tơ xinh đẹp,
   nhưng một con mòng bay đến
   từ phương Bắc chích nó.
  21Các lính đánh thuê của đạo quân Ai-cập
   như bò con mập,
  cùng nhau quay lưng bỏ chạy;
   chúng không chống nổi cuộc tấn công.
  Vì thời kỳ hủy diệt của chúng đã đến;
   chúng sắp bị trừng phạt.
  22Ai-cập như con rắn phun nọc,
   đang tìm cách trốn thoát.
  Kẻ thù càng lúc càng tiến gần như vũ bão.
  Chúng mang rìu nghịch lại Ai-cập
   như người ta đốn cây.
  23Chúng sẽ đốn đạo quân Ai-cập
   như đốn một khu rừng lớn,” CHÚA phán vậy.
  “Lính của quân thù đông hơn cào cào;
   vô số không thể đếm được.
  24Dân Ai-cập sẽ bị sỉ nhục.
  Chúng sẽ bị trao vào tay kẻ thù
   từ phương Bắc.”
25CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế của Ít-ra-en phán: “Ta sắp trừng phạt A-môn, thần của thành Thê-be. Ta cũng sẽ trừng phạt Ai-cập, các vua, các thần nó và những ai trông cậy vào vua. 26Ta sẽ trao chúng cho kẻ thù là những kẻ muốn sát hại chúng. Ta sẽ trao chúng cho Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn và các sĩ quan người. Nhưng trong tương lai, Ai-cập sẽ sống an bình như thuở trước,” CHÚA phán vậy.

Lời tiên tri cho Ít-ra-en

  27“Hỡi dân Gia-cốp, tôi tớ ta, đừng sợ;
   hỡi Ít-ra-en, đừng kinh hãi.
  Ta chắc chắn sẽ giải cứu ngươi
   từ những nơi xa xăm
   và giải thoát con cái ngươi
   khỏi những xứ mà chúng bị cầm tù.
  Dân Gia-cốp sẽ hưởng thái bình
   và an ninh trở lại,
   sẽ không ai khiến chúng sợ hãi nữa.
  28Hỡi dân Gia-cốp, tôi tớ ta, đừng sợ,
   vì ta ở với các ngươi,” CHÚA phán vậy.
  “Ta sẽ hoàn toàn tiêu diệt các dân tộc
   mà ta đã đày các ngươi đến.
  Nhưng ta sẽ không hoàn toàn tiêu diệt ngươi.
  Ta sẽ sửa phạt ngươi một cách công bằng,
   nhưng ta sẽ không để ngươi khỏi bị phạt.”