5

Sự gian ác của dân Giu-đa

1CHÚA phán, “Hãy đi lên đi xuống các phố xá Giê-ru-sa-lem. Hãy nhìn quanh quất để tìm xem. Hãy lục lọi khắp các công viên trong thành phố. Nếu ngươi tìm được một người làm điều ngay thẳng, tìm kiếm chân lý, thì ta sẽ tha cho thành ấy. 2Dù dân chúng bảo, ‘Thật như CHÚA hằng sống!’ nhưng chúng không thực tâm tin như thế.”
  3Lạy CHÚA, Ngài không tìm chân lý trong con người sao?
  Ngài đánh dân Giu-đa,
   nhưng chúng chẳng biết đau.
  Ngài chà đạp chúng,
   nhưng chúng không chịu học làm điều lành.
  Chúng ương ngạnh hơn đá;
   nhất định không trở về cùng Thượng Đế.
  4Nhưng tôi nghĩ,
   “Đây chỉ là những người nghèo khổ, ngu dốt.
  Họ chưa hiểu biết đường lối CHÚA
   và cũng chưa biết Thượng Đế muốn họ làm gì.
  5Cho nên tôi sẽ đi nói chuyện với các lãnh tụ Giu-đa.
   Chắc họ sẽ hiểu đường lối CHÚA
   và biết Thượng Đế muốn họ làm gì.”
  Nhưng ngay những người nầy cũng họp nhau lại
   để tránh xa khỏi CHÚA;
   cắt đứt liên lạc với Ngài.
  6Vì thế một con sư tử trong rừng sẽ giết họ.
   Một con chó sói trong sa mạc sẽ tiêu diệt họ.
  Một con beo sẽ rình họ gần nơi thành họ ở.
   Nó sẽ xé xác những ai đi ra khỏi thành,
  vì dân Giu-đa đã phạm trọng tội.
   Chúng đã đi lạc xa khỏi CHÚA nhiều lần.
  7CHÚA phán, “Hãy cho ta biết tại sao ta nên tha thứ các ngươi.
  Con cái các ngươi đã lìa bỏ ta
   và hứa hẹn cùng các tượng chạm không phải là thần.
  Ta đã cho chúng nó đủ mọi thứ,
   vậy mà chúng vẫn như người vợ bất chính đối với ta.
  Chúng ở trong các ổ điếm.
  8Chúng như các con ngựa ăn no say rồi động cỡn;
   người nầy ham muốn vợ người khác.”
  9CHÚA hỏi, “Ta có nên trừng trị dân Giu-đa
   về những tội đó không?”
  “Chẳng lẽ ta không trừng phạt một dân tộc như vậy
   cho xứng đáng với tội nó sao?
  10Hãy đi xuống đốn các vườn nho Giu-đa,
   nhưng đừng phá hủy chúng hoàn toàn.
  Hãy chặt hết dân cư nó như thể chặt nhánh cây,
   vì chúng không còn thuộc về CHÚA nữa.”
  11CHÚA phán, “Nhà Ít-ra-en và Giu-đa
   đã hoàn toàn bất trung cùng ta,
  12Chúng đã dối trá cùng CHÚA và nói rằng,
   ‘Ngài sẽ không làm gì chúng ta cả!
  Sẽ chẳng có điều bất hạnh nào xảy đến cho chúng ta đâu!
   Chúng ta sẽ không thấy chiến tranh hay đói kém!
  13Các nhà tiên tri giống như hơi gió;
   lời của Thượng Đế không có trong chúng.
  Vậy hãy để những điều chẳng lành
   mà họ nói sẽ xảy ra cho chúng đi.’”
  14Vì thế CHÚA Toàn Năng phán như sau:
   “Dân chúng nói rằng ta sẽ không trừng phạt họ.
  Cho nên những lời ta ban cho ngươi sẽ giống như lửa,
   Chúng sẽ như củi bị lửa đốt cháy.”
  15CHÚA phán, “Hỡi nhà Ít-ra-en, hãy nghe,
  Ta sẽ sớm đưa một dân tộc từ một xứ xa xôi
   đến tấn công các ngươi.
  Đó là một dân tộc xa xưa và tồn tại lâu đời.
   Chúng nói một ngôn ngữ mà các ngươi không hiểu;
  các ngươi không biết chúng nói gì.
  16Các mũi tên chúng nó vô cùng độc hại.
   Tất cả chúng nó đều là chiến sĩ mạnh bạo.
  17Chúng sẽ ăn nuốt mùa màng và thực phẩm các ngươi.
   Chúng sẽ ăn tươi nuốt sống con trai con gái các ngươi.
  Chúng sẽ ăn bầy bò và bầy chiên ngươi.
   Chúng sẽ ăn cây nho và cây vả ngươi.
  Chúng sẽ dùng gươm tiêu diệt
   các thành có vách kiên cố mà ngươi ỷ lại.”
18CHÚA phán, “Dù vậy, ta sẽ không hoàn toàn tiêu diệt các ngươi. 19Khi dân Giu-đa hỏi, ‘Tại sao CHÚA là Thượng Đế chúng ta giáng những điều gớm ghê nầy cho chúng ta?’ thì hãy trả lời cùng chúng rằng: ‘Các ngươi đã lìa bỏ Thượng Đế và phục vụ các thần ngoại quốc trong xứ mình. Cho nên bây giờ các ngươi sẽ làm tôi cho người ngoại quốc trong một xứ không thuộc về mình.’
  20Hãy loan báo cùng nhà Gia-cốp,
   hãy cho dân Giu-đa biết như sau:
  21Hỡi các dân ngu dốt, không biết suy nghĩ,
   hãy nghe lời nầy,
  Chúng nó có mắt mà không thấy. Có tai mà không nghe.”
  22CHÚA phán, “Hẳn nhiên các ngươi nên sợ ta,
   Các ngươi nên run sợ trước mặt ta.
  Ta là đấng đặt bờ làm ranh giới cho biển,
   một ranh giới mà nước không tràn qua được.
  Sóng đánh vào bờ, nhưng không phá nó được.
   Sóng gầm thét nhưng không vượt qua được.
  23Nhưng dân Giu-đa rất ương ngạnh
   và chống nghịch ta.
  Chúng đã xoay lưng đi xa khỏi ta.
  24Chúng không bao giờ tự nghĩ,
   ‘Chúng ta nên kính sợ CHÚA là Thượng Đế chúng ta,
  Đấng ban cho chúng ta mưa thu, mưa hạ đúng thì,
   và ban cho mùa gặt hái vào đúng lúc.’
  25Nhưng sự gian ác các ngươi ngăn chận mưa và mùa gặt.
   Tội lỗi các ngươi cản trở,
   không cho các ngươi vui hưởng những điều tốt lành.
  26Trong vòng dân ta có kẻ gian ác.
   Giống như người giăng lưới bắt chim,
   chúng đánh bẫy người ta và cướp tài sản họ.
  27Như lồng đầy chim,
   nhà chúng nó đầy dẫy sự dối trá.
  Vì thế mà chúng đã trở nên giàu có và thế lực.
  28Chúng hóa ra mập béo.
   Việc ác chúng làm không bao giờ ngưng.
  Chúng không bênh vực kẻ mồ côi,
   hay bảo vệ lẽ phải cho người nghèo khổ.”
  29CHÚA hỏi, “Lẽ nào ta không trừng phạt dân Giu-đa
   vì những điều ác nầy sao?
  Lẽ nào ta không trừng trị một dân như thế nầy
   cho đáng tội nó sao?
  30Có một chuyện kinh hoàng ghê gớm
   xảy đến trong xứ Giu-đa:
  31Các nhà tiên tri nói dối,
   còn các thầy tế lễ lạm dụng quyền hành,
  vậy mà dân chúng chịu được.
   Nhưng các ngươi sẽ làm gì khi tận số?”