21

Nau Mbơh Lor Ma Ƀon Yêrusalem Mra Rai

1Aơ nau Yêhôva ngơi ma Y-Yêrêmi, rnôk hađăch Sêdêkia prơh hăn ma păng Y-Pashur, kon buklâu Y-Machhia jêh ri kôranh ƀư brah Y-Sêphani, kon bu klâu Y-Maseja, lah: 2"Ôp hom ma Yêhôva yor ma hên, yorlah Nibukatnetsar, hađăch Babylôn văch tât gay tâm lơh đah hên; klăp lah Yêhôva mra ƀư ueh ma hên tĭng nâm lĕ rngôch kan khlay Păng, jêh ri mra ăn hađăch Babylôn du bơh hên."
3Y-Yêrêmi lah ma khân păng: "Ăn khân may lah ma Y-Sêdêkia nau aơ, 4'Pôaơ nau Yêhôva Brah Ndu Israel lah: Aơ, gâp ăn rŭch plơ̆ lơi ndơ tâm lơh khân may djôt tâm ti khân may, ma ndơ nây khân may tâm lơh đah hađăch Babylôn jêh ri đah phung Kaldê gŭ nchueng padih mpêr ƀon khân may; jêh ri gâp mra njŭn leo khân păng ndrel n'grŭp lăp tâm nklang ƀon aơ. 5Nđâp gâp nơm mra tâm lơh đah khân may ma ti hŏ yơr jêh, jêh ri do tur dăng katang ma nau nuih hâu ngăn ngên. 6Gâp mra dong phung gŭ tâm ƀon aơ, nđâp bunuyh jêh ri mpô mpa; khân păng mra khĭt ma nau ji tưp hâu ngăn. 7Jêh nau nây Yêhôva, lah: "Jêh ta nây, gâp mra jao Y-Sêdêkia, hađăch Yuda, oh mon păng jêh ri phung ƀon lan păng, nâm bu ntĭt lĕ rngôch phung hôm klen tâm ƀon, klaih bơh nau ji tưp, bơh tak đao, jêh ri bơh nau ât ji ngot, gâp ma jao khân păng tâm ti Nebukatnetsar, hađăch Babylôn, jêh ri ma ti phung rlăng khân păng, ma ti phung joi ƀư ngroh lơi nau rêh khân păng. Hađăch Babylôn mra sreh khân păng ma đao, păng mâu mra yô̆ ma khân păng ôh, mâu lĕ nhhuach ma khân păng.
8may lah đah phung ƀon lan aơ: Yêhôva lah pô aơ: Aơ, gâp dơm ta năp khân may trong nau rêh jêh ri trong nau khĭt. 9Mbu nơm gŭ tă ƀon aơ mra khĭt ma đao, ma nau ât ji ngot, jêh ri ma nau ji tưp; ƀiălah mbu nơm du luh lăp phung Kaldê gŭ nchuang ƀư ma khân may aƀaơ aơ mra gŭ rêh jêh ri mra klaih nau rêh păng. 10Yorlah gâp săch jêh ŭch ƀư mhĭk ma ƀon aơ mâu di ŭch ƀư ueh ôh. Yêhôva, lah: "Gâp mra jao ƀon aơ tâm ti hađăch Babylôh, jêh ri păng mra su ƀon aơ ma ŭnh."

Nau Mbơh Lor Tâm Rdâng Ma Phung Hađăch Yuda

11"Lah hom ma ngih hađăch Yuda, Iăt hom nau Yêhôva ngơi. 12Ơ ngih Y-David pô aơ Yêhôva lah:
 Ƀư hom nau sŏng ăp ôi, jêh ri tâm rklaih hom nơm bu ntŭng tă bơh ti nơm tŭn jot, klach lah nau gâp nuih mra luh nâm bu ŭnh. Jêh ri hit mâu geh nơm dơi nhhât ôh. Yorlah nau mhĭk khân may ƀư.
13Aơ, gâp tâm rdâng đah khân may
 Ơ phung gŭ tâm rlŭng.
 Ơ lŭ tâm ntŭk neh lâng,
 Yêhôva lah.
 Phung khân may lah:
 "Mbu nơm mra jŭr ƀư ma hên, mâu lah mbu dơi lăp tâm ngih hên?"
14Gâp mra tâm rmal khân may tĭng nâm kan khân may ƀư, Yêhôva lah. gâp mra sênh ŭnh tâm bri krŏng păng, jêh ri ŭnh mra sa lĕ rngôch ndơ gŭ văr jŭm păng."