5

Yeluxalees Lub Txim

  1Cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees,
   cia li mus rau tom tej kev!
  Tsa qhovmuag saib puagncig nej! Nej saib kom tseeb!
  Mus nrhiav tom tej kiab tej khw saib puas muaj ib tug neeg
   ncaj ncees thiab muab siab npuab Vajtswv?
  Yog nej nrhiav tau tus neeg ncaj ncees,
   ces tus TSWV yuav zam Yeluxalees lub txim.
  2Txawm yog nej hais tias nej pehawm tus TSWV,
  nej hais li ntawd tiamsis nej tsis ua raws li nej hais.
  3Qhov tseemceeb, tus TSWV xav kom
   nej muaj txojkev ncaj ncees xwb.
  Tus TSWV nplawm nej, tiamsis nej tsis quavntsej;
  nws ntaus nej tiamsis nej tsis xyaum ua zoo.
  Nej tawv ncauj heev, thiab tsis tso
   nej tej kev txhaum tseg li.
  4Kuv xav hais tias, “Cov neeg no tsis
   meejpem thiab tsis paub qabhau li.
  Lawv ua li neeg ruam; lawv tsis paub
   ua tej uas lawv tus Vajtswv nyiam,
  thiab lawv tsis paub tej uas Vajtswv
   xav kom lawv ua.
  5Kuv yuav mus cuag cov neeg uas
   muaj meejmom thiab nrog lawv tham.
  Lawv paub tej uas lawv tus Vajtswv nyiam,
  thiab lawv paub tej uas tus TSWV xav kom lawv ua.”
  Tiamsis lawv txhua tus tsis lees paub
   tus TSWV lub hwjchim thiab tsis mloog nws lus.
  6Vim li ntawd tsov ntxhuav thiaj
   tawm hauv havzoov los tom lawv;
  hma yuav los tom tiaj suabpuam los
   muab lawv dua kom ntuag ua tej daim,
  thiab tsov txaij yuav nyas los rau hauv lawv tej nroog.
  Yog lawv tawm mus rau sab nraud,
   lawv yuav raug dua ua tej daim,
  vim lawv ua kev txhaum ntau heev
   thiab tso Vajtswv tseg zuj zus lawm.
  7Tus TSWV hais tias, “Vim li cas kuv
   thiaj zam txim rau kuv haivneeg?
  Lawv tso kuv tseg thiab mus pe tej
   mlom uas tsis yog vajtswv lawm.
  Kuv pub kuv haivneeg tau noj tsau npo,
  tiamsis lawv mus ua kev nkauj kev nraug
  thiab siv lawv lub sijhawm mus deev tej niamntiav.
  8Lawv zoo ib yam li tej txivnees qus
   uas rog thiab xav nce maum;
  lawv xav ntsoov rau txojkev deev luag tej pojniam.
  9Puas tsimnyog cia kuv rau txim rau
   lawv vim lawv tej kev txhaum,
  thiab cia kuv ua pauj rau haivneeg uas ua li no?
  10Kuv yuav cia yeebncuab tuaj luaj
   kuv haivneeg tej vaj txiv hmab povtseg,
   tiamsis tsis pub ua kom lawv tuag tas;
  kuv yuav kom yeebncuab muab lawv
   tej ceg txiv hmab ntshua povtseg;
  rau qhov tej ceg txiv hmab ntawd tsis yog kuv li.
  11Cov Yixalayees thiab cov Yudas tsis
   muab siab npuab kuv hlo li.
  Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”

Tus TSWV Tsis Lees Paub Cov Yixalayees

12Tus TSWV haivneeg tsis lees paub nws thiab hais tias, “Nws yeej yuav tsis ua li cas rau peb li. Yuav tsis muaj kev puastsuaj los raug peb; yuav tsis muaj kev tsov kev rog lossis kev ntshai kev nqhis los raug peb li.” 13-14Lawv hais tias cov cev Vajtswv lus tso ncua xwb, lawv yeej tsis hnov tus TSWV hais rau lawv li. Tiamsis tus TSWV uas yog Vajtswv tus muaj hwjchim loj kawg nkaus hais rau kuv hais tias, “Yelemis, vim cov neeg no hais lus saib tsis taus kuv li ntawd, kuv yuav muab kuv tej lus uas kub cuag hluavtaws tso rau hauv koj qhovncauj. Cov neeg ntawd yuav zoo ib yam li tej taws, hluavtaws yuav kub lawv tas dulug.”
15Cov Yixalayees, tus TSWV yuav coj ib haivneeg uas nyob deb heev tuaj tawmtsam nej. Yog haivneeg uas muaj zog thiab nyob ntev los lawm, nej tsis paub haivneeg ntawd tej lus li. 16Lawv cov tubrog uas tua hneevnti muaj zog heev thiab tua tsis hlub leejtwg li. 17Lawv yuav noj nej tej qoob thiab tej zaub mov; lawv yuav tua nej tej tub tej ntxhais kom tuag tas. Lawv yuav tua nej tej tsiaj txhu thiab yuav luaj nej tej txiv hmab thiab ntov tej txiv ncuavpias povtseg. Tej nroog muaj ntsa yeej uas nej cia siab rau yuav raug yeebncuab tej tubrog muab tsoo pob puas tas.
18Tus TSWV hais tias, “Txawm yog li cas los hnub ntawd kuv yuav tsis pub kom kuv haivneeg tuag tu noob. 19Yelemis, thaum lawv nug hais tias vim li cas kuv ua tej no, koj hais rau lawv hais tias vim lawv tso kuv tseg thiab mus pe luag lwm haivneeg tej vajtswv hauv nej lub tebchaws. Yog li ntawd, lawv yuav tau mus pe lwm haivneeg tej vajtswv nyob rau lwm lub tebchaws.”

Tus TSWV Ntuas Nws Haivneeg

20Tus TSWV hais tias, “Koj cia li mus hais rau Yakhauj cov xeebntxwv hauv tebchaws Yudas hais tias: 21Nej cov uas yog neeg ruam thiab tsis totaub cia li tig pobntseg mloog kuv tej lus; nej muaj qhovmuag tiamsis tsis pom kev thiab muaj pobntseg tiamsis tsis hnov lus. 22Kuv yog tus TSWV; vim li cas nej tsis hwm kuv? Vim li cas nej tsis ntshai kuv tshee hnyo ntawm kuv xubntiag? Kuv muab lub tiaj suabzeb ua ciam quas dej hiavtxwv, yog tus ciam uas nyob mus ibtxhis tsis muaj leejtwg hla dhau. Txawm yog hiavtxwv ntsawj tuaj los yuav tsis dhau, thiab hiavtxwv ntas tuaj los yuav tsis pob. 23Tiamsis nej yog neeg tawv ncauj thiab ntxeev siab; nej mus xu das rau ibcag thiab tso kuv tseg. 24Txawm yog kuv tso nag los raws caij raws nyoog rau nej thiab pub nej muaj qoobloo sau txhua xyoo los nej tsis paub hwm kuv li. 25Nej tej kev txhaum ua rau nej tsis tau txais Vajtswv tej koob hmoov.
26“Muaj ib cov neeg siab phem nyob nrog kuv haivneeg; lawv pw zov tos ib yam li tej neeg nthuav tsig cuab noog, tiamsis yog lawv cuab hmuv kom mag neeg. 27Tej neeg mus cuab tau noog puv tawb li cas, cov neeg siab phem mus huab luag tej khoom los puv tsev ib yam li ntawd. Vim li ntawd lawv thiaj npluanuj, muaj hwjchim 28thiab muaj noj muaj haus nplua mias ua rau lawv rog. Lawv ua kev phem kev qias tsis paub dhuav li. Lawv tsis pab tsa tej menyuam ntsuag cai lossis tsis ua ncaj rau cov neeg uas raug luag tsimtxom.
29“Tiamsis kuv uas yog tus TSWV yuav rau txim rau lawv vim tej uas lawv ua ntawd; kuv yuav ua pauj rau haivneeg no. 30Muaj ib yam xwm phem uas xav tsis thoob tshwm rau hauv lub tebchaws no: 31cov cev Vajtswv lus hais lus dag xwb; cov povthawj tswjhwm cov pejxeem raws li cov cev Vajtswv lus hais, thiab kuv haivneeg tsis cam li. Tiamsis thaum kawg lawv yuav ua li cas?”