5

Yeluxalee hab Yuta lub txem

  1“Ca le dha moog dha lug
   huv lub nroog Yeluxalee tej kev,
   ca le saib hab ua tuab zoo tshuaj.
  Ca le tshawb nrhav huv tej tshaav puam
   saib nrhav tau ib tug tuabneeg kws ua ncaaj ua nceeg
  hab nyam qhov tseeb los tsw tau,
   es kuv txhad zaam txem rua lub nroog ntawd.
  2Txawm yog puab has tas,
   ‘Muaj Yawmsaub kws muaj txujsa nyob pum,’
   los puab kuj twv daag xwb.”
  3Au Yawmsaub, koj lub qhov muag
   nrhav txujkev tseeb xwb los tsw yog?
  Koj tub nplawm puab los puab kuj tsw xeev le,
   koj tub muab puab rhuav tshem
  los puab tsw yuav le kws koj qhuab ntuag puab.
   Puab ua puab lub ntsej muag tawv dua pob zeb,
   puab tsw yeem ntxeev dua sab.

  4Mas kuv txhad has tas,
   “Cov tuabneeg nuav tsuas yog cov pluag xwb,
   puab tsw paub qaabhau daabtsw,
  tsua qhov puab tsw paub Yawmsaub txujkev
   hab tsw paub puab tug Vaajtswv txuj kevcai.
  5Kuv yuav moog cuag cov kws ua hlub hab has rua puab
   tsua qhov puab paub Yawmsaub txujkev
   hab paub puab tug Vaajtswv txuj kevcai.”
  Tassws puab txhua tug muab Yawmsaub tug quab luv
   hab puab nti thawv Yawmsaub kev tswjfwm.
  6Vem le hov tug tsuv ntxhuav tom haav zoov
   yuav tum puab tuag,
  hab maa huv ntuj nraag teb do
   yuav ua kuas puab puam tsuaj.
  Tsuv pom txwv saamswm zuv puab tej moos,
   txhua tug kws tawm huv tej moos hov
  yuav raug muab dua ua tej dwb daim,
   vem yog puab ua txhum ntau kawg
   hab puab faav xeeb luj kawg.

  7“Kuv yuav zaam mej lub txem tau le caag?
   Mej tej mivnyuas tub tso kuv tseg lawm
  hab tau tuav tug kws tsw yog Vaajtswv lub npe cog lug twv.
   Thaus kuv pub puab noj tsau puab kuj moog deev lwm tug,
   puab moog tsheej paab rua huv puj muag cev lub tsev.
  8Puab yog tej txwv neeg rog hawj xaav phuv maum,
   puab txhua tug hee quas lawg nrhav luas tej quaspuj.”
  9Yawmsaub has tas, “Vem le nuav
   kuv yuav tsw teem txem rua puab lov?
  Hab kuv yuav tsw pauj taub
   rua haiv tuabneeg kws zoo le nuav lov?

  10“Ca le moog lawv nwg kaab ntoo txwv maab
   hab muab ua puam tsuaj,
   tassws tsw xob ua kuas puam tsuaj taag nrho huvsw.
  Muab nwg tej ceg txav pov tseg
   tsua qhov tej ntawd tsw yog Yawmsaub le.
  11Yixayee caaj ceg hab Yuta caaj ceg
   kuj tso plhuav kuv tseg lawm.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  12Puab has tsw tseeb txug Yawmsaub
   hab puab has tas,
   “Nwg yuav tsw ua ib yaam daabtsw,
  yuav tsw muaj ib yaam xwm txheej phem raug peb
   hab peb yuav tsw pum nav ntaaj nav rag
   hab kev tshaib nqhes.
  13Cov xwbfwb cev Vaajtswv lug tsuas yog cua xwb,
   Vaajtswv tej lug tsw nyob huv puab lawm.
   Thov ca puab raug lawv le puab has.”
  14Vem le nuav Vaajtswv Yawmsaub
   kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas,
  “Vem yog puab has tej lug ntawd, saib maj,
   kuv yuav muab kuv tej lug huv koj lub qhov ncauj ua suavtawg,
  hab muab cov tuabneeg nuav ua cov tawg,
   mas cov suavtawg nuav yuav hlawv puab kub taag.”
  15Yawmsaub has tas,
   “Saib maj, Yixayee caaj ceg 'e,
  kuv saamswm coj ib haiv tuabneeg deb deb tuaj
   tawm tsaam mej,
  yog ib haiv tuabneeg kws muaj zug heev nyob ntev lug lawm,
   yog haiv tuabneeg kws mej tsw paub puab le lug,
   puab has le caag mej kuj tsw nkaag sab.
  16Puab lub raaj xub zoo yaam nkaus
   lub qhov ntxaa kws qheb quas lug,
   puab cov tub rog txhua tug sab luj sab tuab.
  17Puab yuav noj tej kws mej hlais tau
   hab noj mej tej zaub mov,
   puab yuav noj mej tej tub tej ntxhais,
  puab yuav noj mej tej yaaj tej nyuj,
   hab noj mej tsob txwv maab hab tsob txwv cua,
  hab puab yuav xuas ntaaj ua rua mej tej moos
   kws muaj ntsaa loog kws mej tso sab puam tsuaj taag.”

18Yawmsaub has tas, “Txawm yog nub ntawd los kuv yuav tsw ua rua mej puam tsuaj taag huvsw. 19Hab thaus mej cov tuabneeg has tas, ‘Ua le caag Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv ua txhua yaam nuav rua peb?’ mas koj ca le has rua puab tas, ‘Mej tub tso kuv tseg hab ua koom rua lwm haiv tuabneeg tej daab rua huv mej lub tebchaws le caag, tes mej yuav ua koom rua lwm haiv tuabneeg rua huv lub tebchaws kws tsw yog mej le ib yaam le ntawd.’

  20“Ca le tshaaj tawm tej lug nuav
   rua huv Yakhauj caaj ceg,
   ca le pav tej nuav rua huv Yuta, has tas,
  21Haiv tuabneeg ruag hab tsw thoob tswb 'e,
   mej ca le noog tej lug nuav,
  mej muaj qhov muag los tsw pum kev,
   mej muaj qhov ntsej los tsw nov lug.”
  22Yawmsaub has tas, “Mej tsw ntshai kuv lov?
   Mej tsw tshee quas nyo rua ntawm kuv xubndag lov?
  Kuv yog tug kws tso tej xuab zeb ua nrwm thaiv dej havtxwv,
   yog tug nrwm kws nyob ib txhws dej hlaa tsw tau,
  txawm yog tej nam nthwv dej nphau los kuj kuav tsw tau,
   txawm yog tej nam nthwv hlub nrov vig quas voog los hlaa tsw tau.
  23Tassws haiv tuabneeg nuav lub sab tawv hab faav xeeb,
   puab tau tig hlo hab tswv moog lawm.
  24Puab lub sab tsw has tuj tawg tas,
   ‘Ca peb ntshai hab fwm Yawmsaub
   kws yog peb tug Vaajtswv,
  tug kws pub naag lug lawv lub caij lub nyoog,
   yog naag hauv xyoo qaab xyoo,
  hab tuav rawv lub caij kws teem ca
   rua peb sau qoob loos.’
  25Mej tej kev phem ua rua txhua yaam nuav nplaam ntawm mej,
   mej tej kev txhum thaiv tsw pub kev zoo lug rua mej.
  26Huv kuv cov tuabneeg kuj muaj tuabneeg limham,
   puab tog nrhw ib yaam le cov kws cuab noog zuv tog,
  puab cuab hlua ca lawm,
   hab puab cuab tuabneeg.
  27Puab lub tsev puv nkaus kev ntxeev ntxag,
   ib yaam le lub tawb kws noog puv nkaus.
   Vem le nuav puab txhad tau ua luj hab nplua nuj.
  28Puab txhad rog rog kheej laam,
   puab ua limham tsw paub txaus le.
  Puab txav txem tsw ncaaj rua
   tej mivnyuas ntsuag tsw muaj txwv
  mas tej mivnyuas hov txhad kov tsw yeej,
   puab tsw tuav cov kws txom nyem txujcai.”
  29Yawmsaub has tas,
   “Vem tej nuav kuv yuav tsw rau txem rua puab lov?
   Hab kuv yuav tsw pauj taub
   rua haiv tuabneeg kws zoo le nuav lov?

  30“Muaj xwm txheej kws poob sab nthaav
   hab txhawj ntshai kawg le
   tshwm rua huv lub tebchaws nuav.
  31Cov xwbfwb cev Vaajtswv lug tau cev tej lug daag,
   hab cov pov thawj kuj kaav lawv le tej lug
   kws cov xwbfwb cev daag hov.
  Hab kuv haiv tuabneeg kuj nyam tej kws puab ua nuav,
   tassws mej yuav ua le caag rua thaus txug nub kawg?”