22

Ê-li-pha: Sự Gian Ác của Gióp Rất Lớn

1Bấy giờ Ê-li-pha người Tê-ma trả lời và nói:
  2Loài người có ích lợi gì cho Ðức Chúa Trời chăng?
  Há chẳng phải người khôn có ích lợi cho chính họ sao?
  3Ðấng Toàn Năng được vui chi khi anh ngay lành công chính?
  Ngài sẽ được lợi gì khi anh ngay thẳng vẹn toàn?
  4Há chẳng phải vì Ngài muốn anh thành người đạo hạnh,
  Nên Ngài trách phạt anh và đem anh ra để đoán xét hay sao?
  5Há chẳng phải gian ác của anh quá lớn,
  Và tội lỗi của anh nhiều vô kể hay sao?
  6Vì anh đã đoạt đồ cầm thế của đồng bào mình vô cớ,
  Anh bóc lột người ta đến nỗi họ phải bị trần truồng.
  7Người mệt nhọc anh không cho họ nước uống;
  Kẻ đói lả người anh đã giữ phần cơm bánh của họ lại.
  8Kẻ quyền thế anh để nó cậy quyền chiếm đất;
  Kẻ có đặc quyền anh còn cho nó ở trong đất đó ngang nhiên.
  9Các góa phụ anh đuổi đi tay trắng;
  Các cô nhi anh bẻ gãy cả đôi tay.
  10Vì thế các cạm bẫy gài quanh anh tứ phía;
  Nỗi kinh hoàng thình lình ập đến trên anh.
  11Sự tối tăm bao phủ anh, khiến anh không thể thấy;
  Dòng nước lớn tràn vào phủ ngập đầu anh.

  12Há chẳng phải Ðức Chúa Trời ngự trên trời cao thăm thẳm?
  Anh hãy ngắm xem các vì sao đi;
  Ngài đặt chúng trong không gian cao vời vợi.
  13Thế mà anh nói, “Ðức Chúa Trời có thể biết được gì chăng?
  Ngài có thể xét đoán được gì bên kia màn đen dày đặc ấy sao?
  14Mây đen bao quanh Ngài nên Ngài không thể thấy gì được;
  Hơn nữa Ngài bước đi bên trên vòm trời cao thăm thẳm.”
  15Không lẽ anh sẽ tiếp tục đi theo con đường cũ;
  Tức con đường phường gian ác đã đi sao?
  16Chúng đã bị đốn ngã trước khi hưởng xong tuổi thọ;
  Nền tảng chúng cậy vào tan vỡ như bị nước lụt đùa đi.
  17Chúng đã nói với Ðức Chúa Trời, “Hãy dang xa chúng tôi.
  Ðấng Toàn Năng có thể làm gì được chúng tôi chăng?”
  18Dù Ngài đã làm cho nhà của chúng chất đầy của tốt,
  Tôi không muốn dính líu đến ý đồ của phường gian ác ấy.
  19Người công chính thấy chúng bị diệt bèn vui mừng hớn hở;
  Người lương thiện cười nhạo chúng rằng,
  20“Bọn chống nghịch chúng ta đã bị tiêu diệt cả rồi;
  Những gì còn lại của chúng đều đã bị lửa hừng thiêu rụi.”

  21Bây giờ xin anh hãy chấp nhận thánh ý của Ngài và sống bình an;
  Sau đó phước hạnh sẽ đến lại với anh.
  22Xin anh hãy nhận lấy luật pháp của miệng Ngài;
  Hãy chất chứa lời Ngài trong lòng anh.
  23Anh sẽ được phục hồi, nếu anh trở về với Ðấng Toàn Năng,
  Nếu anh cất bỏ sự gian ác xa các lều của anh.
  24Hãy coi các lượng vàng của anh không ra gì như đất bụi;
  Hãy bỏ các thỏi vàng Ô-phia, xem chúng như sỏi đá dưới khe.
  25Bấy giờ Ðấng Toàn Năng sẽ là vàng của anh;
  Ngài sẽ là bạc thượng hạng của anh.
  26Vì khi ấy anh sẽ lấy Ðấng Toàn Năng làm nguồn vui để sống;
  Anh sẽ ngẩng mặt lên kỳ vọng nơi Ðức Chúa Trời.
  27Anh sẽ cầu nguyện với Ngài, và Ngài sẽ nhậm lời anh;
  Anh sẽ trả xong những gì anh hứa nguyện với Ngài.
  28Những gì anh tuyên bố sẽ thực hiện, anh sẽ làm được cả;
  Ánh sáng sẽ tỏa rạng trên các đường lối của anh.
  29Khi ai bị dìm xuống, anh sẽ nói, “Xin nhấc người ấy lên;”
  Và Ngài sẽ giải cứu người đang bị dìm khốn đốn.
  30Bấy giờ Ngài sẽ giải cứu ngay cả kẻ không vô tội;
  Phải, Ngài sẽ giải cứu chúng nhờ bàn tay trong sạch của anh.