22

Y-Êlipas Kčŭt kơ Y-Yôp Mâo Klei Soh Prŏng

1Y-Êlipas mnuih ƀuôn Têman lŏ wĭt lač:
  2 “Dưi mơ̆ sa čô mnuih jing tŭ dưn kơ Aê Diê?
   Wăt pô knhâo jing tŭ dưn kơ ñu mơ̆?
  3Mâo mơ̆ klei mơak kơ Pô Mâo Jih Klei Myang tơdah ih jing kpă,
   amâodah mâo klei tŭ dưn mơ̆ kơ ñu tơdah ih dôk hdĭp amâo mâo klei arăng dưi ƀuah ôh?
  4Djŏ mơ̆ kyua klei ih huĭ mpŭ kơ ñu, ñu ƀuah ih,
   leh anăn mŭt mbĭt hŏng ih kơ klei phat kđi?
  5Amâo djŏ hĕ klei ƀai ih jing prŏng?
   Amâo mâo knhal ôh kơ klei wê ih.
  6Kyuadah ih mă mgô̆ leh mnơ̆ng mgơ̆ng mơ̆ng phung ayŏng adei ih amâo mâo klei ôh,
   leh anăn toh hĕ čhiăm ao phung mnuih brei diñu dôk lưng mlŭn.
  7Ih amâo tuôm brei êa mnăm ôh kơ phung êmăn,
   leh anăn ih kơ̆ng hĕ mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ phung êpa,
  8wăt tơdah ih jing mnuih mâo klei dưi, mâo lăn hma,
   leh anăn mnuih arăng mpŭ dôk ti lăn anăn.
  9Ih suôt leh phung mniê djiê ung wĭt kngan êhŏng,
   leh anăn ih bi joh hĕ kngan phung anak êrĭt ama.
  10Snăn kđông dôk jŭm ih,
   leh anăn klei bi huĭ bhiâo riâo rit dưi ngă kơ ih;
  11klei mngač ih jing mmăt leh, tơl ih amâo dưi ƀuh ôh,
   leh anăn êa lip guôm ih.
  12Amâo djŏ hĕ Aê Diê dôk ti dlông hlăm adiê?
   Dlăng bĕ kơ mtŭ, diñu dôk ti anôk dlông êdi!
  13Snăn ih lač, ‘Ya klei Aê Diê thâo?
   Dưi mơ̆ Aê Diê dlăng hlăm anôk mmăt kpal leh anăn phat kđi?
  14Knam kpal guôm ñu tơl ñu amâo dưi thâo ƀuh ôh,
   leh anăn ñu êbat ti dlông čuôr adiê.’
  15Ăt ih srăng êbat tui êlan hđăp,
   êlan phung ƀai êbat leh mơ̆?
  16Arăng mă mđuĕ diñu êlâo truh hruê bi kčah kơ diñu;
   arăng bi luč atur kơ klei hdĭp diñu msĕ si êa kpuh mđung hĕ.
  17Diñu lač kơ Aê Diê, ‘Đuĕ bĕ mơ̆ng hmei,’
   leh anăn ‘Ya Pô Mâo Jih Klei Myang dưi ngă kơ hmei?’
  18Ăt jing ñu yơh bi bŏ sang diñu hŏng mnơ̆ng jăk —
   ƀiădah klei phung ƀai kčĕ dôk kbưi mơ̆ng kâo.
  19Phung kpă ƀuh klei anăn leh anăn mơak;
   phung ênuah ênô tlao mưč kơ diñu,
  20leh anăn lač, ‘Sĭt nik phung roh hmei rai tuč leh,
   leh anăn mnơ̆ng diñu lui pui ƀơ̆ng leh jih.’

  21Bi mguôp hŏng Aê Diê, leh anăn ih srăng mâo klei êđăp ênang;
   snăn klei jăk srăng truh kơ ih.
  22Mă tŭ bĕ klei bi hriăm mơ̆ng ƀăng êgei ñu,
   leh anăn djă pioh klei ñu blŭ hlăm ai tiê ih.
  23Tơdah ih lŏ wĭt kơ Pô Mâo Jih Klei Myang leh anăn bi luă gŭ ih pô,
   tơdah ih mă hwiê hĕ kbưi klei wê mơ̆ng sang čhiăm ih,
  24tơdah ih yap mah ih msĕ si ƀruih lăn,
   leh anăn mah mơ̆ng čar Ôphir msĕ si boh tâo hlăm hnoh êa,
  25leh anăn tơdah ih yap Pô Mâo Jih Klei Myang+ jing mah kơ ih,
   leh anăn prăk yuôm hĭn kơ ih,
  26snăn ih srăng mâo klei mơak hlăm Pô Mâo Jih Klei Myang,+
   leh anăn kngưr ƀô̆ mta ih phă Aê Diê.
  27Ih srăng wah lač kơ ñu,
   leh anăn ñu srăng hmư̆ ih;
   leh anăn ih srăng bi sĭt mnơ̆ng ih ƀuăn.
  28Hlăm jih klei ih čiăng ngă ih srăng dưi,
   leh anăn klei mngač srăng mtrang ti êlan ih.
  29Tơdah ih êdu ai ih srăng blŭ hŏng klei knang sĭt,
   leh anăn Aê Diê srăng bi mtlaih pô luă gŭ.
  30Ñu srăng dŏng wăt mnuih soh mơh,
   arăng srăng bi mtlaih ñu kyua kngan ih jing doh.”