22

Nau Y-Êlipas Phong Lĕ Nau Tih Y-Yôp Jêh Ri Ăn Păng Rmal

1Y-Êlipas, bunuyh ƀon Teman plơ̆ sĭt lah: 2"Moh nau khlay kon bunuyh ăn ma Brah Ndu?
 Bunuyh blau mĭn kanŏng ăn nau khlay ma păng nơm dơm.
3Nđâp tơlah may jêng sŏng, geh lĕ nau
 maak may ƀư ma Nơm Geh Lĕ Nau Brah?
 Nau may gŭ rêh nanê̆ ngăn bu mâu dơi
 nduyh ôh, nau nây moh nau khlay may ăn ma Păng?
4Di lĕ yor may klach yơk ma păng,
  păng nduyh may,
 jêh ri phat dôih may?
5Nau khĭt may mâu hĕ jêng toyh ngăn?
  Phung oh mon may ntôn may lah mâu lĕ glăm ngăn?
6Yorlah may hŏ sŏk jêh ndơ bu nchăm
  bơh oh nâu may mâu geh ntil nau ôh.
  Jêh ri doh lơi bok ao phung bunuyh ăn bu gŭ rih hôk.
7May mâu mâp ăn ma phung ji hir dăn dak nhêt,
 mâu ŭch ăn ôh ma bunuyh ji ngot sông sa.
8Bi may lĕ geh jêng jêh… neh mir lĕ jêng ndơ may;
 bunuyh bu yơk lĕ gŭ jêh ta neh nây.
9May mprơh lơi phung bu ur ndrô sĭt
 ma mpang ti dơm, jêh ri nkêch lơi ti,
 phung kon đơi mâu hôm geh ntŭk nsing rnơm.
10Yor nau nây, dăk sân jŭm may,
 jêh ri nau ƀư nkrit ƀât lât dơi ƀư ma may nđêh nji;
11Mâu lah nau ngo nkŭm kŏ tât may mâu hôm saơ ang ôh,
 jêh ri dak lip bŭk nkrâm may.
12"Mâm Brah Ndu mâu hĕ gŭ tâm trôk prêh ta kalơ?
 Uănh hom phung mănh mbing, khân păng gŭ ta ntŭk prêh hâu ngăn ngên!
13Bi ma may lah, 'Moh nau Brah Ndu gĭt'
 Mâm, Păng dơi lĕ phat dôih jêh ri uănh tâm ntŭk ngo klĕng?
14Tŭk mbâl nklâm lơi Păng, kŏ tât păng mâu dơi saơ ôh;
 Păng hăn ta kalơ phung trôk nđôch.
15Mâm may ăt hôm djôt prăp tĭng trong kăl e
 jêng trong phung ƀai hŏ hăn jêh?
16Bu nhŭp rdu khân păng lor panăp ma đah
 nar tâm nal ma khân păng;
 bu ngroh lơi ntŭk mbon nau rêh khân păng
 nâm bu dak blôn rdu roh.
17Khân păng lah ma Brah Ndu pô aơ:
 'May du ngai hom đah hên'
 jêh ri lah đŏng:
 'Moh ndơ Nơm Geh Lĕ Nau Brah dưi ƀư ma hên?'
18Nđâp tơlah pônây, Păng hŏ ƀư ma ngih khân păng bêng ma ndơ ueh..
  ăn nau phung ƀai nchră gŭ ngai đah gâp.
19Phung sŏng saơ nau nây jêh ri răm maak;
 bi phung mâu geh nau tih gơm mưch ma khân păng, jêh ri lah:
20'N'hêl nanê̆, phung rlăng hên mra rai lôch jêh,
 jêh ri ndô ndơ khân păng hôm e chalơi ŭnh sa lĕ ƀhiau.
21Yor nây, may tâm rnglăp hom đah Brah Ndu, jêh ri may mra geh nau đăp mpăn: pôri nau ueh lăng mra tât ma may.
22Sŏk dơn hom nau vay nti tă bơh trôm mbung Păng,
  Jêh ri djôt prăp nau Păng ngơi tâm nuih n'hâm may.
23Tơlah may plơ̆ sĭt ma Nơm Geh Lĕ Nau Brah ma nau dêh rhêt nanê̆ may mra njêng tay. Tơlah may chalơi lĕ nau kue bơh ngih bok may.
24Mƀăr lơi drăp khlay may tâm neh may.
 Jêh ri sŏk miah bơh bri Ôphir klô̆p lơi
 Ta nklang lŭ tâm dak n'hor.
25Pôri ăn may kơp Nơm Geh Lĕ Nau Brah jêng miah ma may.
  Păng jêng prăk khlay lơn ma may,
26yorlah rnôk nây, may mra răm rhơn
 ma Nơm Geh Lĕ Nau Brah jêh ri dơi
 n'gơr muh măt may leo Brah Ndu.
27May mra mbơh sơm ma Păng, Păng mra iăt dơn bâr may.
 Jêh ri Păng mra ƀư ăn nanê̆ ngăn ndơ may ton.
28Tơlah may ton ngăn lĕ nau may ŭch, nanê̆ kan mây mra dơi jêng,
  jêh ri nau ang mra sol nchrat rŏ trong may.
29Tơlah, bu ƀư gay ŭch ntrŭnh may, pôri may mra lah, Du dâk hom!
 Bi ma phung dêh rhêt Brah Ndu mra tâm rklaih;
30Kŏ tât Păng mra tâm rklaih nơm geh nau tih tâm ban lĕ;
 n'hêl nanê̆ nơm nây dơi tâm rklaih
 yor tă bơh ti may jêng kloh."