22

Cov Lus sib Tham Ntu Peb

(22.1–27.23)

Elifas

1-2Elifas uas yog neeg Temas teb hais tias:
  “Neeg muaj nqis dabtsi rau Vajtswv?
  Txawm yog tej neeg txawj ntse los puas
   muaj qabhau rau Vajtswv?
  
  3Qhov uas koj ua neeg ncaj puas haum Vajtswv siab,
  lossis yog koj ua neeg zoo puas pab tau Vajtswv?
  4Tsis yog vim koj hwm Vajtswv,
   Vajtswv thiaj nplawm thiab rau txim rau koj los?
  5Tsis yog li ntawd, twb yog vim koj ua kev txhaum
  thiab ua kev phem kev qias ntau heev.
  6Koj yuam kom koj tus kwvtij them
   tej nqi uas nws tshuav koj rov qab,
  koj cia li mus sau nws tej tsoos tsho
   los thiab cia nws nyob liabqab.
  7Koj tsis pub dej rau cov uas nqhis dej haus,
  thiab tsis pub mov rau cov uas tshaib plab noj.
  8Koj siv koj lub hwjchim thiab lub meejmom
  hom tagnrho lub tebchaws ua koj tug.
  9Tsis yog koj tsis pab cov pojntsuam
   xwb,
  tiamsis koj tseem mus huab tej
   menyuam ntsuag tug thiab tsimtxom lawv.
  10Yog li ntawd, luag thiaj cuab hlua puagncig koj,
  thiab tos nco kev txhawj ntshai tuaj voob nkaus koj,
  11lossis tsaus ntuj nti ua rau koj tsis pom kev,
   thiab dej nyab tuaj npog nkaus koj.

  12“Puas yog Vajtswv nyob siab heev
   puag saum ntuj ceebtsheej?
  Txawm yog tej hnubqub nyob siab heev los
  Vajtswv tseem tuaj saud saib tej hnubqub ntawd.
  13Yog li cas koj nug hais tias, ‘Vajtswv
   tsis paub dabtsi?
  Muaj huab thaiv Vajtswv lawm, nws
   yuav ua li cas txiav txim tau rau peb?’
  14Koj xav hais tias thaum Vajtswv mus kev saum nruab ntug,
  nws pom tshab tej tauv huab tuab tuab tuaj rau peb.

  15“Koj txiav txim siab taug txoj qub kev
  uas tej neeg siab phem ibtxwm taug lawm los?
  16Txawm yog tsis tau txog lawv lub
  sijhawm los dej twb muab lawv kuav mus tas lawm.
  17Cov neeg ntawd yog cov uas tso Vajtswv tseg,
  thiab ntseeg hais tias Vajtswv ua tsis tau li cas rau lawv.
  18Tiamsis twb yog Vajtswv ua rau lawv vammeej ntag,
  kuv tsis totaub cov neeg siab phem tej kev xav li.
  19Cov neeg ua zoo thiab cov neeg ncaj ncees yuav zoo siab
  luag thaum lawv pom cov neeg siab phem raug txim.
  20Tej uas cov neeg siab phem tau yog kev puastsuaj xwb,
  thiab hluavtaws yuav kub tej uas seem kom tas dulug.

  21“Yauj, nimno koj cia li nrog Vajtswv sib raug zoo
  thiab tsis txhob ua rau nws ib yam li
   nws yog yeebncuab;
  yog koj ua li kuv hais, nws yuav foom
   koob hmoov rau koj.
  22Cia li lees yuav nws tej lus qhuab ntuas;
   koj cia li khaws nws tej lus rau nruab siab.
  23Qhov tseemceeb, koj yuav tsum txo
   hwjchim
  tig los cuag Vajtswv thiab tshem tej kev phem kev qias
   hauv koj lub tsev mus kom deb.
  24Cia li muab koj tej kub coj mus povtseg
  thiab muab koj tej tseem kub coj
   mus pov rau hauv kwjha qhuav.
  25Cia Vajtswv tus uas muaj hwjchim
   loj kawg nkaus hloov koj tej kub chaw,
  thiab cia nws yog koj tej nyiaj uas teeb tej pawg.
  26Ces koj thiaj cia siab ntsoov rau Vajtswv,
  thiab koj yuav paub hais tias nws yog koj txojkev zoo siab.
  27Thaum koj thov Vajtswv, nws yuav
   mloog koj tej lus thov,
  thiab koj yuav ua tau tiav raws li koj tej lus cog tseg.
  28Txhua yam uas koj ua thiaj yuav
   tiav thiab koj txoj haukev yuav tshav ntuj nrig.
  29Vajtswv yuav txo tus uas khavtheeb
   thiab pab tus uas txo hwjchim.
  30Yog koj yeej yog neeg ncaj ncees
   thiab ua koj tes haujlwm ncaj nws yuav cawm koj.”