6

Cov Thwjtim De Hnab Nplej Tev Noj Hnub Xanpataus

(Mathais 12.1-8; Malakaus 2.23-28)

1Hnub Xanpataus Yexus thiab nws cov thwjtim tabtom mus txog hauv ib daim teb npleg, Yexus cov thwjtim txawm de hnab nplej tev noj. 2Cov Falixais qee leej nug hais tias, “Vim li cas nej ua tej uas peb txoj Kevcai txwv tsis pub ua rau Hnub Xanpataus?”
3Yexus teb lawv hais tias, “Nej tsis tau nyeem zaj uas Daviv ua thaum Daviv thiab nws cov neeg tshaib plab los? 4Daviv mus rau hauv Vajtswv lub Tuamtsev, nws muab tej ncuav uas twb muab fij rau Vajtswv lawm noj, thiab muab faib rau nws cov neeg noj. Tiamsis peb txoj kevcai yeej tsis pub leejtwg noj tej ncuav ntawd, tsuas yog cov povthawj thiaj noj tau xwb.”
5Thiab Yexus xaus lus hais tias, “Neeg Leej Tub yog tus Tswv Hnub Xanpataus.”

Yexus Kho Tus Txivneej Qhuav Tes

(Mathais 12.9-14; Malakaus 3.1-6)

6Muaj dua ib hnub yog Hnub Xanpataus, Yexus mus qhuab qhia hauv ib lub tsev sablaj. Muaj ib tug txivneej uas sab tes xis qhuav, nws tuaj nyob hauv thiab. 7Cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai thiab cov Falixais xav nrhiav txim rau Yexus, lawv txawm ntsia saib Yexus puas kho mob Hnub Xanpataus. 8Tiamsis Yexus twb paub tej uas lawv xav lawm, nws thiaj hais rau tus neeg qhuav tes ntawd tias, “Koj cia li sawv los tom hauv ntej no.” Tus txivneej ntawd txawm sawv tsees los. 9Yexus hais rau lawv tias, “Kuv nug nej saib, peb txoj Kevcai qhia hais tias Hnub Xanpataus cia peb ua zoo lossis ua phem? Cawm neeg txojsia lossis cia txojsia tu?” 10Yexus tig mus saib cov neeg ntawd txhua tug, Yexus hais rau tus txivneej ntawd hais tias, “Koj cia li xyab hlo koj txhais tes.” Nws txawm xyab hlo nws txhais tes, ces nws txhais tes txawm zoo li qub lawm.
11Lawv cov ntawd chim heev, lawv sablaj saib yuav ua li cas rau Yexus.

Yexus Xaiv Kaum Ob Leeg Timthawj

(Mathais 10.1-4; Malakaus 3.13-19)

12Tom qab ntawd, muaj ib hnub Yexus mus thov Vajtswv pem roob, thiab nws nyob pem thov Vajtswv ib hmos. 13Thaum kaj ntuj Yexus hu cov thwjtim los ntawm nws, nws xaiv lawv kaum ob leeg, nws hu lawv ua cov timthawj. 14Lawv cov ntawd yog: Ximoos, (tus uas Yexus tis npe hu ua Petus) thiab nws tus kwv Adales; Yakaunpaus, Yauhas, Filis, Npataulaumais, 15Mathais, Thaumas, Yakaunpaus uas yog Alafais tus tub, Ximoos (tus uas xav kom nws haivneeg muaj kev ywj pheej), 16Yudas uas yog Yakaunpaus tus tub, thiab Yudas Ixakali-us tus uas ntxeev siab rau Yexus.

Yexus Qhuab Qhia thiab Kho Mob

(Mathais 4.23-25)

17Yexus thiab nws cov timthawj nqis pem roob los nrog nws ib pab thwjtim coob coob sawv ua ke ntawm ib qhov chaw tiaj tiaj. Muaj neeg coob coob tuaj hauv lub xeev Yudas, hauv lub nroog Yeluxalees, hauv lub nroog Tiles thiab hauv lub nroog Xidoos uas nyob ntawm ntug hiavtxwv tuaj, 18lawv tuaj mloog Yexus qhuab qhia thiab thov kom Yexus kho lawv tej mob. Cov neeg uas raug dab tsimtxom los tuaj cuag Yexus, thiab Yexus kho lawv txhua tus zoo huv tibsi. 19Cov neeg coob coob ntawd kov Yexus, rau qhov muaj hwjchim tawm ntawm Yexus tuaj kho txhua tus uas muaj mob zoo huv tibsi.

Cov uas Tau Koob Hmoov thiab Cov uas Raug Kev Txomnyem

(Mathais 5.1-12)

20Yexus tsa qhovmuag saib nws cov thwjtim thiab hais rau lawv hais tias,
  “Nej cov uas txomnyem, nej tau koob hmoov,
  rau qhov Vajtswv lub Tebchaws yog nej tug!
  21Nej cov uas nimno tshaib nqhis
   nej yuav tau koob hmoov,
  rau qhov nej yuav tau noj tsau npo!
  Nej cov uas nimno quaj ntsuag; nej yuav tau koob hmoov,
  rau qhov nej yuav muaj lub ntsejmuag luag.
22“Thaum luag ntxub nej thiab ntiab kom nej khiav, thuam nej thiab hais tias nej yog cov neeg ua phem, vim nej ntseeg Neeg Leej Tub, nej yuav tau koob hmoov! 23Thaum muaj li ntawd, nej cia li zoo siab thiab dhia luag ntxhi, rau qhov Vajtswv twb npaj nqi zog ntau kawg li cia saum ntuj ceebtsheej rau nej lawm. Rau qhov lawv cov yawgkoob twb ua ib yam li ntawd rau cov uas cev Vajtswv lus thaum ub lawm thiab.
  24Nej cov uas nimno npluanuj nej yuav raug kev txomnyem,
   rau qhov nej twb tau zoo los lawm!
  25Nej cov uas nimno tau noj tsau npo
  nej yuav raug kev txomnyem, rau qhov nej yuav tshaib nqhis.
  Nej cov uas nimno muaj lub ntsejmuag luag,
   nej yuav raug kev txomnyem,
  rau qhov nej yuav muaj kev nyuaj siab quaj ntsuag!
26“Thaum muaj neeg qhuas nej, nej yuav raug kev txomnyem, rau qhov nej tej yawgkoob twb hais ib yam nkaus li ntawd rau cov uas cevlus tsis tseeb thaum ub lawm thiab.

Hlub Yeebncuab

(Mathais 5.38-48; 7.12a)

27“Tiamsis kuv hais rau nej cov uas mloog kuv qhia hais tias, hlub nej cov yeebncuab thiab ua zoo rau cov uas ntxub nej, 28foom koob hmoov rau cov neeg uas cem nej, thiab thov Vajtswv pab rau cov neeg uas tsimtxom nej. 29Yog leejtwg ntaus koj ib sab plhu, koj cia li tig sab tod rau nws ntaus thiab. Yog leejtwg txhav koj lub tsho uas hnav tuaj sab nraud, koj cia li hle lub tsho uas hnav tuaj sab hauv rau nws thiab. 30Txhua tus uas thov nej ib yam dabtsi, nej cia li muab rau lawv, thiab yog leejtwg muab nej ib yam dabtsi lawm, nej tsis txhob kom nws xa rov qab tuaj rau nej. 31Yog nej xav kom lwm tus ua li cas rau nej, nej yuav tsum ua ib yam li ntawd rau lwm tus thiab.
32“Yog nej tsuas hlub cov uas hlub nej xwb, nej xav hais tias nej yuav tau koob hmoov no los? Txawm cov neeg txhaum los lawv twb paub hlub cov uas hlub lawv thiab! 33Yog nej tsuas ua zoo rau cov uas ua zoo rau nej xwb, nej xav hais tias nej yuav tau koob hmoov no los? Txawm yog cov neeg txhaum los lawv twb paub ua li ntawd thiab! 34Thiab yog nej tsuas qiv rau cov uas nej cia siab hais tias, lawv yuav them taus rov rau nej xwb, nej xav hais tias, nej yuav tau koob hmoov no los? Txawm yog cov neeg txhaum los lawv ib leeg twb kam qiv rau ib leeg thiab, thiab lawv cia siab hais tias yuav tau rov qab puv ntoob li qub. 35Tiamsis nej yuav tsum hlub nej cov yeebncuab thiab ua zoo rau lawv; nej cia li qiv rau lawv tsis txhob cia siab hais tias yuav tau puv ntoob li qub rov qab. Yog nej ua li ntawd, nej yuav tau nqi zog ntau, thiab nej yuav tau ua Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus cov menyuam. Rau qhov Vajtswv tseem hlub cov neeg uas ua phem thiab cov neeg uas tsis nco Vajtswv tshav ntuj. 36Nej yuav tsum muaj lub siab hlub ib yam li nej Leej Txiv tus uas muaj lub siab hlub.

Tsis Txhob Txiav Txim rau Lwm Tus

( Mathais 7.1-5)

37“Nej tsis txhob txiav txim rau lwm tus, Vajtswv thiaj yuav tsis txiav txim rau nej; nej tsis txhob rau txim rau lwm tus, Vajtswv thiaj yuav tsis rau txim rau nej; zam txim rau lwm tus, Vajtswv thiaj yuav zam txim rau nej. 38Nej pub rau lwm tus, Vajtswv thiaj yuav pub rau nej. Vajtswv yuav foom koob hmoov nplua mias rau nej, kom nej muaj nplua mias siv tsis tas. Nej muab lub luaj li cas luj rau lwm tus lawm, Vajtswv yuav muab lub luaj li ntawd luj rau nej.”
39Thiab Yexus qhia ib zaj lus pivtxwv rau lawv hais tias, “Ib tug digmuag yeej coj tsis tau ib tug digmuag kev li; yog nws ua li ntawd, nkawd yeej yuav mus poob kwjdeg xwb. 40Tsis muaj ib tug tub kawm ntawv uas yuav paub tshaj nws tus xibhwb; tiamsis txhua tus uas kawm tiav lawm, nws yeej yuav paub ib yam li nws tus xibhwb.
41“Vim li cas koj yuav saib qhov nyuag hmoov ntoo uas nyob hauv koj tus kwvtij lub qhovmuag, tiamsis koj twb tsis paub hais tias muaj ib yav ntoo nyob hauv koj lub qhovmuag? 42Ua li cas koj tseem yuav hais rau koj tus kwvtij hais tias, ‘Cia kuv pab muab qhov nyuag hmoov ntoo hauv koj lub qhovmuag tawm,’ tiamsis koj twb tsis pom yav ntoo uas nyob hauv koj lub qhovmuag. Tus neeg ntsejmuag ncaj siab nkhaus! Koj cia li xub muab yav ntoo uas nyob hauv koj lub qhovmuag tawm tso, koj thiaj yuav pom kev muab qhov nyuag hmoov ntoo uas nyob hauv koj tus kwvtij lub qhovmuag.

Tsob Ntoo thiab Cov Txiv

(Mathais 7.16-20; 12.33-35)

43“Tsob ntoo zoo yeej tsis txi cov txiv phem lossis tsob ntoo phem yeej txi tsis tau cov txiv zoo. 44Yog yus pom cov txiv, yus yeej paub hais tias, tsob ntoo ntawd yog tsob phem lossis tsob zoo. Yus yeej tsis de txiv ncuavpias ntawm tsob ntoo pos ntshav, thiab tsis de txiv hmab ntawm tsob pos tshauv li. 45Tus neeg siab zoo yeej hais tej lus zoo. Tus neeg siab phem yeej hais tej lus phem, rau qhov nws lub siab xav li cas, nws lub ncauj hais li ntawd.

Ob Tug Kws Ua Tsev

(Mathais 7.24-27)

46“Vim li cas nej hu kuv hais tias, ‘Tus Tswv, Tus Tswv,’ tiamsis nej ho tsis ua raws li kuv tej lus? 47Txhua tus uas los cuag kuv, mloog kuv lus thiab ua raws li kuv qhia, kuv yuav qhia rau nej paub hais tias, tus ntawd zoo li cas? 48Tus ntawd zoo ib yam li tus kws ua tsev, nws khawb qhov ncej tob tob, muab pobzeb los pua, mam li muab ncej los txhos rau. Thaum dej huam los ntaus lub tsev ntawd, lub tsev tsis ua zog, rau qhov nws ua lub tsev ntawd khov heev. 49Tus uas hnov kuv tej lus, tiamsis tsis ua raws li, tus ntawd zoo ib yam li tus kws ua tsev uas khawb qhov ncej tsis tob. Thaum dej huam los ntaus lub tsev, lub tsev ntawd txawm vau thiab puastsuaj tas huv tibsi lawm.”