16

Tus Thawj Tubtxib uas Siab Tsis Ncaj

1Yexus hais rau nws cov thwjtim hais tias, “Muaj ib tug neeg npluanuj, nws muaj ib tug thawj tubtxib uas saib nws lub vajtse. Muaj neeg los qhia rau tus npluanuj hais tias, koj tus thawj tubtxib muab koj tej nyiaj coj mus siv phuam lam ntsuav lawm, 2Yog li ntawd, tus npluanuj thiaj hu tus thawj tubtxib los thiab hais rau nws hais tias, ‘Zaj uas kuv hnov koj ua ntawd yog li cas tiag? Koj cia li muab tej ntaub ntawv uas teev tej nyiaj los rau kuv, rau qhov kuv tsis yuav koj ua kuv tej haujlwm lawm.’ 3Tus thawj tubtxib ntawd xav hais tias, ‘Kuv tus tswv twb yuav rho kuv tawm haujlwm, kuv yuav ua li cas thiaj zoo? Kuv yuav mus khawb av los tsis muaj zog, yuav mus thov khawv noj los txajmuag. 4Nimno, kuv paub hais tias kuv yuav ua li cas! Thaum tus tswv tsis pub kuv ua haujlwm lawm, thiaj muaj neeg hu kuv mus hauv lawv tej tsev.’ 5Nws txawm hu txhua tus uas tshuav nws tus tswv nqi ib tug zuj zus tuaj cuag nws. Nws nug thawj tug hais tias, ‘Koj tshuav tus tswv nqi npaum li cas?’ 6Tus ntawd teb hais tias, ‘Kuv tshuav ib puas thoob roj.’ Tus thawj tubtxib hais rau tus ntawd hais tias, ‘Daim ntawv no yog daim uas koj tshuav nqi, koj cia li mus zaum thiab sau kiag ua tsib caug thoob.’ 7Tus thawj tubtxib txawm nug dua ib tug hais tias, ‘Koj tshuav npaum li cas?’ Tus ntawd teb hais tias, ‘Kuv tshuav ib txhiab hnab nplej.’ Tus thawj tubtxib hais rau tus ntawd hais tias, ‘Daim ntawv no yog daim uas koj tshuav nqi, koj cia li sau ua yim caum hnab.’ 8Tus tswv qhuas tus thawj tubtxib uas tsis ncaj hais tias, tus tubtxib ntawd muaj tswvyim kawg li; rau qhov cov neeg uas nyob hauv ntiajteb no muaj tswvyim ua haujlwm heev dua cov neeg uas nyob qhov pom kev.”
9Yexus hais ntxiv hais tias, “Yog li ntawd kuv qhia rau nej hais tias, nej yuav tsum muab tej nyiaj hauv ntiajteb no coj mus zeem phoojywg. Thaum nej tej nyiaj tas lawm, cov neeg ntawd thiaj yuav tos txais nej hauv qhov chaw uas yuav nyob mus ibtxhis. 10Tus uas ua ncaj rau tej yam tsawg, nws yeej yuav ua ncaj rau yam ntau thiab; tus uas ua tsis ncaj rau tej yam tsawg, nws yeej yuav ua tsis ncaj rau tej yam ntau thiab. 11Tej nyiaj hauv ntiajteb no, nej twb siv tsis ncaj. Yog li ntawd, leejtwg yuav muab tej uas tseemceeb dua tej nyiaj ntawd rau nej thiab. 12Thiab yog nej ua tsis ncaj rau tej uas yog lwm tus tug, leejtwg yuav muab tej uas yog nej tug rau nej?
13“Yeej tsis muaj ib tug tubtxib yuav ua haujlwm tau rau ob tug tswv. Yog nws ua li ntawd, nws yuav ntxub ib tug thiab nyiam ib tug; nws yuav hwm ib tug thiab saib tsis taus ib tug. Yog nej yuav muab Vajtswv thiab nyiaj txiag saib hlob ib yam nkaus yeej tsis tau li.”

Yexus Ntuas Cov Falixais

(Mathais 11.12-13; 5.31-32; Malakaus 10.11-12)

14Thaum cov Falixais hnov Yexus qhia tej ntawd, lawv txawm thuam Yexus, rau qhov lawv yog cov uas ntshaw nyiaj. 15Yexus hais rau lawv hais tias, “Nej yog cov neeg uas ua txuj ua kom sawvdaws xav hais tias, nej yog neeg zoo, tiamsis Vajtswv twb paub nej lub siab tas lawm. Rau qhov tej uas neeg xav hais tias muaj nqis, tej ntawd Vajtswv pom hais tias tsis muaj nqis.
16“Sawvdaws coj Mauxes txoj Kevcai thiab tej lus qhia uas cov cev Vajtswv lus sau tseg los txog lub sijhawm uas Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai raus dej los qhia, txij thaum ntawd los muaj neeg mus qhia Txojmoo Zoo uas hais txog Vajtswv lub tebchaws, ces sawvdaws sib txeeb mus rau hauv lub tebchaws ntawd. 17Yog ua kom lub ntiajteb thiab lub ntuj puastsuaj mus, yoojyim dua li rhuav Mauxes txoj Kevcai ib tug tsiaj ntawv povtseg.
18“Yog leejtwg muab nws tus pojniam nrauj lawm thiab mus yuav dua pojniam, kuj yog nws ua txhaum kev nkauj kev nraug; thiab yog leejtwg mus yuav ib tug pojnrauj, kuj yog nws ua txhaum kev nkauj kev nraug ib yam nkaus.

Tus Npluanuj thiab Laxalus

19“Muaj ib tug npluanuj, nws hnav tej tsoos tsho zoo zoo uas kim kim, thiab niaj hnub muaj noj seem noj so. 20Muaj ib tug txivneej pluag pluag hu ua Laxalus, nws ibce mob ua paug viag, luag pheej coj nws tuaj tso rau ntawm tus npluanuj ib sab qhovrooj. 21Nws xav hais tias nyaj nws yuav tau noj tej mov uas poob saum tus npluanuj lub rooj los, txawm yog nws txomnyem npaum li ntawd los dev tseem los yaim nws tej qhov txhab thiab. 22Thaum tus txomnyem ntawd tuag, cov timtswv ceebtsheej los coj nws mus nyob ntawm Anplahas ib sab. Thaum tus npluanuj tuag, luag coj nws mus faus, 23thiab nws raug txomnyem nyob hauv tubtuag teb. Nws tsa qhovmuag ntsia saud, nws pom Anplahas nyob deb deb, thiab pom Laxalus nyob ntawm Anplahas ib sab. 24Tus npluanuj hu hais tias, ‘Txiv Anplahas! Thov koj hlub kuv, thiab txib Laxalus muab nws tus ntivtes mus ntub dej tuaj rau kuv tus nplaig kom laj mentsis, rau qhov kuv nyob hauv cov nplaim taws no, kuv txomnyem kawg li!’ 25Tiamsis Anplahas teb hais tias, ‘Metub, koj puas nco thaum koj tseem ua neej nyob, koj muaj noj muaj hnav, Laxalus txomnyem tsis muaj dabtsi li. Nimno nws tau zoo, koj ho mus nyob hauv qhov txomnyem. 26Tsis tas li ntawd xwb, tseem muaj ib tug kwj tob tob quas peb thiab nej lawm, cov sab tim peb no yuav tuaj rau sab tim nej los yeej tsis tau, thiab cov sab tim nej yuav hla tuaj rau sab tim peb no los yeej tsis tau.’ 27Tus npluanuj hais tias, ‘Txiv Anplahas, thov koj txib Laxalus rov mus kom txog kuv txiv tsev, 28kuv tshuav tsib tug kwvtij, kom Laxalus mus qhia rau lawv, nyob tsam lawv yuav tau los nyob hauv qhov txomnyem no thiab.’ 29Anplahas teb hais tias, ‘Koj cov kwvtij twb muab Mauxes txoj kevcai thiab tej lus uas cov cev Vajtswv lus sau tseg lawm, cia lawv coj raws li tej lus ntawd.’ 30Tus npluanuj teb hais tias, ‘Txiv Anplahas, tsis yog li ntawd, yog ib tug uas tuag lawm, sawv rov mus qhia rau lawv, lawv thiaj li yuav tso lawv tej kev txhaum tseg.’ 31Tiamsis Anplahas hais tias, ‘Yog lawv tsis mloog Mauxes thiab cov uas cev Vajtswv lus tej lus qhia, ces txawm yog ib tug uas tuag lawm sawv rov qab mus qhia rau lawv los lawv yeej yuav tsis ntseeg li.’ ”