1

1Amăng rơnŭk ƀing pơtao Yôtham, Ahaz laih anŭn Hezêkiyah jing pơtao amăng lŏn čar Yudah, Yahweh brơi rai boh hiăp Ñu kơ Mikhah, jing pô mơ̆ng plei Môreset. Yahweh pơdah kơ Mikhah abih bang tơlơi pơmĭn ƀlơ̆ng anai gah kơ plei phŭn Samaria laih anŭn plei phŭn Yerusalaim.

Tơlơi Čŏk Hia Kơ Plei Phŭn Samaria Hăng Plei Phŭn Yerusalaim

  2Hơmư̆ tơlơi anai bĕ, Ơ abih bang ƀing lŏn čar,
   hơmư̆ bĕ kơ tơlơi anai, Ơ abih bang ƀing mơnuih hơdip amăng lŏn tơnah!
   Yahweh Glông Hloh či ngă gơ̆ng jơlan pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih yơh.
   Hơmư̆ bĕ! Yahweh dŏ amăng sang yang rơgoh hiam Ñu pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng gih.
  3Anai nê, Yahweh hlak trŭn rai mơ̆ng anih dŏ rơgoh hiam Ñu;
   Ñu či trŭn rai laih anŭn rơbat nao ƀơi anih khul kơčŏng čư̆ čan.
  4Tui anŭn, khul čư̆ či lê̱k hĭ gah yŭ Ñu
   hrup hăng hlĭn lê̱k hĭ amăng apui,
   khul čư̆ anŭn či tơlŭh trŭn amăng khul dơnung,
   hrup hăng ia rô trŭn ƀơi hơ̆ng dơ̆ng.
  5Abih bang tơlơi anai či truh yơh yuakơ ƀing Israel hơmâo ngă soh laih
   laih anŭn tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ơi Adai.
  Hlơi jing pô hơmâo dui ba laih ƀing Israel kiăng kơ tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ lĕ?
   Sĭt Samaria jing plei phŭn anŭn yơh!
  Hlơi jing pô grơ̆ng glăm kơ bruă soh kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng amăng anih lŏn Yudah lĕ?
   Sĭt plei prŏng Yerusalaim yơh!
  6Tui anŭn, Yahweh laĭ, “Kâo či ngă kơ plei prŏng Samaria jing hĭ ƀu̱r anih răm rai,
   jing hĭ anih kơ tơlơi pla khul boh kơƀâo.
  Kâo či tuh hĭ tơlơi glưh pơčah plei anŭn amăng dơnung
   laih anŭn ngă kơ atur ñu jing hĭ hông hang.
  7Kâo či pơrai hĭ abih bang rup trah yom amăng plei anŭn jing hĭ lu črăn;
   Kâo či čuh pơrăm hĭ abih bang gơnam brơi pơyơr rĭh răm amăng sang yang ñu;
   tui anŭn abih bang rup yang amăng plei anŭn či jing hĭ ƀu̱r gơnam glưh pơčah yơh.
  Ƀing Samaria ƀu dŏ tŏng ten hăng Kâo ôh
   laih anŭn ƀing gơñu pơƀut glaĭ abih bang gơnam anai kiăng kơ kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng.
  Samơ̆ ƀing rŏh ayăt ăt sat ƀai hrup hăng ƀing Samaria mơ̆n
   ră anai ƀing gơñu či ba pơđuaĭ hĭ khul gơnam anŭn
   kiăng kơ yua kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng gơñu.”

Tơlơi Hia Laih Anŭn Tơlơi Rơngot Hơning

  8Giŏng anŭn, Mikhah laĭ tui anai, “Yuakơ tơlơi pơkơhma̱l anai yơh Kâo či kơŭ kơuăn čŏk hia.
   Kâo či dŏ mơhlŭn rơbat hyu hăng tơkai soh kiăng pơrơđah kơ tơlơi kâo rơngot.
  Kâo či ur kơŭ hrup hăng khul asâo glai,
   laih anŭn mơñi kơuăm hrup hăng khul čim tŏ yơh.
  9Yuakơ rơnam rơka plei Samaria ƀu či hla̱o hĭ ôh,
   laih anŭn anih lŏn Yudah ăt jĕ či tŭ tơnap kar kaĭ mơ̆n;
   tơlơi răm rai hơmâo truh laih pơ plei phŭn Yerusalaim jing anih ƀing ană plei Kâo dŏ hơdip.
  10Anăm ruai ôh tơlơi ƀing ta thuơ kơ ƀing rŏh ayăt ta amăng plei prŏng Gat;
   anăm brơi ôh gơñu ƀuh tơlơi gih čŏk hia.
   Ƀing mơnuih amăng plei pla Bet-Leaphrah
   tŭng glŭng bĕ gih pô amăng ƀruih lŏn kiăng pơrơđah tơlơi gih rơngot hơning.
  11Ơ ƀing mơnuih dŏ amăng anih Saphir,
   ƀing rŏh ayăt či mă pơđuaĭ hĭ ƀing gih jing hlŭn mơnă gơñu dŏ mơhlŭn mlâo mlañ.
   Ƀing dŏ hơdip amăng plei prŏng Zaanan ƀu khĭn tơbiă ôh mơ̆ng plei gơñu.
   Tơdang ƀing gih hơmư̆ ƀing mơnuih dŏ amăng anih Bethezel rơngot hơning,
   ƀing gih či thâo krăn yơh ƀu hơmâo anih đuaĭ kơdŏp ôh pơ anih anŭn.
  12Ƀing mơnuih hơdip amăng anih Marot dŏ tơguan biă mă kơ tơlơi pơklaih,
   yuakơ Yahweh hơmâo ba rai laih tơlơi răm rai jĕ ƀơi plei Yerusalaim.
  13Ơ ƀing mơnuih dŏ amăng plei pơnăng Lakhis,
   pơmŭt bĕ tơpul aseh ƀơi rơdêh aseh kiăng kơ đuaĭ.
  Ƀing gih hơmâo hla tui laih tơlơi soh ƀing Israel,
   tui anŭn hơmâo ngă laih kơ ƀing ană plei plei prŏng Yerusalaim ngă soh hĭ.
  14Hơnŭn yơh ră anai, Ơ ƀing ană plei anih lŏn Yudah,
   pơhiăp pơčơlah tơngan bĕ hăng plei Môreset-Gat.
   Ƀing pơtao ƀing Israel ƀu či hơmâo tơlơi djru ôh mơ̆ng plei pơnăng Akzib.
  15Ơ ƀing mơnuih amăng plei Marêsah, Yahweh či jao hĭ ƀing gih kơ ƀing rŏh ayăt yơh,
   jing ƀing rai blah mă hĭ plei gih anŭn.
   Ƀing khua ba akŏ ƀing Israel či nao đuaĭ kơdŏp amăng pa̱r anih Adullam yơh.
  16Ơ ƀing ană plei amăng plei Yerusalaim, ƀing plei pla jĕ jing hrup hăng ană bă kơ ƀing gih yơh,
   laih anŭn ƀing gih khăp kơ ƀing gơñu.
  Samơ̆ ƀing rŏh ayăt gih mă pơđuaĭ hĭ ƀing gơ̆ nao pơ lŏn čar tuai ataih.
   Hơnŭn yơh, yuă kuăh hĭ bĕ akŏ gih jing hĭ akŏ klo hrup hăng akŏ kla̱ng grư̆.”