4

Tình Trạng Ðạo Ðức Suy Ðồi

  1Hỡi dân I-sơ-ra-ên, hãy nghe lời của CHÚA, vì CHÚA kết tội dân sống trong xứ:
  Trong xứ nầy, người ta không trung thành, không thương người, và không biết Ðức Chúa Trời.
  2Chưởi thề, gạt gẫm, sát nhân, trộm cắp, và ngoại tình đầy dẫy khắp nơi;
  Máu đổ tiếp theo máu đổ.
  3Vì thế, đất phải than khóc,
  Mọi người sống trong xứ đều tiều tụy chờ mong;
  Ngay các thú đồng, các chim trời, và cả các thứ cá dưới biển đều cũng bị diệt dần.

Các Tư Tế Bị Kết Tội

  4“Thế mà chẳng ai lên tiếng phản đối, và không ai lên án.
  Vì thế, hỡi kẻ làm tư tế, vì cớ dân ngươi, Ta lên án ngươi.
  5Ngươi sẽ vấp ngã giữa ban ngày;
  Kẻ làm tiên tri sẽ vấp ngã với ngươi trong ban đêm;
  Ta sẽ cất lấy mạng sống của mẹ ngươi.
  6Dân Ta bị diệt mất vì thiếu tri thức.
  Vì ngươi đã loại bỏ tri thức, nên Ta sẽ loại bỏ ngươi khỏi chức vụ tư tế của Ta.
  Vì ngươi đã quên bỏ luật pháp của Ðức Chúa Trời, nên Ta sẽ quên bỏ các con cái của ngươi.
  7Bọn tư tế càng gia tăng nhân số bao nhiêu, chúng càng phạm tội chống lại Ta bấy nhiêu;
  Vì thế Ta sẽ biến vinh hiển của chúng ra sỉ nhục.
  8Chúng đã trở nên mập béo vì dân Ta phạm tội,
  Nên lòng chúng đã thầm mong cho dân Ta cứ phạm tội thả giàn.
  9Quả thật, dân thế nào thì tư tế thế ấy;
  Nên Ta sẽ phạt cả dân lẫn tư tế vì các đường lối của chúng;
  Ta sẽ báo trả chúng theo các việc làm của chúng.

Thờ Hình Tượng và Nếp Sống Sa Ðọa

  10Chúng sẽ ăn, nhưng không được no;
  Chúng sẽ làm điếm, nhưng chẳng tăng được người nào;
  Vì chúng đã lìa bỏ CHÚA mà bám theo các thần khác.
  11Ngoại tình, rượu cũ, và rượu mới đã làm cho dân Ta mất hết trí khôn.
  12Dân Ta cầu vấn với những tượng gỗ và cầu xin cây gậy thờ của chúng những lời chỉ dẫn,
  Vì tinh thần làm điếm đã khiến chúng đi sai lạc;
  Chúng đã làm điếm và lìa bỏ Ðức Chúa Trời của chúng.
  13Chúng đã dâng của tế lễ trên các đỉnh núi;
  Chúng đã dâng hương trên các đỉnh đồi, dưới bóng các cây sồi, các cây dương, và các cây thông.
  Vì lẽ đó các con gái các ngươi sẽ làm điếm, và các con dâu các ngươi sẽ phạm tội ngoại tình.
  14Ta sẽ không phạt các con gái các ngươi khi chúng làm điếm,
  Hay phạt các con dâu các ngươi khi chúng phạm tội ngoại tình;
  Bởi vì chính bọn đàn ông các ngươi đã dắt gái điếm vào phòng riêng và đã cùng với bọn gái điếm phục vụ ở các đền thờ các tà thần dâng các của tế lễ theo nghi thức dâm ô của chúng.
  Một dân không hiểu biết ắt sẽ bị diệt vong.

Cảnh Cáo I-sơ-ra-ên và Giu-đa

  15Hỡi I-sơ-ra-ên, dầu ngươi phạm tội ngoại tình, chớ để Giu-đa mang tội lây.
  Chớ vào Ghinh-ganh, chớ lên Bết A-vên, và chớ thề rằng ‘Nguyện CHÚA hằng sống chứng giám.’
  16I-sơ-ra-ên ương ngạnh như một con bò cái tơ bất trị;
  Bây giờ có thể nào CHÚA phải chăn nuôi nó như một con chiên trong đồng cỏ mênh mông chăng?
  17Ép-ra-im đã gắn bó với thần tượng rồi, hãy để mặc nó.
  18Bọn đàn ông của nó nhậu nhẹt xong, chúng rủ nhau đi tìm gái điếm truy hoan.
  Những kẻ lãnh đạo của nó quả đã đam mê những điều xấu hổ.
  19Một trận cuồng phong sẽ cuốn hút nó đi;
  Cuối cùng chúng sẽ bị sỉ nhục, vì các của lễ chúng đã cúng tế cho thần tượng.