8

Hãy Báo Ðộng

  1Hãy thổi kèn báo động!
  Hình phạt sẽ giáng xuống trên dân của CHÚA, như phượng hoàng lao xuống bắt mồi,
  Vì chúng đã không giữ giao ước của Ta và đã vi phạm luật pháp của Ta.
  2Chúng sẽ kêu cầu Ta rằng, ‘Lạy Ðức Chúa Trời của chúng con, chúng con biết Ngài.
  Chúng con là I-sơ-ra-ên đây.’
  3I-sơ-ra-ên đã loại bỏ điều tốt, nên quân thù sẽ truy kích nó.

Chính Quyền Không Ðược Chấp Nhận và Dân Thờ Hình Tượng

  4Chúng đã lập các vua, nhưng Ta không chấp nhận các vua đó;
  Chúng đã lập các quan, nhưng Ta chẳng bằng lòng những kẻ đó.
  Chúng đã lấy bạc và vàng đúc nên các tượng thần để thờ lạy,
  Chúng đã làm cho chúng bị tiêu diệt.
  5Hỡi Sa-ma-ri, tượng bò con vàng của ngươi đã bị loại bỏ.
  Cơn giận của Ta bừng lên nghịch lại chúng;
  Biết đến bao giờ chúng mới được coi là vô tội?
  6Thật vậy, con bò con đó do I-sơ-ra-ên tạo ra,
  Một thợ đúc tượng đã làm ra nó;
  Vật đó chẳng phải là Ðức Chúa Trời;
  Tượng bò con ở Sa-ma-ri đó phải bị đập vỡ ra từng mảnh vụn.
  7Vì chúng đã gieo gió, nên chúng phải gặt bão;
  Chúng giống như cây lúa không sinh ra hạt lúa,
  Nó chẳng sản xuất ra gạo;
  Nếu nó có được hạt lúa chắc nào, quân ngoại xâm sẽ ăn nuốt hết.
  8I-sơ-ra-ên bị nuốt mất;
  Bây giờ chúng như một đồ vô dụng ở giữa các dân.
  9Vì chúng đã đi lên nhờ cậy A-sy-ri, nên chúng đã làm cho chúng thành một con lừa lủi thủi một mình;
  Ép-ra-im đã bán thân để có được những người yêu.
  10Phải, dù chúng đã bán mình cho các dân, bây giờ Ta sẽ gom nhóm chúng lại.
  Chúng sẽ bị khốn khổ một thời gian dưới quyền lực của vua các quan tướng.

Tôn Giáo Có Hình Thức Nhưng Không Có Thực Chất

  11Ép-ra-im đã lập nhiều bàn thờ để dâng các của tế lễ chuộc tội;
  Các bàn thờ ấy đã trở thành những chỗ chúng phạm tội.
  12Mặc dù Ta đã viết cho nó biết bao luật lệ,
  Chúng đã coi tất cả các luật lệ ấy đều xa lạ.
  13Chúng thích dâng các của tế lễ cho Ta;
  Chúng dâng thịt và ăn thịt con vật hiến tế,
  Nhưng CHÚA không nhậm các lễ vật của chúng.
  Bây giờ Ngài sẽ nhớ lại tội lỗi của chúng,
  Ngài sẽ đoán phạt chúng vì tội lỗi của chúng;
  Chúng sẽ trở lại Ai-cập.
  14I-sơ-ra-ên đã quên Ðấng Tạo Dựng ra mình;
  Nó mải lo xây dựng các cung điện;
  Còn Giu-đa cứ lo xây dựng thêm nhiều thành kiên cố;
  Nhưng Ta sẽ sai lửa đến trên các thành của nó,
  Lửa sẽ thiêu đốt các thành trì kiên cố của nó.”