31

Quở Trách vì Cậy Vào Ai-cập

  1Khốn cho những kẻ xuống Ai-cập tìm cầu giúp đỡ,
  Những kẻ cậy vào chiến mã,
  Những kẻ nhờ vào các xe chiến mã, vì thấy chúng nhiều,
  Những kẻ ỷ vào kỵ binh, vì nghĩ rằng chúng mạnh,
  Nhưng không cậy vào Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên, hoặc tìm cầu CHÚA!
  2Khá biết rằng Ngài là Ðấng khôn ngoan;
  Ngài có quyền giáng họa;
  Ngài sẽ không rút lại lời Ngài đã phán;
  Ngài sẽ trỗi dậy nghịch lại nhà của phường gian ác;
  Ngài sẽ chống lại những kẻ giúp bọn gây nên tội ác.
  3Quân Ai-cập chỉ là phàm nhân chứ nào phải Ðức Chúa Trời;
  Ngựa của chúng chỉ là loài xác thịt chứ đâu phải thần linh;
  Khi CHÚA đưa cánh tay Ngài ra,
  Kẻ giúp đỡ sẽ ngã nhào, và kẻ được giúp đỡ sẽ ngã quỵ;
  Cả bọn chúng sẽ cùng nhau bị tiêu diệt.

Chúa Sẽ Giải Cứu Giê-ru-sa-lem

4Vì CHÚA đã phán với tôi thế nầy,
  “Như con sư tử trưởng thành hoặc như con sư tử tơ gầm gừ để bảo vệ con mồi của nó thể nào,
  –Cho dù cả đám người chăn gọi nhau đến tấn công nó,
  Nó cũng chẳng kinh hãi chút nào dù họ hét la inh ỏi,
  Nó cũng chẳng bất ổn vì tiếng ồn ào của họ–
  CHÚA các đạo quân sẽ ngự xuống để chiến đấu trên Núi Si-ôn và trên đồi của núi đó cũng thể ấy.
  5Như con chim lượn qua lượn lại bảo vệ tổ nó thể nào,
  CHÚA các đạo quân sẽ bảo vệ Giê-ru-sa-lem cũng thể ấy;
  Ngài sẽ bảo vệ và giải cứu nó;
  Ngài sẽ chừa nó lại và giải thoát nó.”
6Hỡi dân I-sơ-ra-ên, các ngươi hãy quay về với Ðấng các ngươi đã công khai phản bội, 7vì trong ngày ấy, tất cả các ngươi sẽ vứt bỏ những thần tượng bằng bạc và các thần tượng bằng vàng do bàn tay tội lỗi của các ngươi làm ra.
  8“Bấy giờ A-sy-ri sẽ sụp đổ bằng gươm, nhưng không phải gươm của phàm nhân;
  Một thanh gươm không phải của loài người sẽ ăn nuốt nó;
  Nó sẽ bỏ chạy trước lưỡi gươm ấy;
  Các trai tráng của nó sẽ bị bắt đi làm lao dịch.
  9Nó sợ hãi đến nỗi phải bỏ các chiến lũy xây trên núi đá mà trốn đi;
  Các quan tướng của nó kinh hoảng đến độ vứt cờ mà chạy,” CHÚA phán.
  Ngài là Ðấng mà lửa của Ngài đang rực cháy tại Si-ôn,
  Lò của Ngài đang nung đốt tại Giê-ru-sa-lem.