31

Tsw xob tso sab rua Iyi

  1Cov kws moog thov kev paab rua nraag Iyi tebchaws
   yuav raug txom nyem lauj!
  Puab vaam khom tej neeg
   hab tso sab rua tej tsheb ua rog kws muaj ntau,
   hab tso sab rua tej tub rog caij neeg kws muaj zug heev.
  Puab tsw vaam khom tug Dawb Huv huv cov Yixayee
   lossws ua nug rua Yawmsaub.
  2Txawm yog le ntawd los nwg tseed muaj tswvyim
   hab nwg tso tau kev puam tsuaj lug.
   Nwg tsw thim nwg tej lug.
  Nwg yuav sawv tseeg tawm tsaam cov tuabneeg ua phem
   hab tawm tsaam cov kws paab cov tuabneeg ua txhum.
  3Cov Iyi yog tuabneeg xwb tsw yog Vaajtswv,
   puab tej neeg yog nqaj tawv xwb tsw yog ntsuj plig.
  Thaus kws Yawmsaub tsaa hlo nwg txhais teg,
   tug kws paab yuav dawm,
  tug kws tau kev paab yuav qaug,
   mas ob tog yuav puam tsuaj taag ua ke.

  4Yawmsaub has le nuav rua kuv has tas,
   “Zoo le tug tsuv ntxhuav lossws thaav tsuv ntxhuav
   kws nyooj quas lawg sau tug tsaj kws nwg tum tau.
  mas thaus luas hu ib paab tuabneeg yug yaaj tuaj tiv nwg
   mas nwg tsw ntshai puab tej suab qw
   hab tsw ntshai puab tej suab kws nrov ntsug qeeg,
  ib yaam le ntawd Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   yuav nqeg lug ua rog rua sau lub roob Xi‑oo hab sau tej pov roob.
  5Tej noog yuj tsom kwm mivnyuas le caag,
   Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   yuav tsom kwm Yeluxalee ib yaam le ntawd.
  Nwg yuav tsom kwm hab paab kuas dim,
   nwg yuav hlaa kuas dhau hab cawm kuas dim.”

6Cov Yixayee 'e, ca le tig rov qaab lug cuag tug kws mej tau faav xeeb lawm. 7Vem nub hov txhua tug yuav muab nwg tej txoov daab nyaj txoov daab kub kws mej txhais teg ua txhum ua lug rua mej, tso pov tseg.
  8“Hab cov Axilia yuav tuag rua nav ntaaj
   tassws tsw yog tuabneeg le nav ntaaj,
  hab raab ntaaj kws tsw yog tuabneeg le ntaaj
   yuav ua kuas puab puam tsuaj.
  Puab yuav tswv nav ntaaj hab puab tej tub hluas
   yuav raug quab yuam ua num.
  9Puab lub chaw ruaj khov yuav muaj kev ntshai heev hab pluj taag,
   hab cov thawj tub rog yuav tso tug chij tseg tswv raag zum zawg.”
  Yawmsaub kws muaj suavtawg nyob huv Xi‑oo
   hab cub suavtawg nyob huv Yeluxalee
   has le nuav ntaag.