43

Chúa Giải Cứu I-sơ-ra-ên

  1Nhưng bây giờ, hỡi Gia-cốp,
  CHÚA là Ðấng dựng nên ngươi;
  Hỡi I-sơ-ra-ên, Ðấng tạo thành ngươi phán thế nầy:
  Ðừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi;
  Ta đã gọi đích danh ngươi;
  Ngươi thuộc về Ta.
  2Khi ngươi đi qua nước, Ta sẽ ở với ngươi;
  Khi ngươi vượt qua sông, nước sẽ chẳng cuốn trôi ngươi;
  Khi ngươi băng qua lửa, lửa sẽ không đốt cháy ngươi;
  Ngọn lửa sẽ không thiêu rụi ngươi.
  3Vì Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi,
  Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên,
  Ðấng Giải Cứu của ngươi;
  Ta ban Ai-cập làm tiền chuộc mạng ngươi;
  Ta phó Ê-thi-ô-pi và Sê-ba để thế chỗ cho ngươi,
  4Vì ngươi rất quý báu trước mặt Ta;
  Ngươi đã được Ta trân quý,
  Và Ta đã yêu thương ngươi,
  Nên Ta ban những người khác chịu thay cho ngươi,
  Phó các dân khác thế mạng ngươi.
  5Ðừng sợ, vì Ta ở với ngươi;
  Ta sẽ đem dòng dõi ngươi từ phương đông về;
  Ta sẽ nhóm họp con cháu ngươi từ phương tây trở về.
  6Ta sẽ bảo phương bắc rằng,
  “Hãy thả chúng ra!”
  Và nói với phương nam rằng,
  “Ðừng giữ chúng lại!”
  Hãy đem các con trai Ta từ chốn xa xăm trở về;
  Hãy đưa các con gái Ta từ các nơi tận cùng trái đất trở về,
  7Tức tất cả những người được gọi bằng danh Ta;
  Ta đã dựng nên mỗi người vì vinh hiển của Ta;
  Ta đã tạo thành người ấy;
  Phải, Ta đã dựng nên người ấy.

  8Hãy để dân ấy ra đi,
  Dân có mắt nhưng mù và có tai nhưng điếc đó.
  9Tất cả các nước khá họp lại với nhau;
  Các dân khá tụ tập lại đi.
  Ai trong các ngươi có thể công bố điều nầy?
  Ai có thể giãi bày cho chúng ta hiểu những việc đã xảy đến trước kia?
  Hãy để chúng đem các nhân chứng ra biện hộ cho chúng;
  Hãy để người ta nghe và nhìn nhận rằng, “Ðó là sự thật.”
  10CHÚA phán, “Các ngươi là những nhân chứng của Ta,
  Là đầy tớ mà Ta đã chọn,
  Ðể các ngươi biết Ta và tin Ta,
  Và hiểu rằng Ta là Ðấng ấy.
  Không có thần nào hiện hữu trước Ta,
  Và sau Ta cũng không có thần nào khác.
  11Ta, chính Ta, là CHÚA,
  Ngoài Ta không có Ðấng Giải Cứu nào khác.
  12Ta đã báo trước, đã giải cứu, và đã giải thích;
  Chớ có thần lạ nào ở giữa các ngươi,
  Vì các ngươi là những nhân chứng của Ta,
  CHÚA phán vậy.
  13Ta là Ðức Chúa Trời;
  Thật vậy, trước khi ngày đêm hiện hữu, Ta là Ðấng ấy;
  Không ai thoát khỏi tay Ta,
  Khi Ta đã làm, kẻ nào dám chống lại?

  14CHÚA, Ðấng Cứu Chuộc các ngươi,
  Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên phán thế nầy:
  Vì cớ các ngươi, Ta sẽ sai người đến Ba-by-lôn,
  Ðể phá đổ tất cả các chấn song của nó,
  Khiến tiếng reo hò của dân Canh-đê trở thành tiếng khóc than.
  15Ta là CHÚA,
  Ðấng Thánh của các ngươi,
  Ðấng Tạo Thành I-sơ-ra-ên,
  Vua của các ngươi.
16CHÚA phán thế nầy:
  Ðấng làm nên một con đường giữa biển,
  Tạo một lối đi giữa những dòng nước mạnh,
  17Ðấng khiến những chiến xa và chiến mã,
  Những quân mạnh và binh hùng phải nằm xuống, rồi không trỗi dậy được nữa;
  Chúng đã tắt lịm, như tim đèn bị tàn lụi, phán,
  18Ðừng nhớ đến những chuyện đã qua,
  Ðừng bận tâm đến những gì đã xảy ra thời xa xưa nữa.
  19Nầy, Ta đang làm một việc mới.
  Kìa, việc ấy đang bắt đầu xảy ra,
  Các ngươi không nhận thấy sao?
  Ta sẽ mở một con đường giữa đồng hoang vắng vẻ,
  Khơi nguồn các dòng sông giữa sa mạc khô khan.
  20Những thú rừng, chó rừng, và đà điểu sẽ tôn ngợi Ta;
  Vì Ta ban nước uống giữa chốn đồng hoang,
  Khiến các sông nước tuôn tràn trong sa mạc,
  Ðể có nước cho tuyển dân Ta uống.
  21Ấy là dân Ta đã tạo dựng cho chính Ta,
  Ðể họ có thể rao ra lời ca ngợi Ta.

  22Thế mà, hỡi Gia-cốp, ngươi đã không kêu cầu Ta;
  Hỡi I-sơ-ra-ên, ngươi lại chán ngán Ta.
  23Ngươi chẳng đem chiên đến làm của lễ thiêu dâng lên Ta;
  Ngươi chẳng tôn kính Ta bằng các con vật hiến tế;
  Ta đâu có bắt các ngươi phải cực nhọc phụng sự Ta bằng các của lễ chay;
  Ta cũng không muốn làm các ngươi mệt nhọc vì phải dâng hương khói;
  24Ngươi đã không bỏ tiền ra mua cho Ta được một nén hương;
  Ngươi cũng không làm cho Ta vui lòng vì mỡ của các con vật hiến tế,
  Nhưng ngươi đã làm cho Ta nặng nhọc vì những tội lỗi của ngươi;
  Ngươi đã làm cho Ta chán ngán vì những gian ác của ngươi.

  25Nhưng chính Ta, phải, chính Ta, vì cớ Ta xóa sạch các vi phạm của ngươi;
  Ta sẽ không nhớ đến tội của ngươi nữa.
  26Hãy nhắc cho Ta nhớ lại điều ngươi phiền trách,
  Rồi chúng ta sẽ tranh luận với nhau;
  Hãy trình bày lý lẽ của ngươi để chứng tỏ rằng ngươi vô tội.
  27Tổ phụ đầu tiên của ngươi đã phạm tội;
  Những kẻ giảng dạy luật pháp của ngươi đã phản loạn chống lại Ta.
  28Vì thế Ta đã để cho những kẻ lãnh đạo trong nơi thánh bị làm nhục,
  Ta đã phó Gia-cốp cho bị diệt vong,
  Ta đã để I-sơ-ra-ên bị người đời sỉ nhục.