27

I-sơ-ra-ên Ðược Tái Lập

  1Trong ngày ấy CHÚA sẽ dùng một thanh gươm vừa cứng, vừa lớn, và vừa mạnh
  Ðể trừng trị con rồng, con rắn lủi đầu trốn chạy,
  Con rồng, con rắn lươn lẹo quẹo quọ;
  Ngài sẽ giết chết con quái vật dưới biển.

  2Trong ngày ấy, hãy hát cho nó nghe rằng,
  “Vườn nho bây giờ đã có rượu nho.
  3Chính Ta, CHÚA, là người chăm sóc vườn nho;
  Ta tưới nước cho nó đều đặn;
  Ta canh giữ nó ngày đêm để không ai phá hoại nó.
  4Ta không giận nó nữa;
  Kẻ dùng gai góc hay bụi gai chống cự Ta đâu rồi?
  Ta sẽ xông vào chúng;
  Ta sẽ thiêu rụi chúng một lượt.
  5Chẳng có gì tốt hơn là bám chặt vào sức mạnh của Ta;
  Hãy làm hòa với Ta;
  Hãy làm hòa với Ta.”
  6Trong những ngày đến,
  Gia-cốp sẽ đâm rễ;
  I-sơ-ra-ên sẽ đâm chồi và trổ hoa;
  Rồi cả thế giới sẽ đầy trái nó.

  7Có phải Ngài đánh nó như Ngài đã đánh kẻ đánh nó chăng?
  Có phải Ngài giết nó như Ngài đã giết kẻ muốn giết nó chăng?
  8Ngài đã dùng biện pháp lưu đày đối phó với họ;
  Ngài đã dùng cuồng phong trong ngày gió đông thổi họ bay đi.
  9Nhờ vậy mà tội lỗi của Gia-cốp sẽ được tha thứ;
  Việc tẩy sạch tội lỗi nó đưa đến kết quả nầy:
  Nó đập nát những phiến đá xây bàn thờ thần tượng ra như đá vôi bị nghiền nát,
  Các trụ thờ Nữ Thần A-sê-ra hay những bàn thờ dâng hương cho nữ thần ấy sẽ không còn cái nào đứng nữa.
  10Vì thành trì kiên cố nay trở thành hoang vắng;
  Nơi phố xá đông người bây giờ vắng vẻ tiêu điều như sa mạc hoang vu;
  Ðàn bò gặm cỏ ở đó;
  Chúng nằm nghỉ ở đó và nhá các cành cây ở đó.
  11Khi các cành cây khô đi, chúng gãy xuống;
  Các bà đến lượm về làm củi nhóm lửa.
  Vì dân nầy không chịu hiểu biết,
  Nên Ðấng tạo thành họ sẽ không thương xót họ nữa;
  Ðấng dựng nên họ sẽ không ban ơn cho họ nữa.

  12Rồi đây, trong ngày ấy, CHÚA sẽ đập lúa từ Sông Ơ-phơ-rát cho đến Suối Ai-cập;
  Hỡi dân I-sơ-ra-ên, các ngươi sẽ được mót nhặt từng người một mang về.

  13Trong ngày ấy, một tiếng kèn lớn sẽ thổi vang,
  Bấy giờ những người đang bị chết mất trong xứ A-sy-ri
  Và những người đã bị xua đuổi đến tỵ nạn ở Ai-cập sẽ đến và thờ lạy CHÚA
  Trên núi thánh, tại Giê-ru-sa-lem.