65

Sự Phán Xét Công Minh của CHÚA

  1“Ta đã cho những kẻ chẳng thèm hỏi đến Ta được cầu xin Ta,
  Ta đã cho những kẻ chẳng tìm kiếm Ta tìm được Ta.
  Ta nói với một dân chẳng thèm kêu cầu danh Ta rằng,
  ‘Ta ở đây! Ta ở đây!’
  2Suốt ngày Ta dang hai tay mời gọi một dân phản nghịch,
  Dân cứ bước theo đường lối gian tà,
  Dân cứ đi theo ý tưởng riêng của mình,
  3Dân không ngừng chọc giận trước mặt Ta,
  Dân vào trong các vườn tà thần dâng con vật hiến tế cho chúng.
  Chúng dâng hương cho các thần tượng trên những bàn thờ bằng gạch;
  4Chúng ngồi lặng yên trầm tư mặc tưởng giữa các mồ mả,
  Và thức thâu đêm tĩnh lặng nơi mộ địa âm u;
  Chúng ăn thịt heo ô uế;
  Bát đĩa chúng chứa đầy các thức ăn gớm ghiếc.
  5Chúng là những kẻ đã nói,
  ‘Hãy đứng xa ra, chớ lại gần ta, vì ta thánh khiết hơn ngươi!’
  Những điều ấy đã làm cho khói giận của Ta bốc ra nơi lỗ mũi,
  Như lửa hồng cháy hừng hực suốt ngày.
  6Nầy, những việc ấy đã được ghi lại trước mặt Ta;
  Ta sẽ không im lặng nhưng sẽ báo trả,
  Ta sẽ báo trả ngay vào lòng chúng;
  7Ta sẽ báo trả vì tội của các ngươi,
  Chung với tội của tổ tiên các ngươi nữa,” CHÚA phán.
  “Chúng đã dâng hương cho các tà thần trên các núi;
  Chúng đã xúc phạm đến Ta trên các ngọn đồi,
  Nên Ta sẽ lường theo những việc chúng làm khi trước,
  Mà báo trả đích đáng vào lòng chúng.”
8CHÚA phán thế nầy:
  “Như rượu mới còn tìm thấy trong chùm nho héo,
  Người ta bảo rằng, ‘Ðừng bỏ nó đi, vì trong đó còn tìm thấy chút phước lành,’
  Thì vì các tôi tớ Ta, Ta cũng làm như vậy;
  Ta sẽ không tiêu diệt hết chúng.
  9Từ Gia-cốp Ta sẽ cho phát sinh một dòng dõi;
  Từ Giu-đa sẽ ra một người thừa kế các núi thánh của Ta;
  Người Ta chọn sẽ thừa hưởng cơ nghiệp đó;
  Các tôi tớ Ta sẽ cư ngụ ở đó.
  10Sa-rôn sẽ là đồng cỏ cho các bầy súc vật;
  Thung Lũng A-cơ sẽ là chỗ cho các đàn bò nằm,
  Vì dân Ta đã tìm kiếm Ta.

  11Nhưng hỡi các ngươi là những kẻ bỏ CHÚA,
  Những kẻ quên núi thánh của Ta,
  Những kẻ lập bàn thờ cho Thần May Mắn,
  Dâng rượu ngon cho Thần Ðịnh Mệnh,
  12Vì thế Ta sẽ định phần số các ngươi cho gươm giáo;
  Tất cả các ngươi sẽ quỳ lạy trước những kẻ giết mình,
  Vì khi Ta kêu, các ngươi chẳng thèm đáp lại;
  Khi Ta dạy khuyên, các ngươi chẳng thèm nghe;
  Nhưng các ngươi cứ làm điều ác trước mắt Ta;
  Các ngươi cứ chọn làm những điều Ta không thích.”
  13Vì thế CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy:
  “Nầy, các tôi tớ Ta sẽ ăn, nhưng các ngươi sẽ đói;
  Nầy, các tôi tớ Ta sẽ uống, nhưng các ngươi sẽ khát;
  Nầy, các tôi tớ Ta sẽ hân hoan vui vẻ, nhưng các ngươi sẽ bị nhục nhã ê chề;
  14Nầy, các tôi tớ Ta sẽ ca hát vì tâm hồn vui vẻ,
  Nhưng các ngươi sẽ khóc than vì sầu thảm trong lòng,
  Và các ngươi sẽ khóc lóc vì tâm linh đau đớn.
  15Các ngươi cũng sẽ được lưu danh,
  Nhưng chỉ để cho những kẻ Ta chọn dùng làm lời nguyền rủa,
  Vì CHÚA Hằng Hữu sẽ tiêu diệt ngươi,
  Còn các tôi tớ Ngài, Ngài sẽ gọi họ bằng một danh khác.
  16Vì vậy, ở trong xứ, ai cầu phúc cho mình sẽ nhân danh Ðức Chúa Trời của sự thật mà cầu phúc;
  Ở trong xứ, ai cất lời thề sẽ nhân danh Ðức Chúa Trời của sự thật mà thề,
  Vì những tội lỗi trước kia không còn được nhớ đến nữa,
  Bởi chúng đã được cất bỏ rồi, nên không còn thấy trước mắt Ta.

Trời Mới Ðất Mới

  17Vì nầy, Ta sẽ dựng nên trời mới và đất mới;
  Những gì trước kia sẽ không còn được nhớ đến nữa,
  Và cũng không được nhắc lại trong tâm trí nữa.
  18Nhưng hãy hân hoan và vui mừng mãi mãi về những gì Ta sẽ dựng nên;
  Vì nầy, Ta sẽ dựng nên Giê-ru-sa-lem để làm một niềm vui;
  Dân thành ấy sẽ là nguồn vui vẻ.
  19Ta sẽ vui vẻ vì Giê-ru-sa-lem;
  Ta sẽ vui mừng vì dân Ta;
  Tiếng than khóc sẽ không còn nghe trong thành ấy;
  Tiếng khóc than sẽ vĩnh viễn không còn.

  20Trong thành ấy trẻ thơ sẽ không chết yểu;
  Không người già nào không hưởng trọn tuổi thọ của mình;
  Vì ai trăm tuổi mà qua đời sẽ bị xem là chết yểu;
  Người chưa được bách niên mà phải lìa đời sẽ bị xem là bị nguyền rủa.
  21Họ sẽ xây cất nhà cửa và an cư trong các nhà đó;
  Họ sẽ trồng vườn nho và được ăn trái mình trồng.
  22Họ sẽ không xây nhà rồi để bị người khác vào chiếm ở;
  Họ sẽ không trồng cây để bị người khác chiếm ăn.
  Vì cây cối sống bao nhiêu tuổi, dân Ta cũng sẽ thọ bấy nhiêu.
  Những kẻ Ta chọn sẽ hưởng mọi kết quả do tay chúng làm ra.
  23Chúng sẽ không lao động cách luống công;
  Chúng sinh con ra chẳng phải để chuốc lấy âu sầu,
  Vì con cháu chúng sẽ là dòng dõi của những người được CHÚA ban phước,
  Và dòng dõi của chúng tiếp theo chúng nữa.

  24Rồi đây, trước khi chúng cầu xin, Ta đã trả lời;
  Khi chúng còn đang nói, Ta đã nghe rõ hết nguồn cơn.
  25Chó sói và chiên con sẽ ăn chung với nhau,
  Sư tử sẽ ăn rơm rạ như bò,
  Còn loài rắn, thức ăn của chúng sẽ là bụi đất;
  Chúng sẽ không gây tổn hại hay phá hoại trong khắp núi thánh của Ta,” CHÚA phán.