45

Ðức Chúa Trời Dùng Vua Si-ru

  1Lời của CHÚA phán với Vua Si-ru,
  Người được xức dầu của Ngài,
  Người mà Ta nắm lấy tay phải của nó,
  Ðể bắt các nước phải suy phục trước mặt nó,
  Bắt các vua phải tháo bỏ áo mão của họ,
  Và phải mở toang các cổng thành trước mặt nó,
  Ðể không cổng thành nào đóng lại đối với nó:
  2Ta sẽ đi phía trước ngươi,
  Những nơi gồ ghề Ta sẽ làm cho bằng phẳng;
  Những cổng đồng Ta sẽ dộng tan ra từng mảnh;
  Những song sắt Ta sẽ cắt khúc vứt đi,
  3Ta sẽ ban cho ngươi các kho tàng đang giấu kín,
  Và các của báu đang chất chứa trong những nơi bí mật,
  Ðể ngươi có thể biết rằng ấy là Ta, CHÚA,
  Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên,
  Ðấng đã gọi đích danh ngươi.
  4Vì cớ tôi tớ Ta là Gia-cốp,
  Và vì I-sơ-ra-ên, dân Ta đã chọn,
  Ta gọi đích danh ngươi,
  Ta ban cho ngươi vương vị, dù ngươi chưa biết Ta.
  5Ta là CHÚA, ngoài Ta không có thần nào khác;
  Ngoài Ta không có Ðức Chúa Trời nào khác.
  Ta đã trang bị cho ngươi, dù ngươi không biết Ta,
  6Ðể mọi người từ phương đông đến phương tây,
  Thảy đều biết rằng ngoài Ta chẳng có thần nào khác;
  Ta là CHÚA, ngoài Ta không có thần nào khác.
  7Ta đã tạo ra ánh sáng và dựng nên bóng tối;
  Ta ban cho bình an và cũng khiến cho bị tai họa;
  Ta là CHÚA, Ðấng làm nên mọi sự ấy.

  8Hỡi trời cao, hãy đổ mưa xuống;
  Hỡi không gian, hãy tuôn đổ công chính vào;
  Ðất hãy nứt ra, để ơn cứu rỗi mọc lên,
  Ðể công chính cùng vươn lên một lượt;
  Ta là CHÚA, Ðấng làm nên điều ấy.

  9Khốn cho ngươi là kẻ dám chống lại Ðấng Dựng Nên mình!
  Thứ đồ sành đồ gốm mà dám chống lại người thợ gốm ư?
  Có thể nào đất sét dám nói với người thợ gốm đang nặn nên đồ vật rằng,
  “Ông tạo ra cái gì vậy?”
  Hay tác phẩm của ông lại nói với ông rằng,
  “Ông làm chẳng khéo tay” chăng?
  10Khốn cho kẻ nào nói với cha nó,
  “Cha đã sinh ra giống gì thế?”
  Hoặc nói với mẹ nó rằng,
  “Mẹ đã đẻ ra thứ gì vậy?”

  11CHÚA, Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên, Ðấng Dựng Nên nó, phán thế nầy:
  Ngươi dám chất vấn Ta về những gì sẽ xảy đến với con dân Ta,
  Hay dám truyền lịnh cho Ta về công việc của tay Ta làm sao?
  12Ta đã tạo ra trái đất,
  Rồi dựng nên loài người để sống trên đất;
  Chính tay Ta đã căng các tầng trời,
  Và ban lịnh cho các thiên binh thiên thể.
  13Ta đã lập Si-ru lên trong sự công chính;
  Ta sẽ làm cho mọi đường lối nó trở nên phẳng bằng;
  Nó sẽ xây dựng lại thành của Ta;
  Nó sẽ phóng thích dân Ta bị lưu đày,
  Mà không làm thế để được trả công hay ban thưởng;
  CHÚA các đạo quân phán vậy.
14CHÚA phán thế nầy:
  Sự giàu có của Ai-cập, hàng hóa của Ê-thi-ô-pi, và những người vạm vỡ của Sê-ba sẽ đến với ngươi và sẽ thuộc về ngươi;
  Chúng sẽ theo ngươi;
  Chúng sẽ mang xiềng đến sấp mình xuống trước mặt ngươi;
  Chúng sẽ cầu xin ngươi rằng,
  “Quả thật, Ðức Chúa Trời có ở với ngài;
  Không có thần nào khác,
  Ngoài Ðức Chúa Trời, không có thần nào khác.”

  15Lạy Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, Ðấng Giải Cứu của chúng con;
  Quả thật, Ngài là Ðức Chúa Trời, Ðấng ẩn mình.
  16Tất cả những kẻ làm hình tượng đều bị hổ thẹn và bối rối;
  Cả bọn chúng đều cùng nhau bối rối.
  17Nhưng I-sơ-ra-ên được CHÚA cứu bằng ơn cứu rỗi đời đời;
  Các ngươi sẽ không bị hổ thẹn và bối rối cho đến vô tận.

  18Vì CHÚA, Ðấng dựng nên các tầng trời;
  –Ngài chính là Ðức Chúa Trời,
  Ðấng tạo nên hình thể trái đất và dựng nên nó;
  Ngài lập nó vững vàng;
  Ngài không dựng nên nó để nó trống không,
  Nhưng Ngài dựng nên nó để có người ở– phán thế nầy:
  Ta là CHÚA, ngoài Ta không có thần nào khác.
  19Ta không nói trong nơi bí mật,
  Cũng không nói trong nơi tăm tối của địa cầu;
  Ta không bảo con cháu của Gia-cốp,
  “Hãy tìm Ta trong nơi hoang vắng điêu tàn.”
  Ta là CHÚA;
  Ta chỉ nói thật;
  Ta tuyên bố những gì đúng.

Hình Tượng Không Cứu Ai

  20Hỡi những kẻ sống sót của các dân, cứ đến gần nhau đi;
  Các ngươi cứ triệu tập nhau và họp lại với nhau đi.
  Chúng chẳng hiểu biết gì,
  Bọn người khiêng những hình tượng bằng gỗ đó;
  Chúng cứ tiếp tục cầu nguyện với những thần không thể cứu.
  21Hãy phát biểu và trình bày duyên cớ của các ngươi;
  Phải, hãy để chúng bàn luận với nhau.
  Ai đã nói về điều nầy từ trước?
  Ai đã tuyên bố về điều ấy tự ngàn xưa?
  Há chẳng phải Ta, CHÚA, hay sao?
  Ngoài Ta không có thần nào khác;
  Ta là Ðức Chúa Trời công chính và là Ðấng Giải Cứu;
  Ngoài Ta không có thần nào khác.

  22Hỡi mọi người ở khắp nơi trên đất,
  Hãy quay về với Ta để các ngươi được cứu,
  Vì Ta là Ðức Chúa Trời, chẳng có thần nào khác.
  23Ta đã lấy chính mình Ta mà thề;
  Lời chân chính đã ra từ miệng Ta,
  Lời nói ấy sẽ không bị thu hồi;
  Mọi đầu gối sẽ quỳ xuống trước mặt Ta,
  Và mọi lưỡi sẽ lấy Ta mà tuyên thệ.
  24Chúng sẽ nói rằng, “Chỉ ở trong CHÚA tôi mới có công chính và sức mạnh.”
  Tất cả những kẻ giận Ngài đều phải đến ứng hầu trước mặt Ngài và hổ thẹn.
  25Nhờ ở trong CHÚA,
  Toàn thể con cháu I-sơ-ra-ên sẽ đắc thắng và hiển vinh.