31

Tsis txhob tso siab rau Iyi

  1Cov uas mus thov kev pab
   rau nram Iyi tebchaws
   yuav raug txom nyem lauj!
  Lawv vam khom tej nees thiab tso siab rau
   tej tsheb ua rog uas muaj ntau,
  thiab tso siab rau tej tub rog caij nees
   uas muaj zog heev.
  Lawv tsis vam khom tus Dawb Huv hauv
   cov Yixayee lossis ua nug rau Yawmsaub.
  2Txawm yog li ntawd
   los nws tseem muaj tswvyim
   thiab nws tso tau kev puam tsuaj los.
  Nws tsis thim nws tej lus.
   Nws yuav sawv tsees tawm tsam
   cov neeg ua phem
  thiab tawm tsam
   cov uas pab cov neeg ua txhaum.
  3Cov Iyi yog neeg xwb tsis yog Vajtswv,
   lawv tej nees yog nqaij tawv xwb
   tsis yog ntsuj plig.
  Thaum uas Yawmsaub tsa hlo nws txhais tes,
   tus uas pab yuav dawm,
  tus uas tau kev pab yuav ntog,
   mas ob tog yuav puam tsuaj tag ua ke.

  4Yawmsaub hais li no rau kuv hais tias,
   “Zoo li tus tsov ntxhuav l
  ossis thav tsov ntxhuav uas nyooj laws
   saum tus tsiaj uas nws tom tau.
  mas thaum luag hu
   ib pab neeg yug yaj tuaj tiv nws
  mas nws tsis ntshai lawv tej suab qw
   thiab tsis ntshai lawv tej suab
   uas nrov ntsoog qees,
  ib yam li ntawd Yawmsaub
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
  yuav nqes los ua rog rau saum
   lub roob Xi‑oo thiab saum tej pov roob.
  5Tej noog yuj tsom kwm menyuam li cas,
   Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   yuav tsom kwm Yeluxalees ib yam li ntawd.
  Nws yuav tsom kwm thiab pab kom dim,
   nws yuav hla kom dhau
   thiab cawm kom dim.”

6Cov Yixayee 'e, cia li tig rov qab los cuag tus uas nej tau fav xeeb lawm. 7Vim hnub ntawd txhua tus yuav muab nws tej dab mlom nyiaj dab mlom kub uas nej txhais tes ua txhaum ua los rau nej, tso pov tseg.
  8“Thiab cov Axilia yuav tuag rau hniav ntaj
   tiamsis tsis yog neeg li hniav ntaj,
  thiab rab ntaj uas tsis yog neeg li ntaj
   yuav ua kom lawv puam tsuaj.
  Lawv yuav khiav hniav ntaj
   thiab lawv tej tub hluas
   yuav raug quab yuam ua haujlwm.
  9Lawv lub chaw ruaj khov
   yuav muaj kev ntshai heev thiab ploj tag,
  thiab cov thawj tub rog yuav tso tus chij tseg
   khiav ras zom zaws.”
  Yawmsaub uas muaj hluavtaws
   nyob hauv Xi‑oo thiab cub hluavtaws
   nyob hauv Yeluxalees hais li no ntag.