45

Tus TSWV Tsa Xailas ua Vajntxwv

  1Tus TSWV xaiv Xailas ua vajntxwv.
  Tus TSWV tsa Xailas tua kom yeej txhua haivneeg;
  nws txib Xailas mus txo tej vajntxwv kom poob hwjchim;
  tus TSWV yuav qhib ntau lub nroog tej roojvag
   rau nws txeem mus rau hauv.
  Tus TSWV thiaj hais rau Xailas hais tias,
  2“Kuv yuav ua koj ntej mus kho kev rau koj,
  thiab muab tej hauv roob nphau kom tiaj sib txig.
  Kuv yuav tsoo tej roojvag tooj kom tawg ua tej daim,
  thiab muab tej nqaj hlau txiav kom tu tas huv tibsi.
  3Kuv yuav muab tej nyiaj hauv qhov
  tsaus ntuj nti uas tsis muaj leejtwg paub pub rau koj,
  ces koj thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV
  uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv tuav koj lub npe hu koj.
  4Vim kuv pom txog Yakhauj tus uas yog kuv tus tubtxib,
  thiab cov Yixalayees uas kuv xaiv tseg lawm,
   kuv thiaj tuav koj lub npe hu koj;
  txawm yog koj tsis paub kuv los kuv
   twb pub rau koj tau koob meej lawm.

  5“Kuv yog tus TSWV, yeej tsis muaj
   dua lwm tus Vajtswv li lawm;
  txawm yog koj tsis paub kuv los kuv yuav txhawb koj lub zog.
  6Kuv ua li no kom txhua tus uas nyob
   thoob qab ntuj
  paub hais tias kuv yog tus TSWV
   thiab tsis muaj dua lwm tus vajtswv lawm.
  7Kuv tsim qhov kaj thiab qhov tsaus,
   kuv yog tus pub koob hmoov thiab tso kev puastsuaj los.
  Kuv yog tus TSWV, tej no puavleej
   yog kuv tsim huv tibsi.
  8Kuv yuav tso kev muaj yeej ib yam li
   nag los saum ntuj los;
  lub ntiajteb yuav tau txais txojkev muaj yeej ntawd;
  kev thajyeeb thiab kev ncaj ncees yuav tawg paj
   txi txiv hauv lub ntiajteb.
  Kuv yog tus TSWV tus uas yuav ua kom tej no tshwmsim los.”

Vajtswv Tsim Txhua Tsav Yam

  9Lub laujkaub av muaj cuabkav nrog
   tus uas puab laujkaub sib cav los?
  Nws tsuas yog ib lub laujkaub uas
   zoo li lwm lub thiab xwb.
  Cov av nplaum puas nug tus uas
   puab lub laujkaub hais tias, “Koj ua dabtsi?”
  Lub laujkaub puas yws tus uas puab lub laujkaub hais tias,
   “Koj twb tsis txawj puab li los sav!”
  10Tus uas nug nws niam nws txiv hais tias,
  “Vim li cas neb yug tau kuv zoo li no?”
   Tus ntawd yuav raug kev puastsuaj.
  11Tus TSWV uas yog cov Yixalayees
   tus Vajtswv uas dawbhuv,
  yog tus npaj tej uas yuav muaj los yav tom ntej;
  nws hais tias nej tsis muaj cai yuav nug txog kuv
  cov menyuam lossis qhia haujlwm rau kuv ua li!
  12Kuv yog tus uas tsim lub ntiajteb
   thiab tsim neeg los nyob rau hauv.
  Kuv siv kuv lub hwjchim los nthuav lub ntuj;
  kuv kav lub hnub, lub hli thiab tej
   hnubqub huv tibsi.
  13Kuv tshoov Xailas siab kom nws ua
  tej no tiav raws li kuv npaj tseg thiab
   kho tej uas tsis zoo kom zoo.
  Txhua txojkev uas nws taug kuv yuav kho kom ncaj.
  Nws yuav rov txhim kho kuv lub
   nroog Yeluxalees dua tshiab,
  thiab tso kuv cov neeg uas raug luag
   ntes mus kom dim rov los.
  Tsis muaj leejtwg ntiav lossis muab nyiaj xiab
   kom nws ua tej no li.
  Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   yog tus hais tej lus no ntag.

  14Tus TSWV hais rau cov Yixalayees hais tias,
  “Cov Iziv thiab cov Sudas tej nyiaj yuav yog nej tug,
  thiab cov neeg Xenpas uas loj siab yuav tau ua nej qhev;
  luag yuav muab saw hlau khi rawv lawv mus ua nej qab.
  Lawv yuav txhos caug ntua pe nej thiab lees hais tias,
  ‘Vajtswv nrog nraim nej nyob thiab
   nws tib leeg xwb thiaj yog Vajtswv.
  15Cov Yixalayees tus Vajtswv uas
   cawm nws haivneeg dim kev puastsuaj,
  yog tus Vajtswv uas tsis tshwm rau leejtwg pom.
  16Cov neeg uas puab mlom yuav
   raug txajmuag thiab poob ntsejmuag.
  17Tiamsis tus TSWV yog tus uas
   cawm cov Yixalayees dim;
  lawv yuav kovyeej mus ibtxhis thiab
   lawv yuav tsis poob ntsejmuag ib zaug li.’ ”

  18Tus TSWV yog tus uas tsim lub ntuj,
   nws tib leeg thiaj yog Vajtswv.
  Nws yog tus uas tsim lub ntiajteb,
   nws ua kom ntiajteb nyob ruaj khov mus ibtxhis.
  Nws tsis tau tsim lub ntiajteb los nyob do cuas
   tsis muaj dabtsi, tiamsis nws tsim los rau neeg nyob.
  Nws yog tus uas hais tias, “Kuv yog tus TSWV,
   tsis muaj dua lwm tus vajtswv lawm.
  19Kuv tsis tau hais nraim nkoos tsis pub leejtwg hnov
  lossis npog tej uas kuv ua lub ntsiab tsis pub leejtwg paub.
  Kuv tsis tau hais kom cov Yixalayees
   tuaj nrhiav kuv hauv qhov tsaus ntuj nti.
  Kuv yog tus TSWV, kuv hais tej lus tseeb xwb;
  thiab yam uas yog, kuv thiaj qhia rau sawvdaws paub.”

Tus TSWV thiab Tej Mlom Hauv Npanpiloos

  20Tus TSWV hais tias,
  “Nej txhua haivneeg uas dim kev tuag ntawd,
  nej cia li sib sau los ua ke thiab txav los kom ze!
  Tej neeg nqa rawv tej mlom ntoo
   thiab thov tej vajtswv uas cawm tsis tau lawv.
   Lawv tsis paub dabtsi.
  21Cia li tuaj rau hauv tsev tu plaub thiab peev nej tej lus;
  cia cov neeg uas lawv hais daws lawv
   zaj sib tuavxam ua ke.
  Leejtwg piav tej no thaum ub los lawm,
   tsis yog kuv uas yog tus TSWV piav los?
  Kuv yog Vajtswv tus dawbhuv thiab yog tus cawmseej,
  yeej tsis muaj dua lwm tus vajtswv li lawm.

  22“Txhua haivneeg uas nyob hauv ntiajteb,
  cia li tig los cuag kuv nej thiaj yuav dim!
  Kuv thiaj yog Vajtswv yeej tsis muaj dua lwm tus vajtswv li.
  23Kuv tej lus cog tseg yeej yog lus tseeb,
   thiab yuav tsis hloov li.
  Kuv qhia tseeb hais tias txhua tus
   yuav tau txhos caug ntawm kuv xubntiag,
  thiab lawv lees hais tias lawv yuav muab siab npuab kuv.

  24“Lawv yuav hais tias tsuas yog tus
  TSWV tib leeg xwb thiaj yuav pub
   lawv kovyeej thiab muaj zog,”
  tiamsis txhua tus uas ntxub kuv
   yuav raug kev txajmuag.
  25Kuv yog tus TSWV uas yuav cawm tagnrho
  Yakhauj cov xeebntxwv kom dim,
   thiab lawv yuav ua kuv tsaug.