45

Ziouv Orn Sailatv Zoux Hungh

  1“Yie, Ziouv, orn Sailatv.
   Yie nanv ninh nyei mbiaauc jieqv buoz,
  weic mborqv hingh yiem ninh nyei wuov ndaangc maengx nyei ziex guoqv mienh,
   yaac oix jaiv nqoi hungh mborqv jaax nyei lui-houx.
  Yie oix yiem ninh nyei wuov ndaangc maengx koi nqoi zingh gaengh,
   yaac maiv bun zingh gaengh guon.
  Ziouv gorngv mbuox Sailatv,
  2“Yie oix mingh ndaangc meih,
   zoux bun mbong baengh nzengc.
  Yie oix mborqv muonc dongh siqv gaengh,
   yaac hngaqv ndutv hlieqv-gaengh sorn.
  3Yie oix zorqv yiem hmuangx zong jaaix nyei ga'naaiv
   caux bingx mbueiz nyei dorngx nyei zinh zoih jiu bun meih,
  weic bun meih hiuv duqv ziux meih nyei mbuox heuc meih daaih wuov dauh
   se yie, Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh.
  4Weic yie nyei bou, Yaakopv,
   caux yie ginv daaih nyei I^saa^laa^en,
  yie ziux meih nyei mbuox heuc meih.
   Maiv gunv meih maiv hiuv duqv yie,
   yie jaa mengh hoc bun meih.
  5Yie se Ziouv, yaac maiv maaih ganh dauh.
   Cuotv liuz yie, maiv maaih ganh dauh Tin-Hungh.
  Maiv gunv meih maiv hiuv yie,
   yie bun qaqv meih,
  6weic bun mienh yiem mba'hnoi cuotv bung
   taux mba'hnoi muotv bung,
   hiuv duqv yie se Ziouv.
  Cuotv liuz yie, maiv maaih ganh dauh.
   Yie se Ziouv, yaac maiv maaih ganh dauh.
  7Yie zeix njang yaac zeix hmuangx.
   Yie ceix fuqv yaac bun zeqc naanc.
   Yie se Ziouv. Yie zoux naaiv deix yietc zungv sic.

Ziouv Zeix Maanc Muotc

  8“O lungh aac, tov duih mbiungc njiec,
   tov bun mbuonx duih baengh fim nyei jauv njiec.
  Bun ndau koi nqoi
   weic bun njoux en cuotv daaih.
  Bun baengh fim yietc njiec cuotv.
   Yie, Ziouv, zeix daaih nyei.
  9“Haaix dauh caux Zeix Ninh Daaih Wuov Dauh nzaeng nor, oix zuqc kouv aqv.
   Ninh se hnangv nie-mor caux nanv nie-mor zaangc nzaeng.
  Ba'naih nie naaic nanv nie zaangc,
   ‘Meih zoux haaix nyungc’ fai?
  Zoux daaih nyei ga'naaiv gorngv,
   ‘Meih nanv nyei ga'naaiv maiv maaih buoz’ fai?
  10Haaix dauh gaamv caux die nzaeng gorngv,
   ‘Meih weic haaix diuc bun yie cuotv daaih hnangv naaiv?’
  Fai ninh gorngv mbuox ninh nyei maa,
   ‘Meih yungz cuotv haaix nyungc?’
   Naaic naaiv nyungc waac nyei mienh oix zuqc kouv aqv.
  11“Ziouv, I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh,
   se Zeix I^saa^laa^en Mienh Wuov Dauh hnangv naaiv nor gorngv,
  ‘Meih mbuo naaic yie taux oix cuotv nyei sic,
   meih mbuo naaic taux yie nyei naamh nyouz
   fai hatc yie nyei buoz zoux nyei gong fai?
  12Se yie zeix baamh gen
   yaac zeix mienh daaih yiem baamh gen.
  Yie ganh nyei buoz corng lungh
   yaac hatc yiem lungh nyei zuangx hleix.
  13Yie oix longc yie baengh fim nyei za'eix liepc Sailatv.
   Yie oix koi zaqc ninh nyei diuh diuh jauv,
  ninh oix ceix yie nyei zingh,
   yaac bungx yie nyei baeqc fingx,
   dongh zuqc caangv mingh nyei mienh nzuonx.
  Yaac maiv zeiz weic gong-zinh fai zingh nyeic.
   Naaiv se Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv.’+”
14Ziouv hnangv naaiv nor gorngv,
  “I^yipv Deic-Bung maaih nyei ga'naaiv
   caux E^ti^o^bie nyei huox,
   caux hlo hlang nyei Se^mbaa Mienh,
  oix daaih guei meih,
   benx meih nyei.
  Ninh mbuo zuqc kaux jienv limc
   gan meih nyei nqa'haav nqaang daaih.
  Ninh mbuo oix gueic njiec meih nyei nza'hmien
   jouh meih gorngv,
  ‘Tin-Hungh za'gengh caux meih yiem,
   yaac maiv maaih ganh dauh.
   Maiv maaih ganh dauh zienh.’+”
  15O Tin-Hungh, I^saa^laa^en nyei Njoux Ziouv,
   meih za'gengh Tin-Hungh, dongh bingx ganh wuov dauh.
  16Da'faanh zoux miuc-fangx nyei mienh oix zuqc nyaiv, zuqc baaic hmien,
   ninh mbuo yietc zungv lomh nzoih zuqc baaic hmien.
  17Mv baac I^saa^laa^en oix duqv
   Ziouv yietc liuz nyei njoux en njoux ninh mbuo.
  Meih mbuo ziouc yietc liuz maiv zuqc nyaiv, maiv zuqc baaic hmien
   taux maanc gouv maanc doic.
  18Ziouv zeix lungh.
   Dongh naaiv dauh se Tin-Hungh.
  Ninh zeix cuotv ndau,
   liepc wuonv ndau nyei gorn-ndoqv.
  Ninh zeix daaih maiv zeiz weic benx ndau-huaang,
   se weic bun mienh yiem.
  Ninh gorngv,
   “Yie se Ziouv,
   yaac maiv maaih ganh dauh.
  19Yie maiv zeiz yiem norm hmuangx nyei deic-bung
   bingx jienv gorngv.
  Yie maiv mbuox Yaakopv nyei zeiv-fun,
   ‘Meih mbuo lorz yie se maiv lamh longc.’
  Yie, Ziouv, gorngv zien sic,
   yaac zorqv horpc nyei jauv bun meih mbuo hiuv.

Kungx Tin-Hungh Zoux Njoux Ziouv

  20“Meih mbuo yiem ziex guoqv biaux cuotv maengc nyei mienh
   oix zuqc lomh nzoih gapv zunv daaih.
  Ndaam jienv longc ndiangx zoux daaih nyei miuc-fangx,
  yaac daux gaux jouh maiv haih njoux mienh nyei zienh
   wuov deix mienh, maiv hiuv haaix nyungc.
  21Meih mbuo gunv gorngv aqv.
   Gorngv mengh meih mbuo nyei sic,
   bun ninh mbuo lomh nzoih caangh laangh.
  Haaix dauh jaa-ndaangc gorngv liuz lauh aqv?
   Loz-hnoi haaix dauh zunh naaiv deix sic cuotv daaih?
  Se maiv zeiz yie, Ziouv fai?
   Cuotv liuz yie, maiv maaih ganh dauh Tin-Hungh,
  yie se baengh fim nyei Tin-Hungh yaac zoux Njoux Ziouv.
   Cuotv liuz yie, maiv maaih ganh dauh.
  22“Yiem jomc lungh ndiev nyei mienh aac,
   huin nzuonx daaih lorz yie ziouc duqv njoux,
   weic zuqc yie se Tin-Hungh yaac maiv maaih ganh dauh.
  23Yie ziangv jienv yie ganh houv waac,
   yie nyei nzuih gorngv nyei waac se zien nyei.
   Yie gorngv nyei waac yie maiv zorqv nzuonx.
  Norm-norm cingh mborqc oix gueic njiec baaix yie.
  Sung-sung nzuih oix houv waac laengz gan yie hnangv.
  24Ninh mbuo oix gorngv taux yie,
   ‘Kungx kaux Ziouv ganh hnangv
   cingx duqv hingh jiex yaac maaih qaqv.’+”
  Da'faanh qiex jiez, nzorng yie wuov deix,
   oix daaih lorz yie yaac zuqc baaic hmien.
  25Mv baac I^saa^laa^en nyei yietc zungv hoz doic zeiv-fun
   oix kaux Ziouv duqv hingh jiex yaac ceng ninh.