17

Guai Lŏn Sămkrah Kơnung Djuai Manasseh Gah Yŭ̱

1Anai yơh jing guai lŏn pơpha brơi kơ kơnung djuai Manasseh jing ană kơčoa Yôsêp. Makhir, jing ană kơčoa Manasseh, ăt jing ơi adon kơ ƀing Gilead laih anŭn ƀing gơñu mă tŭ laih anih lŏn Gilead hăng anih lŏn Basan gah ngŏ̱ kơ krong Yurdan yuakơ ƀing djuai Makhir jing ƀing ling tơhan khĭn kơtang. 2Tui anŭn, ƀing kơnung djuai Manasseh dŏ glaĭ mă tŭ anih lŏn kŏng ngăn gơñu gah yŭ̱ kơ krong Yurdan. Khul djuai anŭn jing djuai Abiezer, Helek, Asriêl, Sekhem, Hêpher laih anŭn Semida. Ƀing anŭn yơh jing ƀing ană đah rơkơi Manasseh, jing ană Yôsêp. 3Sa čô ană tơčô Yôsêp ƀu hơmâo ană đah rơkơi ôh. Anăn ñu jing Zelophad laih anŭn ñu jing ană đah rơkơi Hêpher, tơčô Gilead, tơčĕ Makhir laih anŭn tơhrĕ Manasseh. Zelophad kơnơ̆ng hơmâo ană đah kơmơi đôč. Anăn gơñu jing: HʼMalah, HʼNoah, HʼHoglah, HʼMilkah laih anŭn HʼTirzah. 4Ƀing gơñu nao pơ khua ngă yang Eleazar, Yôsua, jing ană đah rơkơi Nun, ƀing khua djă̱ akŏ laih anŭn laĭ tui anai, “Yahweh pơtă laih Môseh pơpha brơi kơ ƀing gơmơi anih lŏn kŏng ngăn amăng tŏng krah ƀing adơi ai đah rơkơi gơmơi.” Tui anŭn, tui hăng tơlơi Yahweh hơmâo pơđar laih, Yôsua pơpha brơi kơ ƀing gơñu anih lŏn kŏng ngăn kar hăng hơmâo pơpha brơi laih kơ ƀing ayŏng adơi gah ama gơñu. 5Tui anŭn, anih lŏn kŏng ngăn lŏm kơ ƀing djuai Manasseh truh kơ pluh črăn hrŏm hăng anih Gilead laih anŭn anih Basan ƀơi gah ngŏ̱ kơ krong Yurdan mơ̆n, 6yuakơ ƀing djuai đah kơmơi gơñu ăt mă tŭ anih lŏn kŏng ngăn hrup hăng ƀing djuai đah rơkơi gơñu mơ̆n. Tui anŭn, anih lŏn Gilead lŏm hĭ kơ sămkrah kơnung djuai Manasseh yơh.
7Guai lŏn ƀing Manasseh hơmâo čơdơ̆ng mơ̆ng guai lŏn ƀing kơnung djuai Aser truh pơ anih Mikmethat, jing anih gah ngŏ̱ kơ plei pơnăng Sekhem. Guai anŭn ăt đuaĭ nao pơ gah thu̱ng hơmâo wơ̆t hăng ƀing mơnuih dŏ jĕ anih ia bluh Tapuah mơ̆n. 8Anih lŏn jum dar plei Tapuah lŏm kơ ƀing djuai Manasseh, samơ̆ plei Tapuah ƀơi guai lŏn anŭn, lŏm kơ ƀing djuai Ephraim yơh. 9Guai lŏn Manasseh anŭn ăt đuaĭ trŭn nao pơ gah thu̱ng truh pơ dơnung dơlăm Kanah. Đơđa plei pla jĕ anih anŭn lŏm kơ ƀing kơnung djuai Ephraim yơh, wơ̆t tơdah anih lŏn anŭn dŏ amăng guai lŏn ƀing djuai Manasseh. Guai lŏn kơnung djuai Manasseh đuaĭ tui kơtuai gah dư̱r dơnung dơlăm anŭn laih anŭn đŭt hĭ ƀơi Rơsĭ Prŏng yơh. 10Anih lŏn pơ gah thu̱ng kơ dơnung dơlăm anŭn lŏm kơ ƀing djuai Ephraim laih anŭn anih lŏn pơ gah dư̱r lŏm kơ ƀing djuai Manasseh yơh. Guai lŏn ƀing Manasseh đuaĭ nao truh pơ Rơsĭ Prŏng hăng hơmâo guai lŏn gơñu hrŏm hăng guai lŏn ƀing Aser gah dư̱r yŭ̱, laih anŭn guai lŏn ƀing Issakhar gah dư̱r ngŏ̱ yơh.
11Amăng guai lŏn ƀing kơnung djuai Issakhar hăng ƀing kơnung djuai Aser, ƀing kơnung djuai Manasseh mă tŭ plei pơnăng Bêt-Sean laih anŭn plei pơnăng Yibleam wơ̆t hăng ƀing ană plei jum dar gơñu. Ƀing gơñu ăt mă tŭ plei pơnăng Dôr jing Naphôt-Dôr, In-Đôr, Taanak, laih anŭn Megiđô wơ̆t hăng khul plei pla pơkŏn jum dar gơñu mơ̆n.
12Amăng rơnŭk anŭn, ƀing Manasseh ƀu anăm puh pơđuaĭ hĭ ôh ƀing Kanaan dŏ amăng khul plei pla anŭn, tui anŭn ƀing Kanaan ăt dŏ hơdip amăng khul plei pla anŭn mơ̆n. 13Tơdơi kơ anŭn tơdang ƀing Israel kơtang tui laih, ƀing gơñu ƀu puh pơđuaĭ hĭ ƀing Kanaan abih hlo̱m ôh, samơ̆ ƀing gơñu pơgŏ̱ ƀing Kanaan anŭn mă bruă jing ƀing hlŭn mơnă yơh.

Kơnung Djuai Yôsêp Rơkâo Kơ Anih Lŏn Dơ̆ng

14Ƀing kơnung djuai Yôsêp laĭ hăng Yôsua tui anai, “Yua hơget ih pơpha brơi kơ ƀing gơmơi anih lŏn kŏng ngăn jing kar hăng pơpha brơi kơ kơnơ̆ng sa kơnung djuai đôč lĕ? Ƀing gơmơi jing ƀing mơnuih lu yuakơ Yahweh hơmâo bơni hiam laih kơ ƀing gơmơi bă blai.”
15Yôsua laĭ glaĭ tui anai, “Tơdah ƀing gih jing mơnuih lu laih anŭn anih tring bŏl čư̆ Ephraim jing anih anet đơi kơ ƀing gih, tui anŭn mŭt nao bĕ amăng glai glo hăng pơagaih hĭ bĕ anih anŭn kơ gih pô amăng anih lŏn ƀing Periz hăng ƀing Repha prŏng glông.”
16Ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Anih lŏn bŏl čư̆ anŭn ƀu djŏp kơ ƀing gơmơi dŏ ôh, laih anŭn ƀing Kanaan amăng anih lŏn tơhnă̱ gah yŭ̱ anai le̱ng kơ hơmâo khul rơdêh aseh pơsơi soh sel kiăng kơ pơblah, wơ̆t hăng ƀing mơnuih dŏ amăng plei pơnăng Bêt-Sean laih anŭn khul plei pla pơkŏn jum dar laih anŭn ƀing hơdip amăng anih dơnung Yizreel mơ̆n.”
17Samơ̆ Yôsua laĭ kơ ƀing ană tơčô Yôsêp, jing ƀing kơnung djuai Ephraim hăng sămkrah ƀing kơnung djuai Manasseh gah yŭ̱ kơ krong Yurdan tui anai, “Sĭt yơh ƀing gih jing ƀing mơnuih lu laih anŭn prŏng kơtang mơ̆n. Ƀing gih či hơmâo anih lŏn kŏng ngăn pơpha brơi lu hloh yơh. 18Anih lŏn bŏl čư̆ anŭn či jing anih kŏng ngăn kơ ƀing gih yơh. Tui anŭn, pơagaih hĭ laih anŭn mă tŭ bĕ anih glai kơmrơ̆ng anŭn, yuakơ abih anih glai anŭn či lŏm kơ ƀing gih yơh. Wơ̆t tơdah ƀing Kanaan anŭn hơmâo khul rơdêh aseh pơsơi laih anŭn ƀing ling tơhan kơtang, samơ̆ ƀing gih dưi puh pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu yơh.”