17

Lãnh thổ Ma-na-se

1Phần đất của đại tộc Ma-na-se (con trưởng nam của Giô-sép) được phân chia như sau: họ Ma-ki, (Ma-ki là con trưởng nam của Ma-na-se, cha của Ga-la-át và là một chiến sĩ) lãnh đất Ga-la-át và Ba-san. 2Các họ còn lại của đại tộc này gồm có A-bi-ê-se, Hê-léc, Át-ri-ên, Si-chen, Hê-phe và Sê-mi-đa cũng lãnh phần đất mình.
3Riêng trường hợp của Xê-lô-phát (con Hê-phe, cháu Ga-la-át, chắt Ma-ki, chít Ma-na-se), ông này không có con trai, chỉ sinh được năm cô con gái: Mộc-lan, Nữ-lan, Ha¬lan, Minh-ca và Thiệt-sa. 4Các cô này đến gặp thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, Giô-suê và các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên, thưa rằng: “Chúa có dặn bảo Mai-sen cho chúng tôi một phần đất đồng đều cũng như các anh em khác.” Và họ lãnh được phần đất mình theo lệnh của Chúa. 5,6Vậy, ngoài đất Ga-la-át và Ba-¬san bên kia sông Giô-đan, có mười phần đất được chia cho đại tộc Ma-na-se, vì các cô kia cũng có một phần.
7Biên giới phía bắc của Ma-na-se chạy từ A-se đến Mít-mê-thát ở phía đông Si-chem, rồi chạy về phía nam cho đến đất của người Ên-tháp-bu-a. 8(Đất Tháp-bu-a thuộc đại tộc Ma-na-se, nhưng thành Tháp-bu-a ở biên giới lại thuộc về đại tộc Ép-ra-im).
9Biên giới tiếp tục xuống cho đến sông Ca-na, (các thành ở phía nam sông này thuộc về đại tộc Ép-ra-im) chạy lên phía bắc của sông này rồi chấm dứt ở biển. 10Đất phía nam sông thuộc về Ép-ra-im, phía bắc thuộc Ma-na-se. Đất Ma-na-se còn giáp bờ Biển lớn, đất A-se ở phía bắc và đất Y-sa-ca ở phía đông. 11Ngoài ra, trong đất Y-sa-ca và A-se, người Ma-na-se lại được thêm các thành Bết-sê-an, Díp-lê-am, Na-phát và các thôn ấp phụ cận của các thành này; dân Đô-rơ, Ên-đô-rơ, Tha-a-nác, Mê-ghi-đô và các thôn ấp của họ. 12Nhưng con cháu Ma-na-se không đuổi nổi các dân này, không chiếm được các thành trên. 13Về sau, khi người Y-sơ-ra-ên hùng mạnh hơn, họ bắt người Ca-na-an làm nô dịch cho mình, chứ vẫn không đuổi đi.
14Con cháu Giô-sép đến thưa với Giô-suê: “Chúng tôi là một dân đông vì Chúa chúc phước lành cho chúng tôi. Vậy tại sao chúng tôi chỉ được có một phần đất thôi?” 15Giô-suê đáp: “Nếu anh em có đông nguời, miền đồi núi Ép-ra-im không đủ chỗ sống, sao anh em không đi khai phá rừng của người Phê-rê và Rê-pha-im?” 16Con cháu Giô-sép trả lời: “Miền đồi núi thì hẹp, còn miền đồng bằng thì đầy người Ca-na-an hùng mạnh, ở Bết-sê-an và thung lũng Đê-rê-ên họ có cả xe thiết giáp!” 17Giô-suê bảo: “Đúng đấy, đông đúc và hùng cường như anh em không thể chỉ có một phần đất được. 18Anh em sẽ có cả miền rừng núi nữa. Dù người Ca-na-an có xe thiết giáp và mạnh đến đâu, anh em cũng sẽ đuổi họ đi, chiếm toàn miền ấy.”