17

1Leh anăn arăng bi mbha čar kơ phung găp djuê Manasê, kyuadah ñu jing anak Y-Yôsep kkiêng êlâo hĭn. Kơ Y-Makir, anak êkei Y-Manasê kkiêng êlâo hĭn, jing ama Y-Galaat, arăng brei čar Galaat leh anăn čar Basan, kyuadah ñu jing mnuih bi blah. 2Arăng bi mbha čar kơ phung găp djuê Manasê ăt dôk tui si găp djuê diñu, Y-Abiêser, Y-Hêlek, Y-Asriel, Y-Sičem, Y-Hêpher, leh anăn Y-Sêmida. Anăn jing phung êkei anak čô Y-Manasê, čô Y-Yôsep, tui si găp djuê diñu.
3Bi Y-Sêlôpêhat anak êkei Y-Hêpher, čô Y-Galaat, čĕ Y-Makir, rĕ Y-Manasê, ñu amâo mâo anak êkei ôh, ƀiădah knŏng phung anak mniê; leh anăn anei anăn phung anak mniê ñu, H'Mahla, H'Nôa, H'Hôgla, H'Milka, leh anăn H'Tirsa. 4 Diñu nao ti anăp Y-Êlêasar khua ngă yang, ti anăp Y-Yôsuê anak êkei Y-Nun, leh anăn ti anăp phung khua, lač, “Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis brei kơ hmei ngăn dưn ti krah phung ayŏng adei hmei.” Snăn tui si klei Yêhôwa mtă ñu brei kơ digơ̆ ngăn dưn ti krah phung ayŏng adei ama digơ̆. 5Snăn, Manasê mâo pluh kdrêč êngao kơ čar Galaat leh anăn čar Basan ti hang nah dih êa krông Yurdan; 6kyuadah phung anak mniê Manasê mă tŭ ngăn dưn mbĭt hŏng phung anak êkei ñu. Arăng bi mbha čar Galaat kơ phung Manasê adôk.
7Čar phung Manasê dơ̆ng mơ̆ng ƀuôn Aser truh kơ ƀuôn Mikmêtat, ti ngŏ ƀuôn Sičem; leh anăn kdriêl nao phă dhŭng truh kơ phung dôk ti ƀuôn Ên-Tapua. 8Lăn ƀuôn Tapua jing dŏ phung Manasê, ƀiădah ƀuôn Tapua ti knông lăn phung Manasê jing dŏ phung anak êkei Êphraim. 9Mơ̆ng anăn kdriêl trŭn nao truh kơ êa hnoh Kana. Jih jang ƀuôn prŏng ti anei, tĭng dhŭng êa hnoh ti krah ƀuôn prŏng Manasê, jing dŏ Êphraim. Kdriêl Manasê nao tĭng dưr êa hnoh leh anăn truh ti êa ksĭ. 10Lăn ti dhŭng jing dŏ phung Êphraim, lăn ti dưr jing dŏ phung Manasê, leh anăn êa ksĭ jing kdriêl bi mbha diñu; tĭng dưr truh kơ phung Aser, leh anăn tĭng ngŏ truh kơ phung Isakar. 11Phung Manasê mâo mơh hlăm lăn phung Isakar leh anăn phung Aser, dŭm ƀuôn anei: ƀuôn Bet-Sêan leh anăn ƀuôn điêt ñu, ƀuôn Iblêam leh anăn dŭm ƀuôn điêt ñu, phung mnuih dôk hlăm ƀuôn Dor leh anăn dŭm ƀuôn điêt ñu, phung mnuih dôk hlăm ƀuôn Ên-Dor leh anăn dŭm ƀuôn điêt ñu, phung mnuih dôk hlăm ƀuôn Tanak leh anăn dŭm ƀuôn điêt ñu, leh anăn phung mnuih dôk hlăm ƀuôn Mêgidô leh anăn dŭm ƀuôn điêt ñu, tal tlâo jing ƀuôn Naphat. 12 Ƀiădah phung anak êkei Manasê amâo dưi mă bha ôh jih jang ƀuôn anăn, snăn yơh phung Kanaan ăt dôk hlăm čar anăn. 13Wăt tơdah phung ƀuôn sang Israel jing ktang hĭn, diñu mjing phung Kanaan hlŭn lĕ, leh anăn amâo suôt digơ̆ ôh.
14Phung găp djuê Yôsep blŭ kơ Y-Yôsuê, lač, “Si ngă ih brei knŏng sa kdrêč jing ngăn dưn hmei, wăt tơdah hmei jing sa phung ƀuôn sang lu, kyuadah Yêhôwa hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ hmei hlŏng kơ hruê anei?” 15Y-Yôsuê lač kơ diñu, “Tơdah ih jing sa phung ƀuôn sang lu, brei ih đĭ phă kmrơ̆ng, leh anăn ti anôk anăn brei ih jah mă kơ ih pô lăn phung Pêrisit leh anăn phung Rêphaim, kyuadah čar kngư Êphraim jing kniă đei kơ ih.” 16Phung găp djuê Yôsep lač, “Čar kngư amâo djăp kơ hmei ôh, ƀiădah jih jang phung Kanaan dôk hlăm lăn dap mâo êdeh aseh msei, wăt phung dôk hlăm ƀuôn Bet-Sêan leh anăn hlăm dŭm ƀuôn điêt ñu, leh anăn phung dôk hlăm tlung Jesrêel.” 17Hlăk anăn Y-Yôsuê lač kơ găp djuê Yôsep, kơ phung Êphraim leh anăn kơ phung Manasê, “Ih jing sa phung ƀuôn sang lu, leh anăn mâo klei ktang snăk. Ih amâo srăng mâo knŏng sa kdrêč ôh, 18ƀiădah čar kngư srăng bha kơ ih, wăt tơdah jing sa bĭt kmrơ̆ng, brei ih jah leh anăn mă gơ̆ truh kơ kdriêl ñu kbưi hĭn. Kyuadah ih dưi suôt phung Kanaan, wăt tơđah diñu mâo êdeh aseh msei leh anăn jing ktang dưn.”