9

Ƀing Gibôn Plư Pleč Hĭ Yôsua

1Hlak anŭn, abih bang ƀing pơtao gah yŭ̱ kơ krong Yurdan, jing ƀing dŏ amăng khul anih tring čư̆, anih tring tơhnă̱ laih anŭn anih tring kơtuai ha̱ng ia rơsĭ Meditera ataih truh pơ khul čư̆ Lebanôn gah dư̱r hơmư̆ kơ hơdôm tơlơi truh anŭn. Ƀing pơtao anŭn jing pơtao ƀing mơnuih Hit, ƀing Amôr, ƀing Kanaan, ƀing Periz, ƀing Hiwi laih anŭn ƀing Yebus yơh. 2Abih bang ƀing gơñu rai pơgop hrŏm hơbĭt ƀing ling tơhan gơñu kiăng pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yôsua hrŏm hăng ƀing Israel.
3Samơ̆ tơdang ƀing plei pơnăng Gibôn, jing ƀing kơnung djuai Hiwi, hơmư̆ hơget tơlơi Yôsua hơmâo ngă laih kơ plei Yerêhô laih anŭn kơ plei Ai, 4ƀing gơñu čơdơ̆ng plư pleč hĭ Yôsua tui anai yơh: Ƀing gơñu nao prap pre ƀiă gơnam ƀơ̆ng laih anŭn khul kơsăk mơrai so tơĭ pioh đĭ ƀơi khul aseh glai gơñu wơ̆t hăng khul ge̱t klĭ so čơđa̱ng mơ̆n. 5Ƀing gơñu buh hơô khul ao so tơĭ laih anŭn ăt čut tơkhŏ sanđal thep gơñu mơ̆n ƀơi tơkai gơñu. Abih bang gơnam ƀơ̆ng gơñu djă̱ nao hrŏm jing le̱ng kơ ƀañ tơpŭng krô laih anŭn čă kơmao soh sel. 6Giŏng anŭn, ƀing gơñu trŭn nao pơ anih jưh ƀing Israel dŏ ƀơi anih Gilgal laih anŭn mŭt pơhiăp hăng Yôsua wơ̆t hăng ƀing Israel mơ̆n tui anai, “Ƀing gơmơi hơmâo rai mơ̆ng anih lŏn ataih. Ƀing gơmơi kiăng kơ ƀing gih pơjing tơlơi pơtŭ ư bĕ hăng ƀing gơmơi.”
7Tui anŭn, ƀing Israel laĭ glaĭ kơ ƀing gơñu, jing ƀing Hiwi tui anai, “Hiư̆m pă ƀing gơmơi dưi pơjing tơlơi pơtŭ ư hăng ƀing gih lĕ? Năng ai ƀing gih jing ƀing dŏ hơdip amăng anih lŏn jĕ hăng ƀing gơmơi anai.”
8Ƀing gơñu pơhiăp hăng Yôsua tui anai, “Ƀing gơmơi jing ƀing ding kơna gih yơh.”
 Samơ̆ Yôsua tơña ƀing gơñu tui anai, “Hlơi ƀing gih jing lĕ? Mơ̆ng pă ƀing gih rai lĕ?”
9Giŏng anŭn, ƀing gơñu ră ruai kơ Yôsua tui anai, “Ơ khua hơi, ƀing gơmơi, jing ƀing ding kơna ih anai, hơmâo rai laih mơ̆ng sa anih lŏn ataih biă mă, yuakơ ƀing gơmơi hơmâo hơmư̆ laih tơlơi bruă Yahweh Ơi Adai gih ngă. Ƀing gơmơi hơmư̆ laih tơlơi arăng ruai kơ abih bang tơlơi Ñu hơmâo ngă laih amăng lŏn čar Êjip. 10Giŏng anŭn, ƀing gơmơi ăt hơmư̆ mơ̆n tơlơi Ñu ngă laih kơ dua čô pơtao ƀing Amôr amăng anih lŏn gah ngŏ̱ kơ krong Yurdan; anŭn jing pơtao Sihôn git gai amăng plei phŭn Hesbôn laih anŭn pơtao Ôg git gai amăng anih lŏn Basan, jing pô git gai amăng plei phŭn Astarôt. 11Tui anŭn yơh, ƀing kŏng tha gơmơi wơ̆t hăng abih bang ƀing ană plei hơdip amăng anih lŏn gơmơi pơtrŭt kơ ƀing gơmơi tui anai, ‘Prap pre djă̱ ba bĕ hơdôm gơnam ƀơ̆ng kơ tơlơi rơbat gih; nao bưp bĕ ƀing Israel laih anŭn laĭ tui anai: Ƀing gơmơi jing ƀing ding kơna gih yơh; tui anŭn rơkâo kơ ƀing gih pơjing bĕ tơlơi pơtŭ ư hăng ƀing gơmơi.’ ”
12Giŏng anŭn, ƀing Gibôn laĭ hăng Yôsua tui anai dơ̆ng, “Lăng bĕ ƀơi ƀañ tơpŭng gơmơi. Ƀơi hrơi ƀing gơmơi tơbiă mơ̆ng sang kiăng rai bưp ih, khul ƀañ tơpŭng anai dŏ pơđao yơh. Samơ̆ ră anai ƀañ anai jing hĭ krô laih anŭn čă kơmao laih. 13Laih anŭn khul ge̱t klĭ anai jing phrâo yơh tơdang ƀing gơmơi hlĭng bă ia tơpai boh kơƀâo phrâo amăng khul ge̱t klĭ anŭn, samơ̆ lăng bĕ anai, ge̱t ia anŭn so tơĭ hĭ laih. Ao laih anŭn tơkhŏ sanđal gơmơi ăt so tơĭ laih mơ̆n yuakơ ƀing gơmơi rơbat rai mơ̆ng anih lŏn ataih biă mă.”
14Tui anŭn, ƀing Israel mă kơsem lăng gơnam ƀơ̆ng mơ̆ng ƀing gơñu, samơ̆ ƀing Israel ƀu hơduah tơña ôh mơ̆ng Yahweh kơ tơlơi anŭn. 15Giŏng anŭn, Yôsua pơjing tơlơi pơtŭ ư rơnŭk rơno̱m hăng ƀing Gibôn laih anŭn brơi ƀing gơñu dưi dŏ hơdip yơh. Ƀing khua djă̱ akŏ ƀing Israel ƀuăn rơ̆ng hăng ƀing gơñu yơh kiăng pơkơjăp tơlơi pơtŭ ư anŭn.
16Klâo hrơi tơdơi kơ Yôsua hăng ƀing khua anŭn pơjing laih tơlơi pơtŭ ư hăng ƀing Gibôn, ƀing Israel thâo krăn ƀing mơnuih anŭn jing ƀing re̱ng gah dŏ hơdip jĕ ƀing gơñu yơh. 17Tui anŭn, ƀing Israel čơdơ̆ng tơbiă rơbat laih anŭn ƀơi hrơi tal klâo ƀing gơñu truh pơ khul plei pla ƀing mơnuih anŭn hlak dŏ hơdip: Anŭn jing plei Gibôn, plei Khephirah, plei Beêrôt laih anŭn plei Kiryat-Yearim. 18Wơ̆t tơdah ƀing Israel kiăng pơrai hĭ abih plei pla anŭn, ƀing gơñu ƀu kơsung blah hĭ ôh, yuakơ ƀing khua djă̱ akŏ gơñu pô hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih hăng ƀing Gibôn amăng anăn Yahweh Ơi Adai ƀing Israel.
 Yuakơ anŭn yơh, abih bang ƀing ană plei Israel brŏk ƀuăh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing khua djă̱ akŏ,
19Samơ̆ ƀing khua djă̱ akŏ anŭn laĭ glaĭ tui anai, “Ƀing gơmơi hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih hăng ƀing gơñu amăng anăn Yahweh Ơi Adai ƀing Israel. Tui anŭn yơh, ră anai ƀing ta ƀu dưi ngă kơ ƀing gơñu tui hăng tơlơi ƀing ta kiăng kơ ngă ôh. 20Samơ̆ anai yơh jing tơlơi ƀing ta či ngă kơ ƀing gơñu: Ƀing ta či brơi kơ ƀing gơñu dŏ hơdip yơh. Tơdah ƀing pơjŏh hĭ tơlơi pơtŭ ư ƀing ta hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih, Ơi Adai či hil pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ta yơh.” 21Ƀing khua djă̱ akŏ anŭn laĭ dơ̆ng tui anai, “Brơi kơ ƀing gơñu dưi dŏ hơdip bĕ, samơ̆ brơi bĕ kơ ƀing gơñu jing ƀing kŏh djŭh laih anŭn čơkŭng ia kơ ƀing ană plei ta.” Tui anŭn, ƀing ană plei Israel djă̱ pioh tơlơi ƀuăn ƀing khua djă̱ akŏ anŭn pơtă yơh.
22Tơdơi kơ anŭn, Yôsua brơi iâu rai ƀing Gibôn laih anŭn tơña tui anai, “Yua hơget ƀing gih plư pleč hĭ ƀing gơmơi laih anŭn ruai kơ ƀing gơmơi kơ tơlơi ƀing gih jing ƀing rai mơ̆ng anih lŏn ataih, samơ̆ ƀing gih jing ƀing kơnơ̆ng dŏ hơdip jĕ amăng anih lŏn anai đôč lĕ? 23Yuakơ anŭn yơh ră anai ƀing gih tŭ tơlơi hơtŏm păh anai: Ƀing ană plei gih ƀu či đŭt hĭ ôh jing ƀing hlŭn mă bruă kŏh djŭh laih anŭn čơkŭng ia kơ sang yang Ơi Adai kâo.”
24Ƀing gơñu laĭ glaĭ kơ Yôsua tui anai, “Ơ khua ăh, ƀing gơmơi ngă laih tơlơi anŭn yuakơ arăng brơi kơ ƀing gơmơi thâo krăn sĭt kơ tơlơi Yahweh Ơi Adai ih hơmâo pơđar laih kơ ding kơna Ñu Môseh kiăng kơ pha brơi abih anih lŏn anai kơ ƀing gih laih anŭn pơdjai hĭ abih bang mơnuih hơdip amăng anih lŏn anai tơdang ƀing gih mă tŭ. Tui anŭn, ƀing gơmơi huĭ bra̱l biă mă yơh kơ ƀing gih. 25Ră anai ƀing gơmơi dŏ pơ gah yŭ tơlơi dưi gih laih; ngă bĕ kơ ƀing gơmơi tui hăng tơlơi ƀing gih pơmĭn jing tơpă djơ̆.”
26Tui anŭn, Yôsua pơklaih hĭ ƀing gơñu mơ̆ng ƀing Israel laih anŭn ƀing Israel ƀu pơdjai hĭ ƀing gơñu ôh. 27Samơ̆ ƀơi mông hrơi anŭn mơ̆n, ñu pơjing hĭ ƀing gơ̆ jing ƀing hlŭn mă bruă kŏh djŭh, čơkŭng ia kơ ƀing ană plei Israel laih anŭn kơ kơnưl Yahweh ƀơi anih Yahweh či ruah. Anŭn yơh jing tơlơi bruă ƀing gơñu ăt dŏ ngă hlŏng truh kơ tă anai.