4

1Vậy, trong khi lời hứa cho vào nơi an nghỉ của Ngài vẫn còn hiệu lực, chúng ta khá lo sợ, kẻo có người bị hụt mất cơ hội được vào. 2Vì chúng ta đã được nghe giảng Tin Mừng giống như họ đã được nghe giảng Tin Mừng, nhưng sứ điệp họ nghe không ích lợi gì cho họ, bởi vì họ không lấy đức tin để kết hiệp với sứ điệp đã nghe. 3Còn chúng ta, những người có lòng tin, thì bước vào nơi an nghỉ đó, như Ngài đã phán,
  “Như Ta đã thề trong cơn giận của Ta,
  ‘Chúng sẽ không được vào nơi an nghỉ của Ta,’”
 mặc dù các công việc của Ngài đã hoàn tất từ khi sáng thế.
4Vì đâu đó Ngài đã nói về ngày thứ bảy rằng,
  “Ngày thứ bảy Ðức Chúa Trời nghỉ làm mọi công việc Ngài đã làm.”
5Nhưng trong chỗ nầy Ngài lại nói,
  “Chúng sẽ không được vào nơi an nghỉ của Ta.”
6Như vậy nơi an nghỉ ấy vẫn còn để dành cho một số người vào, vì những người được nghe giảng Tin Mừng trước kia đã không vào được, vì họ không chịu vâng lời. 7Do đó sau một thời gian khá lâu, qua một thánh thi của Ða-vít, Ngài đã ấn định một ngày khác, gọi là “ngày nay,” như đã nói ở trên,
  “Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng..”
8Vì nếu Giô-sua đã đưa họ vào nơi an nghỉ rồi, thì Ngài đã không nói về một ngày khác nữa. 9Cho nên một ngày Sa-bát để nghỉ vẫn còn đó cho con dân của Ðức Chúa Trời. 10Vì người nào đã vào nơi an nghỉ của Ngài thì nghỉ làm công việc của mình, cũng như Ðức Chúa Trời đã nghỉ làm công việc của Ngài. 11Thế thì chúng ta hãy cố gắng vào nơi an nghỉ đó, kẻo có ai bị ngã xuống vì theo gương không vâng lời chăng.
12Vì lời của Ðức Chúa Trời là sống và linh nghiệm, sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi, xuyên thấu vào đến nỗi có thể chia hồn và linh, cốt và tủy, phân biệt những tư tưởng và ý định trong lòng. 13Không vật thọ tạo nào có thể che giấu được trước mặt Ngài, nhưng tất cả đều trần trụi và bị phơi bày ra trước mắt Ngài, là Ðấng chúng ta phải khai trình.

Ðức Chúa Jesus Là Vị Thượng Tế

14Thế thì chúng ta có một Vị Thượng Tế vĩ đại, Ðấng đã vượt qua các từng trời, là Ðức Chúa Jesus Con Ðức Chúa Trời, nên chúng ta hãy giữ vững đức tin chúng ta đã tuyên xưng. 15Vì chúng ta không có một Vị Thượng Tế không thể cảm thương những yếu đuối của chúng ta, nhưng có một Vị Thượng Tế đã bị cám dỗ mọi phương diện, giống như chúng ta, nhưng chẳng phạm tội. 16Vậy chúng ta hãy dạn dĩ đến gần ngai ân sủng, để có thể nhận ơn thương xót và tìm được ân sủng, hầu giúp chúng ta trong lúc cần.