4

1Kyuanăn êjai ăt mâo klei ƀuăn dưi mŭt hlăm klei Ñu mdei, brei drei huĭ đăm brei sa čô hlăm phung diih Aê Diê ksiêm ƀuh amâo dưi mŭt ôh. 2Kyuadah klei mrâo mrang jăk truh kơ drei msĕ si truh leh kơ diñu. Ƀiădah klei mtô diñu hmư̆ leh amâo jing yuôm kơ diñu ôh, kyuadah phung hmư̆ klei anăn amâo mă tŭ ôh hŏng klei đăo. 3 Bi kơ phung drei đăo leh mŭt leh hlăm klei mdei anăn, msĕ Ñu lač leh,
  “Tui si klei kâo kat asei leh hlăm klei kâo ngêñ,
   ‘Diñu amâo srăng mŭt mdei ôh hlăm čar kâo brei leh kơ diñu’ ”
wăt tơdah bruă Ñu jih leh mơ̆ng ênuk hrih lăn ala.
4 Kyuadah hlăm sa anôk Ñu čih leh djŏ kơ hruê tal kjuh snei,
  “Leh anăn ti hruê tal kjuh Aê Diê mdei mơ̆ng jih bruă Ñu ngă leh.”
5 Leh anăn Ñu lŏ čih hlăm anôk mkăn,
  “Diñu amâo srăng mŭt ôh hlăm klei kâo mdei.”
6Snăn kyuadah ăt pioh kơ đa đa dưi mŭt hlăm klei mdei anăn, leh anăn phung hmư̆ leh êlâo klei mrâo mrang jăk amâo mŭt ôh kyua klei diñu amâo gưt asăp, 7 Aê Diê lŏ bi kčah sa hruê, “Hruê anei,” tơdah Ñu blŭ hŏng ƀăng êgei Y-Đawit sui thŭn êdei, msĕ si klei čih leh êlâo,
  “Hruê anei, tơdah diih hmư̆ asăp Ñu,
   đăm bi khăng ai tiê diih ôh.”
8 Kyuadah tơdah Y-Yôsuê brei diñu mŭt leh hlăm klei mdei anăn, Aê Diê amâo srăng lŏ blŭ ôh êdei kơ hruê mkăn. 9Snăn ăt mâo klei mdei pioh kơ phung ƀuôn sang Aê Diê msĕ si Aê Diê mdei hruê sabat. 10 Kyuadah hlei pô mŭt hlăm klei Aê Diê mdei, mdei msĕ mơh mơ̆ng bruă pô, msĕ si Aê Diê mdei leh mơ̆ng bruă Ñu.
11Snăn hŏng jih ai tiê brei drei hur har mŭt hlăm klei mdei anăn, čiăng đăm mâo ôh sa čô lĕ hlăm klei amâo gưt asăp msĕ si phung êlâo. 12Sĭt nik klei Aê Diê blŭ jing hdĭp leh anăn myang, ƀơ̆ng hĭn kơ sa ƀĕ đao gưm mâo dua nah mta, kma tơl blah ai mĭn hŏng mngăt, klang bi kkuh hŏng dlô, ksiêm klei mĭn leh anăn klei ai tiê čiăng. 13Leh anăn ti anăp Ñu amâo mâo sa mnơ̆ng hrih leh dưi dôk hgăm, ƀiădah jih jang mnơ̆ng pŏk leh anăn bi êdah leh ti anăp ală Pô drei srăng hưn bruă drei ngă.

Yêsu Krist Jing Khua Ngă Yang Prŏng Hĭn

14Snăn kyuadah drei mâo leh sa čô khua ngă yang prŏng hĭn găn leh jih adiê, Yêsu, Anak Aê Diê, brei drei djă pioh kjăp klei đăo drei hưn. 15Khua ngă yang prŏng drei amâo djŏ jing sa čô amâo dưi pap klei awăt drei, ƀiădah Ñu pô tuôm leh hŏng djăp mta klei mplư msĕ si drei, ƀiădah Ñu amâo ngă soh ôh. 16Snăn hŏng klei jhŏng brei drei nao giăm kơ jhưng mtao klei pap, čiăng kơ drei dưi mă tŭ klei jăk leh anăn mâo klei pap đru drei djŏ mông êjai drei mâo klei kƀah.