4

Tin-Hungh Nyei Baeqc Fingx Duqv Dingh Gong Hitv Kuonx

1Tin-Hungh laengz bun mbuo duqv bieqc ninh hitv kuonx nyei dorngx wuov deix waac corc maiv gaengh jiex. Wuov nyungc, mbuo oix zuqc faix fim, nziex meih mbuo maaih haaix dauh mingh maiv taux. 2Yie mbuo haiz liuz kuv fienx hnangv ninh mbuo haiz nor. Mv baac ninh mbuo haiz liuz nyei kuv fienx maiv tengx haaix nyungc ninh mbuo, weic zuqc haiz liuz ninh mbuo yaac maiv sienx. 3Mbuo sienx nyei mienh za'gengh duqv bieqc Tin-Hungh laengz bun nyei hitv kuonx dorngx. Wuov norm hitv kuonx dorngx se dongh Tin-Hungh gorngv,
  “Weic naaiv yie qiex jiez ziouc houv jienv gorngv,
   “Ninh mbuo yietc liuz maiv duqv bieqc yie nyei hitv kuonx dorngx.”
   ‘Ninh mbuo yietc liuz maiv duqv bieqc
    yie oix bun ninh mbuo hitv kuonx nyei dorngx.’ ”
Tin-Hungh hnangv naaiv nor gorngv maiv gunv yiem ninh zeix lungh zeix ndau wuov zanc ninh zoux ziangx gong mi'aqv.
4Weic zuqc yiem Ging-Sou maaih norm dorngx gorngv,
  “Da'cietv hnoi wuov hnoi
   Tin-Hungh dingh njiec ninh nyei yietc zungv gong hitv kuonx.”
5Aengx hnangv a'jang gorngv liuz wuov deix waac,
  “Ninh mbuo yietc liuz maiv duqv bieqc yie nyei hitv kuonx dorngx.”
6Haiz kuv fienx ndaangc wuov deix maiv duqv bieqc Tin-Hungh nyei hitv kuonx dorngx weic zuqc ninh mbuo maiv muangx waac. Mv baac maaih deix duqv bieqc nyei. 7Weic naaiv, Tin-Hungh aengx dingc norm hnoi heuc “Ih Hnoi.” Nqa'haav lauh nyei, Tin-Hungh longc Ndaawitv Hungh gorngv wuov norm hnoi, hnangv gorngv jiex wuov deix Ging-Sou nyei waac,
  “Se gorngv meih mbuo ih hnoi haiz Tin-Hungh gorngv nyei waac,
   maiv dungx zoux hnyouv ngaengc.”
8Se gorngv Yo^su^waa bun ninh mbuo duqv hitv kuonx, nqa'haav Tin-Hungh maiv gorngv aengx ganh maaih norm hnoi. 9Hnangv naaic, weic Tin-Hungh nyei baeqc fingx aengx ganh maaih norm Dingh Gong hitv kuonx Hnoi, 10weic zuqc haaix dauh duqv bieqc Tin-Hungh bun nyei hitv kuonx dorngx, wuov dauh duqv dingh ninh ganh nyei gong hitv kuonx, hnangv Tin-Hungh dingh gong hitv kuonx wuov nor. 11Hnangv naaic, mbuo oix zuqc njiec qaqv zoux weic bieqc Tin-Hungh nyei hitv kuonx dorngx, weic maiv bun haaix dauh hnangv wuov deix mienh maiv muangx waac ziouc maiv duqv bieqc.
12Tin-Hungh nyei waac se nangh nyei, maaih qaqv nyei, gauh laic jiex yietc zungv i maengx laic nyei nzuqc ndaauv. Haih nzopv bieqc taux hnyouv caux lingh wuonh gapv nyei dorngx, mbungv-fim caux mbungv-daaux gapv nyei dorngx. Zungv haih siemv duqv mienh hnyouv nyunc zoux nyei caux hnyouv hnamv cuotv nyei sic. 13Maiv maaih haaix nyungc bingx duqv Tin-Hungh jienv. Daaux nzuonx maanc muotc yietc zungv yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien koi nqoi nzengc. Mbuo yaac oix zuqc zorqv mbuo nyei nyungc-nyungc binv mengh mbuox ninh.

Yesu Zoux Hlo Jiex Nyei Domh Sai Mienh

14Hnangv naaic, oix zuqc sienx wuonv mbuo nyiemc nyei doz, weic zuqc mbuo maaih dauh zoux hlo nyei domh sai mienh bieqc taux Tin-Hungh nyei nza'hmien, dongh Tin-Hungh nyei Dorn, Yesu. 15Mbuo nyei domh sai mienh maiv zeiz maiv hiuv mbuo mau nyei dorngx, weic zuqc ninh ganh yaac zuqc nyungc-nyungc seix jiex, hnangv mbuo zuqc seix nor, mv baac ninh maiv baamz zuiz. 16Weic naaiv mbuo oix zuqc bungx laangc nyei mingh taux Tin-Hungh ceix en nyei weic. Yiem naaic mbuo qiemx zuqc nyei ziangh hoc ziouc duqv Tin-Hungh korv-lienh yaac ceix en bun mbuo.