15

Pơhơmutu Kơ Tơlơi Rơngiă Laih Anŭn Hơduah Ƀuh

(Mathiơ 18:12-14)

1Hơmâo sa wơ̆t, ƀing ring jia laih anŭn ƀing mơnuih soh sat pơkŏn rai jĕ pơ Yêsu kiăng kơ hơmư̆ tơlơi Yêsu pơtô laĭ. 2Samơ̆ hơmâo ƀing khua Pharisai laih anŭn ƀing nai pơtô pơhiăp brŏk hăng tơdruă gơñu kơ Yêsu tui anai, “Pô anai tŭ ju̱m ƀing soh sat laih anŭn ăt ƀơ̆ng huă hăng ƀing soh anŭn mơ̆n.”

Triu Rơngiă

3Tui anŭn yơh, Yêsu ruai kơ ƀing khua anŭn tơlơi pơhơmutu anai, 4“Tơdah sa čô amăng ƀing gih hơmâo sa-rơtuh drơi triu, laih anŭn ñu ƀuh sa drơi amăng tơpul triu anŭn rơngiă hĭ, hơget tơlơi ñu či ngă lĕ? Ñu či lui glaĭ duapănpluh-duapăn drơi anŭn amăng đang rơ̆k kiăng kơ hyu hơduah triu rơngiă anŭn tơl ñu hơduah ƀuh glaĭ yơh. 5Tơdang ñu hơduah ƀuh laih, ñu či mă đua triu anŭn ƀơi bra ñu laih anŭn hơ̆k mơak ba glaĭ pơ tơpul triu yơh. 6Laih anŭn tơdang ñu glaĭ truh pơ sang, ñu či iâu rai ƀing gơyut gơyâo ñu, ƀing mơnuih re̱ng gah ñu laih anŭn laĭ hăng ƀing gơ̆ tui anai, ‘Hơ̆k mơak bĕ hăng kâo, yuakơ kâo hơmâo hơduah ƀuh laih triu kâo rơngiă anŭn.’
7“Ăt tui anŭn mơ̆n, Kâo laĭ kơ ƀing gih thâo, či hơmâo tơlơi hơ̆k mơak biă mă amăng adai adih kơ sa čô mơnuih soh thâo kơhma̱l hĭ tơlơi soh ñu pô, hloh kơ duapănpluh-duapăn čô mơnuih pơmĭn gơñu pô jing tơpă hơnơ̆ng, jing ƀing ƀu kiăng kơhma̱l ôh tơlơi soh.

Prăk Amrăk Rơngiă

8“Ƀôdah tơdah hơmâo sa čô đah kơmơi hơmâo pluh prăk amrăk, tơdah ñu rơngiă hĭ sa prăk, hơget tơlơi ñu či ngă lĕ? Ñu či čuh apui kơđen hăng kih sang kiăng kơ hơduah nanao yơh tơl ñu či hơduah ƀuh glaĭ prăk rơngiă anŭn. 9Tơdang ñu hơduah ƀuh laih, ñu či iâu rai ƀing gơyut gơyâo ñu wơ̆t hăng ƀing mơnuih re̱ng gah ñu hăng laĭ tui anai, ‘Hơ̆k mơak bĕ hăng kâo, yuakơ kâo hơduah ƀuh laih prăk kâo hơmâo rơngiă anŭn.’
10“Ăt tui anŭn mơ̆n, Kâo laĭ kơ ƀing gih thâo, Ơi Adai wơ̆t hăng ƀing ling jang hiam Ñu mơak biă mă yơh, yuakơ hơmâo sa čô mơnuih soh kơhma̱l hĭ tơlơi soh ñu pô.”

Ană Đah Rơkơi Rơngiă

11Giŏng anŭn, Yêsu ruai dơ̆ng, “Sa čô mơnuih hơmâo dua čô ană đah rơkơi. 12Pô adơi laĭ hăng ama ñu tui anai, ‘Ơ Ama ăh, pơpha brơi kơ kâo ră anai bĕ hơdôm kŏng ngăn dram gơnam lŏm kơ kâo.’ Tui anŭn yơh, ama gơñu pơpha brơi dram gơnam kŏng ngăn kơ dua ayŏng adơi gơñu mơtam yơh.
13“Ƀu sui hrơi ôh tơdơi kơ anŭn, pô adơi sĭ hĭ abih dram gơnam kŏng ngăn ñu laih anŭn djă̱ ba abih bang prăk ñu hơmâo hăng nao pơ sa boh lŏn čar ataih. Amăng lŏn čar anŭn yơh, ñu hơdip săk sai pơhoăč hĭ prăk dram gơnam kŏng ngăn ñu. 14Tơdơi kơ ñu hơmâo pơhoăč hĭ abih laih prăk dram gơnam kŏng ngăn ñu, hơmâo tơlơi ư̆ rơpa prŏng truh amăng lŏn čar anŭn. Giŏng anŭn, ñu čơdơ̆ng kơƀah kiăng biă mă yơh. 15Tui anŭn, ñu pô yơh nao rơkâo mă bruă kơ sa čô ană plei amăng lŏn čar anŭn, jing pô hơmâo đang hơma prŏng. Pô ană plei anŭn pơkiaŏ ñu nao pơ đang kiăng kơ wai bơbui. 16Ñu rơpa biă mă tơl ñu pơmĭn kiăng kơ ƀơ̆ng gơnam ƀơ̆ng bơbui ƀơ̆ng, samơ̆ ƀu hơmâo hlơi pô pha brơi kơ ñu gơnam ƀơ̆ng hơget gĕt ôh.
17“Samơ̆ tơdang ñu pô thâo hluh laih kiăng kơ kơhma̱l, ñu pơmĭn amăng pran jua ñu tui anai, ‘Hơmâo lu biă mă yơh ƀing mă bruă apăh kơ ama kâo hơmâo djŏp gơnam ƀơ̆ng kiăng kơ ƀơ̆ng, samơ̆ kâo anai či djai hĭ yơh yuakơ rơpa đơi! 18Kâo či tơgŭ glaĭ pơ ama kâo laih anŭn laĭ hăng ñu tui anai: Ơ Ama ăh, kâo hơmâo ngă soh laih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ơi Adai laih anŭn hăng ih mơ̆n. 19Kâo ƀu năng lăp jing ană ih dơ̆ng tah, rơkâo kơ ih yap bĕ kâo hrup hăng sa čô amăng ƀing ding kơna mă bruă ih apăh anŭn.’ 20Tui anŭn, ñu tơgŭ wơ̆t glaĭ pơ ama ñu mơtam yơh.”
 “Samơ̆ tơdang ñu ăt dŏ rơbat mơ̆ng ataih, ama ñu ƀuh ñu laih anŭn glưh pran jua pap kơ ñu. Ama ñu đuaĭ tơbiă nao čơkă kuar mă ñu laih anŭn čum ju̱m ñu.
21“Laih anŭn pô adơi laĭ hăng ama ñu tui anai, ‘Ơ Ama ăh, kâo hơmâo ngă soh laih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ơi Adai laih anŭn hăng ih. Kâo ƀu năng lăp kiăng kơ ih yap kâo jing ană ih dơ̆ng tah.’ 22Samơ̆ ama ñu pơđar kơ ƀing ding kơna ñu tui anai, ‘Ba rai tañ bĕ ao phyung hiam hloh laih anŭn hơô brơi kơ ñu; čut brơi bĕ rơbưn ƀơi čơđe̱ng tơngan ñu laih anŭn čut brơi bĕ tơkhŏ ƀơi plă̱ tơkai ñu kiăng kơ pơpŭ pơyom kơ ñu. 23Nao mă čuh bĕ ană rơmô rơmŏng rong pioh kơ tơlơi ƀơ̆ng huă prŏng laih anŭn pơkra bĕ gơnam ƀơ̆ng, giŏng anŭn brơi kơ ƀing ta ƀơ̆ng huă bĕ laih anŭn mơak mơai, 24yuakơ ană kâo anai hrup hăng djai laih, samơ̆ ñu hơdip glaĭ dơ̆ng; ñu hrup hăng rơngiă laih, samơ̆ kâo hơduah ƀuh glaĭ ñu dơ̆ng.’ Tơdang ƀing gơñu pơkra laih abih bang gơnam ƀơ̆ng anŭn, ƀing gơñu čơdơ̆ng ƀơ̆ng huă mơak mơai yơh.”
25“Tơdang anŭn pô ayŏng hlak mă bruă pơ hơma, samơ̆ tơdang ñu glaĭ jĕ truh pơ sang, ñu hơmư̆ dơnai ayŭ pĕ go̱ng tong čing gring suang. 26Ñu iâu rai sa čô amăng ƀing ding kơna laih anŭn tơña kơ hơget tơlơi truh anŭn. 27Pô ding kơna anŭn laĭ glaĭ, ‘Adơi ih hơmâo glaĭ laih, tui anŭn ama ih hơmâo čuh laih ană rơmô rơmŏng rong pioh anŭn, yuakơ ƀuh gơ̆ glaĭ rơnŭk rơnua hiam drơi jan.’
28“Tui anŭn, ayŏng ñu hil biă mă hơngah ƀu kiăng mŭt amăng sang ôh. Ama ñu tơbiă hăng pơđu̱r ñu kiăng kơ mŭt amăng sang, 29samơ̆ ñu laĭ glaĭ kơ ama ñu tui anai, ‘Anai nê, kâo mă bruă kơ ih sui thŭn laih yơh, laih anŭn kâo ƀu hơmâo ôh sa wơ̆t pơkơdơ̆ng glaĭ hăng hơdôm tơlơi ih pơđar, samơ̆ ih ƀu brơi ôh kơ kâo kơnơ̆ng sa drơi ană bơbe đôč kiăng čuh ƀơ̆ng mơak mơai hăng ƀing gơyut gơyâo kâo. 30Samơ̆ tơdang ană ih anŭn wơ̆t glaĭ, jing pô hơmâo pơrơngiă hĭ laih abih bang dram gơnam kŏng ngăn ih hăng ƀing đah kơmơi rĭh, ih čuh ană rơmô rơmŏng anŭn pơpŭ pơyom kơ ñu.’
31“Ama ñu laĭ glaĭ kơ ñu tui anai, ‘Ơ ană ăh, ih dŏ hăng kâo nanao, abih bang dram gơnam kŏng ngăn kâo hơmâo jing lŏm kơ ih soh sel yơh. 32Samơ̆ brơi kơ ƀing ta ƀơ̆ng huă mơak mơai bĕ, yuakơ adơi ih hrup hăng djai laih, samơ̆ ñu hơdip glaĭ dơ̆ng; ñu hrup hăng rơngiă laih, samơ̆ hơduah ƀuh glaĭ dơ̆ng.’ ”