15

Ba'gi Yungh Dingx Laaih Nyei Waac-Beiv

(Beiv mangc Matv^taai 18:12-14)

1Maaih nzunc maaih siou nzou-zinh nyei mienh caux mengh dauh waaic nyei mienh daaih fatv Yesu, oix muangx ninh njaaux leiz. 2Faa^li^si Mienh caux njaaux leiz nyei fin-saeng ziouc ngopv Yesu. Ninh mbuo gorngv, “Naaiv laanh mienh a'hneiv zipv naaic deix mengh dauh waaic nyei mienh, corc aengx caux ninh mbuo nyanc hnaangx.” 3Yesu ziouc gorngv naaiv diuh waac-beiv bun ninh mbuo muangx.
4“Se gorngv meih mbuo haaix dauh maaih yietc baeqv dauh ba'gi yungh, maaih dauh dingx laaih mingh, ninh hnangv haaix nor zoux? Ninh maiv zeiz guangc jienv wuov deix juov ziepc juov dauh yiem wuov miev-ciangv, mingh lorz taux buatc dingx laaih wuov dauh fai? 5Lorz buatc daaih ninh a'hneiv haic, ziouc zorqv yungh daapv jienv mba'dauh nzuonx.
6“Taux biauv ninh heuc ninh nyei gorx-youz caux laangz zaangc mienh daaih, mbuox ninh mbuo, ‘Oix zuqc lomh nzoih tengx yie a'hneiv. Weic zuqc yie nyei ba'gi yungh, dingx laaih mingh wuov dauh, yie lorz buatc daaih aqv.’
7“Yie mbuox meih mbuo, fih hnangv nyei. Maaih laanh mienh goiv hnyouv guangc zuiz nor, yiem tin-dorngh wuov deix a'hneiv haic, zungv gauh a'hneiv maaih juov ziepc juov laanh kuv mienh maiv qiemx zuqc goiv hnyouv guangc zuiz.

Auv-Guaav Nyei Zinh Dingx Laaih Nyei Waac-Beiv

8“Fai se gorngv maaih dauh m'sieqv dorn maaih ziepc norm zinh, dingx laaih yietc norm, ninh hnangv haaix nor zoux? Ninh maiv zeiz diemv dang daaih ziux jienv, puotv ninh nyei biauv longx-longx nyei lorz norm-norm dorngx, lorz taux buatc fai? 9Lorz buatc daaih, ninh ziouc heuc mienh muoz-doic caux laangz zaangc mienh daaih, gorngv mbuox ninh mbuo, ‘Lomh nzoih tengx yie a'hneiv oc. Weic zuqc yie nyei zinh, dingx laaih wuov norm, yie lorz buatc daaih aqv.’
10“Yie mbuox meih mbuo, se gorngv maaih dauh zuiz-mienh goiv hnyouv guangc zuiz, Tin-Hungh nyei fin-mienh fih hnangv nyei a'hneiv haic aqv.”

Dorn-Faix Dingx Laaih Nyei Waac-Beiv

11Yesu aengx gorngv, “Maaih laanh mienh maaih i dauh dorn. 12Dorn-faix gorngv mbuox ninh nyei die, ‘Aa Die aah! Die paaiv bun yie nyei buonc jaa-dingh tov ih zanc bun yie oc.’ Ninh nyei die ziouc zorqv ninh nyei jaa-dingh ga'naaiv daaih bun nqoi ninh mbuo i muoz mi'aqv.
13“Nqa'haav i ziex hnoi hnangv, dorn-faix ziouc zorqv ninh nyei buonc maaic benx nyaanh daaih gapv zunv dorh jienv cuotv deic-bung go-go nyei mingh. Taux norm deic-bung, ninh yiem wuov la'guaih zaaux nzengc ninh nyei nyaanh. 14Zaaux nzengc nyaanh wuov zanc yaac doix jienv ninh yiem wuov norm deic-bung buangh zuqc domh huaang domh ngorc. Ninh nyei nyaanh yaac dangx nzengc mi'aqv. 15Ninh ziouc gan dauh wuov norm deic-bung nyei mienh zoux gong. Wuov dauh mienh paaiv ninh mingh ndeic goux dungz.
16“Goux gau dungz, buatc dungz nyanc dopc kuqv, ninh za'gengh oix nyanc haic aqv. Mv baac maiv maaih haaix dauh bun haaix nyungc ninh nyanc.
17“Zoux gau, ninh hnamv-nzuonx. ‘Jangx zuqc yie nyei die nyei bou mbuo. Lungh donx ninh mbuo nyanc liuz hopv liuz, zungv corc maaih zengc nyei. Yie yiem naaiv oix zuqc ngorc daic. 18Yie oix nzuonx mingh mbuox yie nyei die, “Aa Die aah! Yie ziqc zuiz Tin-Hungh yaac ziqc zuiz die. 19Yangh naaiv jiex yie maiv puix die nyiemc yie zoux dorn aqv. Yie tov meih funx yie se hnangv yietc dauh meih nyei bou nor oc.” ’ 20Ninh ziouc jiez sin cuotv jauv nzuonx ninh nyei die wuov.
 “Nzuonx gau, corc leih go deix nyei, ninh nyei die buatc, zieqv duqv ninh nyei dorn aqv. Za'gengh korv-lienh haic ziouc tiux mingh taux, qam jienv ninh nyei dorn zom.
21“Ninh nyei dorn gorngv, ‘Aa Die aah! Yie ziqc zuiz Tin-Hungh yaac ziqc zuiz die. Ih zanc yie zungv maiv puix die nyiemc yie zoux dorn aqv.’
22“Mv baac ninh nyei die heuc ninh nyei bou mbuo, ‘Nqongh mingh zorqv nzueic jiex wuov deix lui-ndaauv daaih tengx ninh zuqv jienv. Aengx zorqv buoz-ndoqv-nzaeng daaih tengx ninh dangh jienv. Heh yaac zorqv daaih tengx ninh daapc jienv. 23Oix zuqc aengx mingh zorqv junc jiex wuov dauh ngongh dorn daix daaih, mbenc daaih nyanc houc ninh. 24Weic zuqc yie naaiv dauh dorn daic mingh aengx nangh daaih. Dingx laaih mingh aengx lorz buatc daaih.’ Zuangx mienh ziouc jiez gorn houc ninh aqv.
25“Wuov zanc dorn-hlo yiem wuov ndeic. Nzuonx taux biauv-hlen haiz biomv nzatc, mborqv lorh, mborqv nzoz, cangx heix nyei qiex mbui. 26Ninh ziouc heuc dauh bou daaih naaic, ‘Wuov biauv ninh mbuo zoux haaix nyungc?’ 27Bou gorngv, ‘Meih nyei youz nzuonx daaih aqv. Meih nyei die heuc zorqv junc jiex wuov dauh ngongh dorn daix daaih nyanc houc meih nyei youz, weic zuqc meih nyei die duqv ninh nyei dorn nzuonx daaih longx nyei.’
28“Dorn-hlo qiex jiez haic ziouc maiv kangv bieqc biauv aqv. Ninh nyei die ziouc cuotv daaih kuinx ninh bieqc. 29Dorn-hlo gorngv, ‘Mangc gaax! Yie hnangv nouh gauv nor tengx meih zoux gong taux ih zanc aqv. Maiv maaih yietc nzunc yie maiv muangx meih nyei waac niaa. Meih bun jiex haaix nyungc yie? Liemh yietc dauh yungh dorn zungv maiv bun jiex yie weic caux yie nyei gorx-youz nyanc zoux jorm yietc nzunc niaa. 30Meih naaic dauh dorn aeqv, la'guaih maaiz sieqv hienx, zorqv meih nyei jaa-dingh ga'naaiv zaaux njang nzengc nzuonx daaih. Meih corc se aengx zorqv junc jiex wuov dauh ngongh dorn daix daaih houc ninh!’
31“Ninh nyei die dau, ‘Dorn aac, meih haaix zanc yaac caux yie yiem. Yie nyei yietc zungv ga'naaiv se meih nyei. 32Mv baac yie mbuo oix zuqc zoux jorm njien-youh nyei houc, weic zuqc meih nyei naaiv dauh youz daic mingh aengx nangh daaih, dingx laaih mingh aengx nzuonx daaih aqv.’+”