15

Tus yaj uas ploj

(Mth. 18:12-14)

1Cov neeg sau se thiab cov neeg muaj txim sawvdaws kuj txav los ze yuav mloog Yexus qhia. 2Cov Falixai thiab cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai yws hais tias, “Tus no lees yuav cov neeg muaj txim thiab nrog lawv noj ua ke.” 3Yexus txawm ua paj lug qhia rau lawv tias, 4“Nej cov yog leejtwg muaj ib puas tus yaj mas ib tug ploj lawm nws yuav tsis tseg cuaj caum cuaj tug yaj cia rau hauv tshav zaub es mus nrhiav kom tau tus uas ploj lawd lov? 5Thaum nrhiav tau lawd, nws muab kwv kiag saum xubpwg zoo siab xyiv fab. 6Thaum los txog tsev, nws hu kwvtij kwvluag zej zog tuaj ua ke hais rau lawv tias, ‘Cia li nrog kuv zoo siab, rau qhov kuv twb nrhiav tau kuv tus yaj uas ploj lawm.’ 7Ib yam nkaus li ntawd kuv hais rau nej tias, yog ib tug neeg muaj txim ntxeev dua siab tshiab mas yuav muaj kev zoo siab xyiv fab saum ntuj ceeb tsheej heev dua li zoo siab rau cuaj caum cuaj tug neeg ncaj ncees uas tsis txog ntxeev dua siab tshiab.

Lub nyiaj uas ploj lawm

8“Lossis tus pojniam twg uas muaj kaum lub nyiaj muaj ib lub ploj lawm yuav tsis taws teeb cheb vaj cheb tse ua tib zoo nrhiav mus txog thaum tau lov? 9Thaum nrhiav tau lawd, nws hu kwvtij kwvluag zej zog tuaj ua ke hais rau lawv tias, ‘Cia li nrog kuv zoo siab, rau qhov kuv twb nrhiav tau lub nyiaj uas ploj lawm.’ 10Ib yam nkaus li ntawd kuv hais rau nej tias, yuav muaj kev zoo siab xyiv fab rau ntawm Vajtswv cov tubtxib saum ntuj xubntiag rau thaum ib tug neeg muaj txim ntxeev dua siab tshiab.”

Tus tub uas ploj lawm

11Thiab Yexus hais tias, “Muaj ib tug yawg muaj ob tug tub. 12Tus tub yau hais rau leej txiv tias, ‘Txiv, thov faib tej cuab txhiaj cuab tam uas yog kuv feem rau kuv.’ Leej txiv txawm muab faib rau ob tug tub. 13Dhau ntawd tsis muaj tsawg hnub tus tub yau txawm sau zog txhua yam uas yog nws li mas taug kev mus rau lwm lub tebchaws deb deb, thiab muab nws tej nyiaj txiag phob xuam phumlam qas ntsuav. 14Thaum nws muab siv tag lawm, txawm muaj kev tshaib nqhis heev hauv lub tebchaws ntawd, nws txawm pib tu pluas. 15Nws txawm mus nrhiav zog ntawm ib tug neeg hauv lub tebchaws ntawd, tus ntawd thiaj txib nws mus yug npua tom teb. 16Nws yeej xav noj tej plhaub taum uas npua noj ntawd, tsis muaj leejtwg pub dabtsi rau nws noj li. 17Thaum nws xav txog nws lub neej nws txawm hais tias, ‘Kuv txiv cov tub zog muaj coob li cas los tseem tau noj tsau npo noj tsis tag, tiamsis kuv tabtom tuag tshaib rau ntawm no. 18Kuv yuav sawv tsees mus cuag kuv txiv thiab hais rau nws tias, “Txiv, kuv ua txhaum rau lub ntuj thiab ua txhaum rau koj lawm. 19Tsis tsim nyog yuav hu kuv ua koj tus tub dua li lawm. Thov cia kuv zoo li koj ib tug tub zog xwb.” ’ 20Ces nws txawm sawv tsees mus cuag nws txiv. Thaum nws tseem los txog deb, leej txiv pom nws thiab khuvleej nws, txawm dhia mus puag nws thiab nwj nws. 21Tus tub hais rau leej txiv tias, ‘Txiv, kuv ua txhaum rau lub ntuj thiab ua txhaum rau koj lawm. Tsis tsim nyog hu kuv ua koj tus tub dua li lawm.’ 22Tiamsis leej txiv hais rau nws cov tub qhe tias, ‘Cia li maj nroos mus coj lub tsho ntev uas zoo kawg tuaj ua rau nws hnav, thiab muab nplhaib rau nws coj ntawm ntiv tes thiab muab khau rau nws rau. 23Thiab coj tus menyuam nyuj uas hwv rog rog los tua, thiab cia peb noj ua kev zoo siab xyiv fab, 24rau qhov kuv tus tub no tuag lawm los nws ciaj rov los, nws ploj lawm los rov qab ntsib dua.’ Lawv pib ua kev zoo siab xyiv fab.
25“Tiamsis tus tub hlob nyob tom teb. Thaum nws los yuav txog tsev nws kuj hnov suab raj suab nruas thiab suab seev cev. 26Nws txawm hu ib tug tub qhe tuaj nug tias tej no yog dabtsi. 27Tus tub qhe teb tias, ‘Koj tus kwv rov los es koj txiv tua tus menyuam nyuj rog rog rau qhov leej txiv tau tus tub yau rov los nyob kaj siab lug.’
28“Tus tijlaug txawm chim tsis kam nkag los tsev. Leej txiv thiaj tawm tuaj thov nws los tsev. 29Nws teb leej txiv tias, ‘Sim saib, kuv ua koj qhev khwv ntau xyoo los, tsis tau tawv koj tej lus ib los li, los koj twb tsis muab ib tug menyuam tshis rau kuv xwv kuv thiaj tau nrog kuv cov phoojywg noj ua kev zoo siab xyiv fab. 30Tiamsis koj tus tub no mus deev tej poj muag cev muab koj tej cuab txhiaj cuab tam phob xuam tag, los thaum nws rov los koj tseem tua tus menyuam nyuj rog rog yug nws thiab.’ 31Leej txiv hais rau nws tias, ‘Tub 'e, koj yeej ib txwm nrog nraim kuv nyob, txhua yam uas kuv muaj puavleej yog koj li. 32Tsim nyog peb zoo siab xyiv fab hlo, rau qhov koj tus kwv no tuag lawm los nws ciaj rov los, nws ploj lawm los rov qab ntsib dua.’ ”