15

Tus Yaj uas Ploj Lawm

(Mathais 18.12-14)

1Muaj ib zaug cov neeg sau se thiab cov neeg txhaum tuaj mloog Yexus qhia, 2cov Falixais thiab cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai txawm yws hais tias, “Tus no nrog cov neeg txhaum ua ke thiab nrog lawv noj mov!” 3Yog li ntawd, Yexus thiaj hais ib zaj lus pivtxwv rau lawv mloog hais tias,
4“Nej cov yog leejtwg muaj ib puas tus yaj, yog ib tug ploj lawm, tus tswv yuav ua li cas? Nws yeej yuav tso cuaj caum cuaj tug rau tom hav zaub, thiab mus nrhiav tus yaj uas ploj lawm kom tau. 5Thaum nws nrhiav tau lawm, nws zoo siab heev, nws muab tsaws hlo rau saum xubpwg, 6thiab kwv los tsev. Ces nws hu nws cov kwvtij thiab tej neeg zejzog tuaj thiab hais rau lawv hais tias, ‘Nej cia li nrog kuv zoo siab, rau qhov kuv twb mus nrhiav tau kuv tus yaj uas ploj lawm!’ 7Ib yam nkaus li ntawd, kuv qhia rau nej hais tias, yog ib tug neeg txhaum tso nws tej kev txhaum tseg lawm, cov timtswv ceebtsheej yuav zoo siab rau tus ntawd heev dua li zoo siab rau cuaj caum cuaj tug uas lawv khav hais tias, lawv yog neeg ncaj ncees.

Lub Nyiaj uas Poob Lawm

8“Lossis muaj ib tug pojniam muaj kaum lub nyiaj, yog ib lub poob lawm, nws yuav ua li cas? Nws yuav taws teeb, cheb tsev thiab tshawb nrhiav txhua qhov kom tau lub nyiaj ntawd. 9Thaum nws nrhiav tau nws lub nyiaj lawm, nws hu nws cov kwvtij thiab tej neeg zejzog tuaj, thiab nws hais rau lawv hais tias, ‘Kuv twb nrhiav tau kuv lub nyiaj uas poob lawm, nej cia li nrog kuv zoo siab!’ 10Ib yam li ntawd, kuv qhia rau nej hais tias, yog ib tug neeg txhaum tso nws tej kev txhaum tseg, Vajtswv cov timtswv yuav zoo siab kawg nkaus rau tus neeg txhaum uas tso nws tej kev txhaum tseg.”

Tus Tub uas ua Yuam Kev Lawm

11Yexus hais ntxiv hais tias, “Muaj ib tug txivneej muaj ob tug tub. 12Tus tub yau hais rau leej txiv hais tias, ‘Txiv, thov koj muab koj lub cuabtam cov uas yog kuv feem faib rau kuv.’ Leej txiv muab nws lub cuabtam tej uas yog nws tug faib rau nws ob tug tub. 13Tau ob peb hnub tom qab, tus tub yau muab tej uas yog nws tug muag tau nyiaj, ces nws txawm khiav mus rau lwm lub tebchaws deb deb lawm, nws tsis txuag nws tej nyiaj, 14nws ywj siab siv ua dog ua dig, nws muab nws tej nyiaj phob tas, thaum ntawd muaj kev tshaib plab thoob plaws lub tebchaws, nws tsis tshuav dabtsi li lawm. 15Nws thiaj mus nrog ib tug txivneej hauv lub nroog ntawd nyob, tus ntawd txib nws mus zov npua tom teb. 16Nws xav noj cov plhaub taum uas npua noj, kom tsau nws plab los tsis muaj leejtwg pub rau nws noj. 17Thaum nws nco dheev txog hais tias, ‘Kuv txiv cov tub zog muaj noj muaj haus tsis tas, ua li cas kuv yuav tuaj yoo tshaib ntawm no? 18Kuv yuav rov mus cuag kuv txiv thiab hais tias, “Txiv, kuv ua txhaum rau Vajtswv thiab ua txhaum rau koj lawm. 19Kuv tsis tsimnyog ua koj tus tub lawm; thov koj suav kuv ib yam li kuv yog koj ib tug tub zog xwb.” ’ 20Ces nws txawm sawv tsees taug kev rov mus cuag nws txiv.
 “Thaum nws los tsis tau txog uas tseem nyob hov deb, nws txiv pom nws thiab hlub nws kawg; nws txiv dhia loo mus puag nkaus tus tub nwj.
21Tus tub hais rau leej txiv hais tias, ‘Txiv, kuv ua txhaum rau Vajtswv thiab ua txhaum rau koj lawm. Kuv tsis tsimnyog ua koj tus tub lawm!’ 22Tiamsis leej txiv hais rau cov tubtxib hais tias, ‘Nej tsawg tsuag nqa cev ris tsho uas zoo zoo tuaj rau nws hnav. Nqa nplhaib tuaj rau nws coj, muab khau tuaj rau nws rau. 23Thiab mus muab tus menyuam nyuj uas rog rog coj los tua ua ib rooj mov rau sawvdaws noj ua kev zoo sab. 24Rau qhov kuv tus tub no twb tuag lawm, tiamsis nimno nws ciaj rov los; nws twb ploj lawm, tiamsis nimno nws rov los.’ Ces sawvdaws txawm noj haus zoo sab.
25“Thaum ntawd tus tub hlob nyob tom teb. Nws rov tom teb los txog ntawm tog tsev, nws hnov suab raj suab nkauj nogncas thiab suab seevcev nrov doog diaj hauv tsev tuaj. 26Nws hu ib tug tubtxib tuaj thiab nug hais tias, ‘Lawv ua dabtsi hauv tsev?’ 27Tus tubtxib ntawd teb hais tias, ‘Koj tus kwv rov qab los lawm. Koj txiv tua tus menyuam nyuj rog rog rau koj tus kwv noj, rau qhov koj tus kwv rov los, nws tseem noj qab nyob zoo.’ 28Tus tijlaug chim heev, nws tsis kam mus rau hauv tsev. Nws txiv thiaj tawm tuaj thov kom nws mus hauv tsev. 29Nws teb nws txiv hais tias, ‘Txiv, koj sim xav saib, kuv ua haujlwm rau koj ib yam li tus qhev tau ntau xyoo, kuv tsis tau tawv koj ib zaug li. Koj twb tsis pub ib yam dabtsi rau kuv. Txawm yog ib tug nyuag menyuam tshis los koj twb tsis muab rau kuv tua pub kuv cov phoojywg noj ib pluag zoo siab li! 30Tiamsis koj tus tub no, coj koj tej nyiaj mus ntiav niamntiav thiab phob phuam lam tas. Nws rov qab los, koj ho muab tus menyuam nyuj rog rog tua rau nws noj thiab!’ 31Leej txiv teb hais tias, ‘Metub, koj yeej ibtxwm nrog kuv nyob, txhua yam uas kuv muaj puavleej yog koj li. 32Yeej tsimnyog peb ua ib rooj mov noj thiab zoo siab, rau qhov koj tus kwv twb tuag lawm, tiamsis nimno nws ciaj rov los, nws twb ploj lawm, tiamsis nimno nws rov los.’ ”