1

Ni^naa^we Zingh Zuqc Dingc Zuiz

1Naaiv se douc daaih gorngv Ni^naa^we Zingh nyei waac. Naaiv buonv sou gorngv Enkotc Mienh, Naa^hum, duqv buatc laauc yaangh nyei sic.
  2Ziouv se nzaeng mienh yaac jaauv win nyei Tin-Hungh,
   Ziouv jaauv siouh yaac qiex jiez haic.
  Ziouv jaauv ninh nyei win-wangv nyei win,
   yaac nipc jienv nouz haic ninh nyei win-jaa.
  3Ziouv maiv qiex jiez siepv yaac maaih domh qaqv.
   Haaix dauh dorngc zuiz, Ziouv zungv maiv guangc wuov dauh nyei zuiz.
  Ziouv nyei jauv yiem domh nziaaux-jieqv caux domh mbiungc-nziaaux,
   mbuonx zoux ninh zaux-ndiev nyei nie-mbung.
  4Ninh hatc koiv, koiv ziouc nqaai.
   Ninh yaac bun diuh diuh ndaaih nqaai nzengc.
  Mbaasaan Deic caux Kaanmen Mbong nyei miev nyaux,
   Le^mbaa^norn nyei miev-biangh yaac ziec.
  5Domh mbong yiem ninh nyei nza'hmien dongz,
   fiuv-mbong yaac yuqc nzengc.
  Yiem ninh nyei nza'hmien ndau-beih zuqc nyanh nyanh nyei,
   baamh gen zuqc dongz, mienh maanh sin zinx nzengc.
  6Ninh qiex jiez, haaix dauh haih yiem duqv?
   Ninh qiex jiez, haaix dauh haih diev duqv?
  Ninh nouz haic hnangv njopc domh douz nor,
   ninh zungv bun la'bieiv huv muonc nzengc.
  7Ziouv se longx haic.
   Yiem kouv naanc hnoi ninh zoux kaux duqv wuonv nyei dorngx.
  Ninh yaac goux ndaauh kaux ninh nyei mienh.
   8Mv baac ninh oix longc hongh suiv yiemx,
  bun ninh nyei win-wangv zutc nzengc.
   Ninh yaac oix zunc ninh nyei win-jaa bieqc hmuangx nyei dorngx.
  9Ni^naa^we Mienh aah! Meih mbuo daav haaix nyungc za'eix hoic Ziouv?
   Ninh oix bun caux ninh doix-dekc wuov deix zuqc mietc nzengc.
   Win-wangv zungv maiv duqv njiec da'nyeic nzunc qaqv.
  10Meih mbuo se hnangv njimv-mbiorngz,
   yaac hnangv hopv diuv nquin nyei mienh,
   yaac hnangv mbiauh nqaauv nqaai, oix zuqc buov qui nzengc.
  11Maaih dauh yiem Ni^naa^we cuotv daaih.
   Ninh hnamv cuotv orqv nyei za'eix zoux bun Ziouv,
   kungx hnamv cuotv zoux waaic nyei za'eix hnangv.
12Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Maiv gunv Atc^si^lie Mienh youc henv youc camv,
   ninh mbuo oix zuqc baaic, zuqc mietc nzengc.
  O Yu^ndaa Mienh aac, maiv gunv yie bun meih mbuo zuqc siouc kouv,
   yiem naaiv mingh yie maiv bun meih mbuo zuqc kouv aqv.
  13Atc^si^lie Mienh nyei ⟨ndiangx-gaaz⟩ yiem meih mbuo nyei jaang, yie oix wuotv nauv,
   yaac oix cutv dangx ndoh meih mbuo nyei limc.”
  14Ziouv ziangv jienv Ni^naa^we hatc waac gorngv,
   “Meih mbuo maiv duqv zeiv-fun nzipc jienv meih mbuo nyei mbuox.
  Yie oix yiem meih mbuo nyei zienh nyei biauv
   mietc nzengc meih mbuo diu daaih, dox daaih nyei miuc-fangx.
  Yie oix liuc leiz meih mbuo nyei zouv,
   weic zuqc meih mbuo orqv haic.”
  15Mangc maah! Maaih laanh mienh nyei zaux
   yangh wuov mbong daaih dorh kuv fienx,
   se zunh baengh orn nyei kuv fienx.
  O Yu^ndaa Mienh aac, gunv jiex meih mbuo nyei zipv
   yaac jaauv sung meih mbuo laengz nyei waac.
  Weic zuqc wuov deix mienh waaic mienh,
   maiv aengx daaih hoic meih mbuo aqv.
   Ninh mbuo zungv oix zuqc mietc nzengc.