1

Vajtswv npau taws rau lub nroog Ninave

1Cov lus no hais txog lub nroog Ninave, yog phau uas sau tej uas Nahu uas yog neeg hauv lub zos Eekhau ua yog toog pom.

  2Yawmsaub yog Vajtswv uas khib xeeb thiab ua pauj,
   Yawmsaub ua pauj thiab npau taws,
  thiab Yawmsaub ua pauj
   rau cov uas tawm tsam nws
  thiab nws chim rau nws cov yeeb ncuab mus li.
  3Yawmsaub tsis chim sai,
   nws muaj hwjchim loj kawg nkaus.
  Yawmsaub yeej tsis tso
   tus uas ua txhaum dim dawb li.
  Yawmsaub taug kev nrog khaub zeeg cua
   thiab cua daj cua dub,
  thiab huab pos nti ntawm nws kotaw
   yam li hmoov av.
  4Yawmsaub txwv dej hiavtxwv
   thiab ua kom qhuav kiag
   thiab ua kom tej niag dej huvsi qhuav tag.
  Npasas thiab Khamee kuj tuag tshav tag
   thiab tej paj xyoob paj ntoos hauv Lenpanoo
   ntsws tag lawm.
  5Tej toj roob hauv pes ntseeg nkaws
   rau ntawm Yawmsaub xubntiag,
   thiab tej ncov roob kuj yaj tag.
  Lub ntiajteb thiab ib puas tsav yam
   hauv qab ntuj kuj raug nyob do cuas
   rau ntawm Yawmsaub xubntiag.
  6Leejtwg yuav thev taus
   qhov uas Yawmsaub chim?
  Leejtwg thev taus qhov uas
   Yawmsaub npau taws ceev ceev?
  Qhov uas Yawmsaub npau
   mas tawm plaws li nplaim taws,
  thiab nws ua rau
   tej pob zeb pob tsuas tawg pes rhe.

  7Yawmsaub zoo kawg nkaus.
   Nws yog lub chaw ruaj khov
   rau hnub uas raug txom nyem.
  Yawmsaub paub zoo
   tus uas los cawm siav rau hauv nws.
  8Yawmsaub yuav tso dej nyab los kuav
   kom cov uas tawm tsam nws ploj tag mus,
  thiab yuav muab nws cov yeeb ncuab
   ntiab rau hauv qhov tsaus ntuj.
  9Nej xav zaj tswvyim phem twg rau Yawmsaub?
   Yawmsaub yuav ua rau nej
   puam tsuaj ploj tag nrho mus,
  tsis muaj leejtwg
   yuav mus tiv tau Yawmsaub zaum ob.
  10Lawv yuav zoo yam nkaus li
   cov pos kaus ntsim uas sib qhaib tag lawm,
  thiab yam li cov haus cawv qaug cawv,
   thiab yam li tej quav nyab qhuav kub hnyiab tag.
  11Txeev muaj ib tug tawm hauv nej cov
   tuaj ntaus tswvyim phem rau Yawmsaub
   thiab qhia kom ua phem.

  12Yawmsaub hais li no tias,
   “Txawm yog lawv muaj zog thiab coob heev
  los lawv yuav raug muab rhuav tshem
   kom ploj tag mus.
  Txawm yog kuv ua rau nej
   raug kev txom nyem lawm
  los kuv yuav tsis rov ua rau nej
   txom nyem dua li lawm.
  13Nimno kuv yuav muab lawv tus quab
   uas nej kwv lov pov tseg,
  thiab yuav muab tej saw hlau
   uas khi nej ua kom tu plam tag.”

  14Yawmsaub hais hnyav txog Ninave tias,
   “Koj lub moo yuav tsis nto mus ntxiv lawm.
  Kuv yuav muab tej dab mlom uas koj txaug
   thiab tej uas koj nchuav huvsi rhuav tshem
   tawm hauv koj tej tsev teev dab.
  Kuv yuav khawb qhov ntxa tos koj
   vim koj phem qias heev.”

  15Saib maj, ib tug ntauj taw tuaj txog saum roob,
   yog coj txoj xov zoo tuaj
   thiab tshaj tawm kev thaj yeeb siab tus.
  Cov Yuda 'e, nej cia li coj
   tej kevcai pam noj pam haus,
  thiab cia li ua tej
   uas nej yeem lus tseg lawd kom tiav,
  vim cov neeg limhiam
   yuav tsis rov tuaj ntaus nej dua li lawm,
   lawv twb raug puam tsuaj tag huvsi lawm.