1

Hruê Klei Yêhôwa Ngêñ

1 Yêhôwa blŭ kơ Y-Sôphôni anak êkei Y-Kusi, čô Y-Gêdalia, čĕ Y-Amaria, rĕ Y-Hêsêkia hlăm ênuk Y-Jôsia anak êkei Y-Amôn mtao čar Yuđa.
  2“Kâo srăng bi rai hĕ
   jih jang mnơ̆ng mơ̆ng rŏng lăn ala,” Yêhôwa lač.
  3“Kâo srăng bi rai mnuih leh anăn hlô mnơ̆ng;
   kâo srăng bi rai čĭm hlăm adiê leh anăn kan hlăm êa ksĭ.
  Kâo srăng mdlưh hĕ phung ƀai;
   kâo srăng bi rai hĕ găp djuê mnuih mơ̆ng rŏng lăn ala,” Yêhôwa lač.
  4“Kâo srăng yơr kngan kâo bi kdơ̆ng hŏng phung Yuđa,
   leh anăn hŏng jih jang phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem;
  leh anăn kâo srăng bi rai mơ̆ng anôk anei phung adôk kkuh mpŭ kơ yang Baal
   leh anăn phung khua ngă yang kơ rup yang;
  5phung buôn kkuh ti dlông čuôr kơ mnơ̆ng hlăm adiê;
   phung buôn kkuh leh anăn kat asei hŏng Yêhôwa leh anăn ăt kat asei hŏng mtao diñu;
  6phung lui wir leh Yêhôwa,
   phung amâo duah Yêhôwa amâodah amâo êmuh ôh kơ ñu.”
  7Dôk ñăt bĕ ti anăp Yêhôwa Aê Diê,
   kyuadah hruê Yêhôwa giăm truh leh.
  Yêhôwa mkra leh klei ngă yang
   leh anăn pioh brei phung ñu jak.
  8Ti hruê Yêhôwa ngă yang,
   kâo srăng bi kmhal phung khua leh anăn phung anak êkei mtao
   leh anăn jih jang phung hơô čhum ao tue.
  9Ti hruê anăn kâo srăng bi kmhal
   jih jang phung hgao mbông sang,
   leh anăn phung bi bŏ sang khua diñu hŏng klei măk ƀai leh anăn klei mplư.
  10“Ti hruê anăn,” Yêhôwa lač,
   “Arăng srăng hmư̆ klei ur mơ̆ng Ƀăng Jang Kan,
  klei čŏk hia mơ̆ng Wăl Tal Dua,
   ênai prŏng mơ̆ng kbuôn.
  11Čŏk hia bĕ, Ơ phung dôk ti anôk Maktes!
   Kyuadah jih jang phung mblei mnia rai luč
   leh anăn jih jang phung mkă prăk rai leh.
  12Hlăk anăn kâo srăng djă pui kđen ksiêm dlăng ƀuôn Yêrusalem
   leh anăn kâo srăng bi kmhal phung mâo klei hrăp leh msĕ si kpiê djah knhal tuč,
  phung lač hlăm ai tiê diñu,
   ‘Yêhôwa amâo srăng ngă jăk ôh, kăn ngă jhat rei.’
  13Arăng srăng plah mă ngăn dưn diñu,
   leh anăn bi rai sang diñu.
  Diñu srăng ngă sang,
   ƀiădah amâo srăng dôk hlăm anăn ôh;
  diñu srăng ngă đang boh kriăk ƀâo,
   ƀiădah amâo srăng mnăm kpiê digơ̆ ôh.”
  14“Hruê prŏng Yêhôwa giăm truh leh,
   giăm sĭt leh anăn srăng truh djăl;
  ti hruê Yêhôwa mâo ênai phĭ snăk,
   phung jhŏng ktang ur kraih.
  15Hruê anăn jing hruê klei ngêñ,
   hruê klei rŭng răng leh anăn klei ênguôt hnĭng,
  hruê klei bi rai leh anăn klei bi luč,
   hruê klei mmăt leh anăn klei êyui,
   hruê mâo knam leh anăn klei mmăt kpal,
  16hruê ayŭ ki leh anăn klei ur bi blah
   bi kdơ̆ng hŏng ƀuôn prŏng mâo mnư̆ kjăp
   leh anăn hŏng kđông dlông.
  17Kâo srăng brei klei knap mñai truh kơ phung mnuih,
   snăn diñu srăng êbat msĕ si phung bum ală,
  kyuadah diñu ngă soh leh hŏng Yêhôwa.
   Arăng srăng tuh êrah diñu msĕ si ƀruih lăn,
   leh anăn kđeh diñu msĕ si eh.
  18Prăk amâodah mah diñu
   amâo dưi bi mtlaih diñu ôh
  ti hruê klei Yêhôwa ngêñ.
   Hŏng pui klei trih ñu,
  jih jang lăn ala srăng rai tuč;
   kyuadah sĭt yơh bhiâo riâo rit ñu srăng bi rai luč
   jih jang mnuih dôk ti lăn ala.”