1

Hnub uas Yawmsaub teem txim

1Cov los no yog Yawmsaub hais tuaj rau Xefaniya uas yog Khusi tus tub. Nws yawg yog Kedaliya, nws yawg koob yog Amaliya, nws yawg suab yog Hexekhiya. Thaum Yawmsaub hais cov lus no yog ncua sijhawm uas Asmoo tus tub Yauxiya ua vajntxwv kav Yuda tebchaws.
  2Yawmsaub hais tias,
  “Kuv yuav muab txhua tsav txhua yam
   hauv qab ntuj no rhuav tshem pov tseg huvsi.
  3Kuv yuav rhuav tshem tej neeg
   thiab tej tsiaj qus tsiaj nyeg
  thiab tej noog saum nruab ntug
   thiab tej ntses hauv hiavtxwv huvsi.
  Kuv yuav muab cov neeg limhiam
   ntxuav pov tseg,
  kuv yuav rhuav tshem neeg
   kom ploj tag hauv qab ntuj.”
   Yawmsaub hais li no ntag.

  4“Kuv yuav tsa tes kiag tawm tsam cov Yuda
   thiab cov neeg hauv Yeluxalees huvsi.
  Kuv yuav rhuav tshem tej chaw
   uas tseem tshuav teev dab Npa‑as
   ntawm thaj chaw no,
  thiab kuv yuav muab tej txiv neeb txiv yaig lub npe
   rhuav tshem kom ploj mus,
  5yog cov uas nyob saum txheej tsev las tshav
   pe hnub pe hli pe tej hnub qub
   saum nruab ntug,
  thiab cov uas tuav Yawmsaub lub npe
   yeem lus twv
  los tseem tuav dab Mikhoo lub npe
   yeem lus twv thiab,
  6thiab cov uas tig kiag tsis raws Yawmsaub
   thiab tsis nrhiav nws
   thiab tsis ua nug rau Yawmsaub.
  7Cia li nyob twjywm rau ntawm
   Vajtswv Yawmsaub lub xubntiag,
   rau qhov Yawmsaub hnub los ze lawm.
  Yawmsaub npaj tej uas
   nws yuav muab xyeem lawm
  thiab nws cais nws cov qhua
   kom dawb huv rau nws.
  8Hnub uas Yawmsaub muab tua xyeem ntawd
   kuv yuav teem txim rau cov nom tswv
   thiab vajntxwv tej tub
  thiab cov neeg uas muab
   lwm tebchaws tej tsoos los hnav.
  9Hnub ntawd kuv yuav rau txim rau txhua tus
   uas caws qia hla kiag taw rooj
  thiab cov neeg uas ua nruj ua tsiv ua tsis ncaj
   es tau qhov txhia chaw los
   puv nkaus tus lospav tsev.”

  10Yawmsaub hais tias, “Hnub ntawd
   mas yuav hnov suab quaj qw
   ntawm lub rooj loog Ntses,
  thiab hnov suab quaj nyiav
   ntawm ceg kaum nroog uas ua tshiab
  thiab hnov suab nrov pig poog
   saum tej roob.
  11Cov neeg uas nyob qhov Zawj
   cia li quaj nyiav,
  vim nej tej tub lag tub luam
   tsis tshuav nyob lawm,
  cov uas luj nyiaj
   raug muab rhuav tshem tag lawm.
  12Thaum ntawd kuv yuav taws teeb
   mus tshuaj lub nroog Yeluxalees,
  kuv yuav rau txim rau cov neeg
   uas tso cev plhuav nyob
  zoo li tej txo cawv txiv hmab
   uas tseg cia ntev tsis lim kiag li.
  Lawv xav hauv lub siab tias,
   ‘Yawmsaub yuav tsis ua qhov zoo,
   thiab nws kuj yuav tsis ua qhov phem. ’
  13Lawv tej cuab txhiaj cuab tam
   yuav raug muab lws tag,
  thiab lawv tej vaj tse
   yuav nyob nqha lug cia.
  Lawv ua vaj ua tsev
   los lawv tsis tau nyob hauv,
  lawv ua teb txiv hmab
   los lawv yuav tsis tau haus
   tej cawv txiv hmab hauv tej teb ntawd.

  14“Yawmsaub hnub tseem ceeb los ze lawm,
   los ze zuj zus los sai kawg li.
  Yawmsaub hnub ntawd
   yuav muaj suab quaj qhuav siab qhawv.
  Cov uas siab loj siab tuab
   los yuav quaj qw nrov nrov.
  15Hnub ntawd yog hnub uas npau taws,
   yog hnub uas txom nyem lwj siab heev,
  yog hnub uas raug puam tsuaj
   thiab piam tag du lug,
  yog hnub uas tsaus ntuj
   thiab tsaus dub nciab,
   yog hnub uas muaj huab thiab tsaus nti,
  16yog hnub uas muaj suab raj kub yaj nrov
   thiab suab tub rog qw nrov
  rau thaum lawv ntaus tej moos
   uas muaj ntsa loog
   thiab tej chaw zov khuav siab siab.
  17Kuv yuav tso kev txom nyem lwj siab
   los rau tej neeg,
  mas lawv yuav taug kev
   yam nkaus li tej dig muag.
  Vim yog lawv tau ua txhaum rau Yawmsaub,
   mas lawv tej ntshav yuav raug muab
   hliv nchuav yam nkaus li hmoov av,
  thiab lawv cev nqaij yuav raug muab
   nchuav pov tseg
   yam nkaus li tej quav tsiaj txhu.
  18Hnub uas Yawmsaub npau taws
   lawv tej nyiaj tej kub
   kuj pab tsis tau lawv dim.
  Qhov uas Yawmsaub khib xeeb thiab npau taws
   yuav hlawv ib puas tsav yam
   hauv qab ntuj huvsi pov tseg.
  Yawmsaub yuav ua rau ib tsoom neeg
   hauv qab ntuj no
   puam tsuaj tag huvsi tamsim ntag.”