12

Cov Xeem Pem Qaumteb Ntxeev Siab

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 10.1-19)

1Lehaunpau-as mus rau hauv Sekhees, qhov chaw uas cov Yixalayees nyob sab qaumteb tuaj txoos ua ke tsa nws ua vajntxwv. 2Thaum Nenpas tus tub Yelaunpau-as uas khiav Vajntxwv Xalumoos mus nkaum rau nram tebchaws Iziv lawm, hnov xov txog zaj no, nws thiaj li rov nram tebchaws Iziv los. 3Tagnrho cov xeem uas nyob sab qaumteb tso neeg mus hu Yelaunpau-as tuaj, ces lawv sawvdaws txawm ua ke mus cuag Lehaunpau-as thiab hais rau nws hais tias, 4“Koj txiv Xalumoos ua nruj ua tsiv thiab muab tej haujlwm hnyav heev rau peb ua. Yog koj txo kom peb tau ua haujlwm sib thiab pub peb muaj kev kaj siab, peb yuav txaus siab ua koj pejxeem mus li.”
5Lehaunpau-as teb hais tias, “Peb hnub saum no nej rov tuaj cuag kuv, kuv mam li teb nej.” Yog li ntawd, lawv txawm rov qab mus tsev lawm.
6Vajntxwv Lehaunpau-as mus nrog cov laus uas ibtxwm yog nws txiv Xalumoos cov tuavxam sablaj. Nws nug lawv hais tias, “Nej yuav pab tswvyim rau kuv rov mus teb cov pejxeem li cas?”
7Lawv teb hais tias, “Yog koj xav kom cov pejxeem poog koj, mas koj yuav tau teb kom raws li lawv siab nyiam, lawv thiaj yuav ua koj cov pejxeem thiab muab siab npuab koj mus li.”
8Tiamsis Lehaunpau-as tsis yuav tej lus uas cov laus ntawd qhia, nws txawm mus nrog cov tuavxam hluas uas nrog nws ib phaum sablaj. 9Nws nug lawv hais tias, “Nej pab kuv tuav tswvyim saib yuav teb li cas rau cov pejxeem uas tuaj thov kuv hais tias, ‘Thov koj muab tej haujlwm hnyav uas koj txiv muab rau peb ua txo kom sib mentsis?’ ”
10Lawv teb hais tias, “Koj teb rau cov pejxeem li no hais tias, ‘Kuv tus ntiv tes rwgqab tseem loj dua kuv txiv lub duav!’ 11Hais rau lawv hais tias, ‘Kuv txiv muab tej haujlwm hnyav heev rau nej ua; kuv tseem yuav muab tej haujlwm uas hnyav tshaj ntawd rau nej ua thiab. Kuv txiv muab hlua tsaj nplawm nej xwb; tiamsis kuv yuav muab hlua tawv nplawm nej.’ ”
12Peb hnub tom qab Yelaunpau-as thiab cov pejxeem rov tuaj cuag Vajntxwv Lehaunpau-as raws li nws hais rau lawv lawm. 13Vajntxwv tsis yuav tej lus uas cov laus qhia, nws thiaj hais lus hnyav rau cov pejxeem, 14raws li cov tuavxam hluas qhia. Nws hais rau cov pejxeem hais tias, “Kuv txiv muab tej haujlwm hnyav heev rau nej ua; kuv tseem yuav muab tej haujlwm uas hnyav tshaj ntawd rau nej ua thiab. Kuv txiv muab hlua tsaj nplawm nej xwb; tiamsis kuv yuav muab hlua tawv nplawm nej!” 15Qhov uas vajntxwv tsis mloog cov pejxeem lus ntawd twb yog ua kom tiav raws li tej lus uas tus TSWV kom tus cev Vajtswv lus Ahiyas uas nyob hauv lub nroog Silaus mus hais rau Nenpas tus tub Yehaunpau-as ntag.
16Thaum cov pejxeem pom hais tias vajntxwv tsis mloog lawv tej lus lawm, lawv thiaj qw hais tias, “Muaj qabhau dabtsi mus nrog Daviv thiab nws tsev nyuag neeg ntawd ua ke! Lawv twb tsis tau ua ib yam dabtsi pab peb li los sav? Cov Yixalayees, cia li rov qab mus tsev los mas! Cia Lehaunpau-as rov kav nws xwb thiaj zoo!”
 Yog li ntawd, cov Yixalayees thiaj ntxeev siab
17cia Lehaunpau-as ua vajntxwv kav cov neeg uas nyob hauv lub xeev Yudas xwb.
18Ces Vajntxwv Lehaunpau-as thiaj tso Adaunilas, tus uas saib cov tubzog mus cuag cov Yixalayees, tiamsis lawv muab pobzeb ntaus nws tuag lawm. Thaum muaj tej no lawm, Lehaunpau-as thiaj khiav ceev nrooj mus nce nws lub tsheb nees thiab rov qab mus rau nram lub nroog Yeluxalees lawm. 19Txij hnub ntawd los, cov Yixalayees uas nyob sab qaumteb thiaj ntxeev siab rau Daviv cov xeebntxwv los li lawm.
20Thaum cov Yixalayees hnov hais tias, Yelaunpau-as rov nram tebchaws Iziv los lawm, lawv thiaj caw nws tuaj nrog lawv sablaj, thiab lawv muab nws tsa ua cov Yixalayees tus vajntxwv. Tsuas yog tshuav cov Yudas tib xeem thiaj tseem muab siab npuab Daviv cov xeebntxwv xwb.

Semayas Tej Lus Qhia Tshwm

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 11.1-4)

21Thaum Lehaunpau-as los txog rau hauv lub nroog Yeluxalees, nws thiaj txhij tau ib puas yim caum txhiab leej tubrog uas siab tawv heev hauv xeem Yudas thiab xeem Npeenyamees. Nws yuam kom lawv mus tua cov Yixalayees sab qaumteb thiab txeeb kom tau lub tebchaws rov los rau nws kav. 22Tiamsis Vajtswv hais rau Semayas uas yog tus cev Vajtswv lus 23kom coj tej lus no mus hais rau Lehaunpau-as thiab tagnrho cov neeg uas yog xeem Yudas thiab xeem Npeenyamees hais tias: 24“Nej tsis txhob mus tua nej cov kwvtij uas yog cov Yixalayees hlo li. Nej sawvdaws cia li rov qab mus tsev. Yeej yog kuv pom zoo thiaj muaj tej xwm no tshwmsim tuaj.” Lawv mloog tus TSWV tej lus thiab lawv nyias txawm rov mus nyias tsev lawm.

Yelaunpau-as Tso Vajtswv Tseg

25Cov Yixalayees tus Vajntxwv Yelaunpau-as mus txhim ntsayeej thaiv lub nroog Sekhees uas nyob pem laj roob Efalayees, thiab nws nyob ped tau ib ntu. Ces nws muab lub nroog ntawd tso tseg thiab mus kho tau lub nroog Penuyees. 26-27Nws xav hais tias, “Yog kuv cov pejxeem pheej mus tua tsiaj fij rau tus TSWV nyob nram lub Tuamtsev hauv lub nroog Yeluxalees, nyob tsam lawv yuav cia li muab siab npuab cov Yudas tus vajntxwv Lehaunpau-as, ces lawv yuav muab kuv tua povtseg.”
28Tom qab uas nws xav tau li ntawd lawm, nws txawm muab kub nchuav tau ob tug mlom nyuj thiab hais rau cov pejxeem hais tias, “Nej pheej mus pehawm Vajtswv nram lub nroog Yeluxalees tau ntev los lawm. Cov Yixalayees, nej ntsia saib ob tug mlom no yog nej ob tug vajtswv uas coj nej khiav nram tebchaws Iziv los ntag!” 29Nws coj ob tug mlom nyuj ntawd ib tug mus teeb rau hauv lub nroog Npethees ib tug mus teeb rau hauv lub nroog Das. 30Yog li ntawd, cov pejxeem thiaj ua txhaum tas, lawv mus pe ob tug mlom ntawd hauv lub nroog Npethees thiab hauv lub nroog Das. 31Yelaunpau-as tseem mus ua tej tsev teev mlom rau saum tej ncov roob thiab tsa tej neeg uas tsis yog xeem Levis ua povthawj.

Rau Txim Rau Cov uas Pe Mlom

32Yelaunpau-as teem sijhawm rau lub yim hli hnub kaum tsib, cia ua hnub ua kevcai ua rooj noj rooj haus ib yam li ua nram tebchaws Yudas. Nws muab tsiaj tua hlawv rau saum lub thaj txi tus mlom nyuj uas nws teeb rau hauv lub nroog Npethees, thiab nws tsa ib co povthawj tu lub chaw teev mlom uas nws ua rau hauv lub nroog Npethees ntawd. 33Thaum txog lub yim hli hnub kaum tsib, hnub uas nws teem tseg, nws txawm mus pem lub nroog Npethees thiab tua tsiaj txi tus mlom ntawd saum lub thaj ua kevcai raws li nws tau teem tseg rau cov Yixalayees lawm.