21

Nanpaus Lub Vaj Txiv Hmab

1Muaj ib tug txivneej npe hu ua Nanpaus, nws muaj ib lub vaj txiv hmab nyob hauv lub nroog Yexelees ze rau ntawm Vajntxwv Ahaj lub loog. 2Muaj ib hnub Ahaj hais rau Nanpaus hais tias, “Muab koj lub vaj txiv hmab rau kuv, rau qhov nyob ze ntawm kuv lub loog, kuv xav tau thaj av ntawd los ua vaj zaub. Kuv mam muab dua ib lub vaj txiv hmab zoo dua lub no rau koj lossis yog koj tsis nyiam li kuv hais no kuv yuav them nyiaj kom txaus tus nqi rau koj.”
3Nanpaus teb hais tias, “Lub vaj no yog kuv cov yawgkoob tej qubtxeeg qubteg uas lawv tseg rau kuv. Tus TSWV yeej tsis pub kom kuv muab lub vaj no muag rau koj li!”
4Ahaj rov mus tsev lawm, nws nyuaj siab thiab chim heev rau Nanpaus tej lus uas nws hais ntawd. Nws txawm mus pw rau saum nws lub txaj, tig xubntiag rau tim phabntsa, thiab tsis kam sawv los noj mov li. 5Yexenpees uas yog Ahaj tus pojniam txawm mus cuag Ahaj thiab nug hais tias, “Vim li cas koj yuav nyuaj siab ua luaj, tsis noj mov li?”
6Ahaj teb hais tias, “Vim kuv mus thov yuav Nanpaus lub vaj txiv hmab lossis yog nws kam no kuv muab dua ib lub vaj pauv nws lub ntawd.” Tiamsis nws hais rau kuv hais tias, “Koj yuav tsis tau lub vaj no.”
7Yexenpees nug hais tias, “Koj yog vajntxwv los tsis yog maj? Cia li sawv los noj mov thiab tsis txhob nyuaj siab. Kuv mam li mus ua kom tau Nanpaus lub vaj txiv hmab los ua koj tug!”
8Ces Yexenpees thiaj sau tau ib tsab ntawv, suam Ahaj lub npe rau tsab ntawv ntawd thiab muab Ahaj lub homthawj nias rau. Nws muab tsab ntawv ntawd xa mus rau Ahaj cov nomtswv thiab cov thawjcoj hauv lub nroog Yexelees. 9Tsab ntawv ntawd hais li no: “Cia li tshaj tawm teem ib hnub ua kevcai yoo mov, hu cov pejxeem tuaj sib sau ua ke, thiab kom Nanpaus tuaj zaum ntawm lub chaw tseemceeb. 10Nej mus coj ob tug neeg dag tuaj iab liam Nanpaus hais tias, nws foom Vajtswv thiab vajntxwv. Ces nej cia li coj nws tawm mus rau nraum ntug nroog thiab muab pobzeb ntaus kom nws tuag rau nraud.”
11Cov nomtswv thiab cov thawjcoj hauv lub nroog Yexelees txawm ua raws li Yexenpees tej lus samhwm ntawd. 12Lawv thiaj tshaj tawm muab ib hnub los ua kevcai yoo mov, hu tagnrho cov pejxeem tuaj txoos ua ke thiab caw Nanpaus mus zaum ntawm lub chaw tseemceeb. 13Ces ob tug neeg dag ntawd, los sawv ntawm Nanpaus xubntiag iab liam nws tabmeeg cov pejxeem hais tias Nanpaus tau foom Vajtswv thiab vajntxwv. Yog li ntawd, lawv thiaj coj Nanpaus mus rau nraum ntug nroog thiab muab pobzeb ntaus nws tuag lawm. 14Ces lawv tso neeg mus hais rau Yexenpees li no: “Peb twb muab pobzeb ntaus Nanpaus tuag lawm.”
15Thaum Yexenpees hnov xov hais tias Nanpaus tuag lawm, nws txawm mus hais rau Ahaj hais tias, “Nanpaus tuag lawm lauj. Nimno koj cia li mus txeeb lub vaj txiv hmab uas nws tsis kam muag rau koj ntawd.” 16Tamsim ntawd Ahaj txawm mus txeeb kiag lub vaj txiv hmab los ua nws tug.
17Tus TSWV hais rau Eliyas uas yog tus cev Vajtswv lus hauv lub nroog Tisenpes hais tias, 18“Koj cia li mus cuag Vajntxwv Ahaj hauv lub nroog Xamalis. Koj yuav mus ntsib nws hauv Nanpaus lub vaj txiv hmab, nws tabtom mus txeeb lub vaj ntawd los ua nws tug. 19Koj mus qhia rau nws hais tias kuv uas yog tus TSWV hais li no rau nws: ‘Koj twb muab tus tswv vaj tua povtseg lawm, koj tseem yuav txeeb nws lub vaj ua koj tug thiab los?’ Koj qhia rau nws hais tias tej lus no yog kuv hais: ‘Ntawm qhov chaw uas dev yaim Nanpaus cov ntshav, mas dev yuav yaim koj cov ntshav qhov ntawd thiab.’ ”
20Thaum Ahaj pom dheev Eliyas, Ahaj hu hais tias, “Kuv tus yeebncuab, koj tuaj ntsib kuv los?”
 Eliyas teb hais tias, “Yog, kuv tuaj ntsib koj. Koj tau muab tagnrho koj lub cev muag mus ua txhaum tabmeeg tus TSWV.
21Yog li ntawd, tus TSWV hais rau koj hais tias, ‘Kuv yuav tso sub tawg sub ntsha los rau koj. Kuv yuav sau zog koj thiab koj tsevneeg txhua tus txivneej laus thiab hluas kom tas dulug. 22Koj tsevneeg yuav zoo ib yam li Vajntxwv Yelaunpau-as uas yog Nenpas tus tub tsevneeg thiab ntag, koj ua rau kuv chim vim koj coj cov Yixalayees mus ua txhaum.’ 23Thiab tus TSWV hais txog Yexenpees li no: dev yuav noj nws lub cev hauv lub nroog Yexelees. 24Koj tej kwvtij uas tuag rau hauv nroog, dev yuav muab dua noj, thiab yog leejtwg tuag rau tom tej nras dav npoj yuav los muab noj kom tas.”
 (
25Yeej tsis tau muaj leejtwg yuav zoo siab hlo muab nws lub cev muag mus ua txhaum tabmeeg tus TSWV li Ahaj qaug Yexenpees uas yog nws tus pojniam tej lus haub ntxias li. 26Nws tau ua tej kev txhaum uas txajmuag kawg vim nws mus pe mlom ib yam li cov Amoos. Cov neeg Amoos twb raug tus TSWV muab ntiab tawm hauv lub tebchaws thaum cov Yixalayees tabtom los txeeb nyob lawm.)
27Thaum Ahaj hnov tej lus uas Eliyas hais no, Ahaj txawm dua rhe nws lub tsho ua ntia tseg thiab muab kiag ntaubtsaj los npua. Nws yoo mov, hnav rawv cev ris tsho ntaubtsaj ntawd pw, thiab mus mus los los ua ntsejmuag mluas mlob thiab nyuaj siab kawg li.
28Tus TSWV hais rau Eliyas uas yog tus cev Vajtswv lus hais tias, 29“Koj puas pom Ahaj txo hwjchim tabmeeg kuv? Vim nws txo hwjchim li no lawm, kuv yuav tsis tso sub tawg sub ntsha los rau nws tiam; tiamsis thaum txog nws tus tub tiam, kuv yuav tso sub tawg sub ntsha los rau Ahaj tsevneeg.”