8

Coj Lub Phijxab Los Tso Rau Hauv Lub Tuamtsev

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 5.2–6.2)

1Tom qab ntawd, Vajntxwv Xalumoos hu tagnrho cov Yixalayees txhua tus thawjcoj ntawm txhua xeem thiab txhua cuab kwvtij tuaj cuag nws rau hauv lub nroog Yeluxalees kom lawv mus kwv lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg hauv lub nroog Xi-oos uas yog Daviv lub nroog los tso rau hauv lub Tuamtsev. 2Lawv tuaj sib sau rau thaum ua kevcai nyob Tsev Pheebsuab uas yog lub hli Ethanees. 3Thaum cov thawjcoj tuaj txoos ua ke txhij lawm, cov povthawj txawm tsaws lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg thiab kwv 4los rau hauv lub Tuamtsev. Cov Levis thiab cov povthawj muab tus TSWV lub Tsevntaub thiab tej khoom siv kwv huv tibsi los cia rau hauv lub Tuamtsev. 5Vajntxwv Xalumoos thiab cov pejxeem tuaj sib sau ua ke rau ntawm lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg thiab muab yaj muab nyuj ntau kawg nkaus suav tsis txheeb los tua fij rau tus TSWV. 6Ces cov povthawj thiaj kwv lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg mus rau hauv lub Tuamtsev thiab muab tso rau hauv chav Dawbhuv kawg nkaus, hauv qab ob tug qhelunpees ob phab tis. 7Ob tug qhelunpees ntawd nthuav tis npog lub phijxab thiab ob tug nqaj ntoos uas kwv lub phijxab. 8Yog leejtwg sawv ncaj sab nram chav Dawbhuv kawg nkaus ntsia mus rau hauv, nws yeej pom ob tug tw nqaj, tiamsis yog tuaj lwm qhov ntsia mus yeej tsis pom li. (Niaj hnub no ob tug nqaj ntoos ntawd tseem nyob.) 9Yeej tsis muaj lwm yam nyob hauv lub Phijxab ntawd, tsuas yog muaj ob daim txiag zeb uas Mauxes muab ntim rau hauv thaum nyob tom Roob Xinais; ob daim txiag zeb ntawd yog sau Vajtswv tej lus cog tseg uas nws sau rau cov Yixalayees thaum lawv taug kev nram tebchaws Iziv los.
10Thaum cov povthawj tawm hauv lub Tuamtsev los, ces tamsim ntawd txawm cia li muaj ib tauv huab los roos tsaus nti saum lub Tuamtsev 11cov povthawj tsis muaj cuab kav rov mus rau hauv lub Tuamtsev li, rau qhov tus TSWV lub tshwjchim ci ntsa iab rau hauv Vajtswv qhov chaw nyob. 12Vajntxwv Xalumoos thov Vajtswv li no:
  “Tus TSWV, koj yog tus uas tsim
   lub hnub rau saum nruab ntug,
  txawm li ntawd los koj yeej pom zoo nyob hauv tauv huab
   uas tuab thiab tsaus nti.
  13Nimno kuv twb ua tau lub Tuamtsev uas zoo heev rau koj lawm,
  Yog qhov chaw rau koj nyob mus ibtxhis tsis kawg li.”

Xalumoos Foom Koob Hmoov Rau Cov Pejxeem

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 6.3-11)

14Thaum cov pejxeem tseem sawv qhov ntawd, Vajntxwv Xalumoos tig xubntiag los rau ntawm lawv, thiab nws thov Vajtswv foom koob hmoov rau lawv. 15Nws hais tias, “Cia li qhuas tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv! Nws yeej ua raws li tej uas nws tau cog tseg rau kuv txiv Daviv hais tias, 16‘Suav txij thaum kuv coj kuv haivneeg tawm nram tebchaws Iziv los, kuv tsis tau xaiv ib lub nroog twg hauv haivneeg Yixalayees txhua xeem los ua lub Tuamtsev ua qhov chaw pehawm kuv li. Tiamsis Daviv, kuv tau xaiv koj los ua tus kav kuv haivneeg.’ ”
17Xalumoos hais ntxiv hais tias, “Kuv txiv Daviv yeej npaj yuav ua lub tuamtsev kom tau qhov chaw pehawm tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv, 18tiamsis tus TSWV hais rau Daviv hais tias, ‘Qhov uas koj xav ua ib lub tuamtsev rau kuv ntawd yeej yog ib qho zoo heev, 19tiamsis koj tsis yog tus uas yuav ua lub tuamtsev rau kuv. Koj tus tub uas koj yug yog tus uas yuav ua lub tuamtsev rau kuv.’
20“Nimno tus TSWV twb ua raws li tej lus uas nws cog tseg lawm. Kuv thiaj tau los ua cov Yixalayees tus vajntxwv hloov kuv txiv chaw, thiab kuv tau los ua lub Tuamtsev ua qhov chaw pehawm tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv. 21Kuv tseem tau ua ib qho chaw rau hauv lub Tuamtsev los rau lub Phijxab uas ntim ob daim txiag zeb uas nws sau nws tej lus cog tseg rau peb cov yawgkoob thaum nws coj lawv nram tebchaws Iziv los.”

Xalumoos Thov Vajtswv

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 6.12-42)

22Xalumoos mus sawv tabmeeg cov pejxeem sawvdaws rau ntawm lub thaj hauv ntej, nws tsa nws ob txhais tes 23thiab thov hais tias, “Tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv, yeej tsis muaj dua lwm tus vajtswv nyob saum ntuj lossis hauv ntiajteb no zoo li koj! Koj yeej ua raws li koj tej lus cog tseg rau koj haivneeg thiab hlub lawv thaum lawv mloog koj lus kawg siab kawg ntsws. 24Koj tau ua raws li tej lus uas koj cog tseg rau kuv txiv Daviv, mas hnub no muaj tiav tas raws li koj txhua lo lus lawm tiag. 25Tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv, nimno kuv thov kom koj ua raws li lwm lo lus uas koj tau cog tseg rau kuv txiv hais tias, koj yuav cia nws cov xeebntxwv ua vajntxwv kav cov Yixalayees mus li, yog hais tias lawv ua tib zoo mloog koj tej lus ib yam li nws mloog koj tej lus. 26Yog li ntawd, cov Yixalayees tus Vajtswv, thov kom txhua yam muaj tseeb raws li tej lus uas koj tau cog tseg rau kuv txiv Daviv uas yog koj tus tubtxib lawm!
27“Tiamsis Vajtswv, koj yuav ua li cas nyob hauv ntiajteb no? Lub ntuj loj thiab dav tas npaum li ntawd twb tsis txaus koj nyob. Yog li ntawd, lub Tuamtsev uas kuv ua no yuav ua li cas txaus koj nyob? 28Tus TSWV uas yog kuv tus Vajtswv, kuv yog koj tus tubtxib. Thov koj mloog thiab teb kuv tej lus uas hnub no kuv thov koj. 29Thov koj tsa qhovmuag saib lub Tuamtsev no nruab hnub hmo ntuj. Qhov no yog qhov chaw uas koj xaiv los rau sawvdaws tuaj pehawm koj. Thaum kuv tig xubntiag tuaj rau lub Tuamtsev no thov koj, thov koj mloog kuv tej lus thov. 30Thov koj mloog thaum kuv thiab koj haivneeg tig xubntiag tuaj rau ntawm qhov chaw no thov koj, koj nyob hauv koj lub tsev saum ntuj mloog peb tej lus thov thiab zam txim rau peb.
31“Thaum muaj ib tug neeg twg luag raug liam hais tias, nws ua txhaum rau tej kwvtij zejzog thiab coj nws tuaj tsa tes twv ntawm koj lub thaj hauv lub Tuamtsev no hais tias nws yeej yog neeg ncaj ncees tiag, 32tus TSWV, koj yog tus nyob saum ntuj, thov koj mloog thiab txiav txim rau koj ob tug tubtxib. Cia li rau txim rau tus uas ua txhaum raws li nws tau ua, thiab thov koj tso tus uas tsis muaj txim.
33“Thaum koj haivneeg Yixalayees swb lawv tej yeebncuab, vim lawv tau ua txhaum rau koj; tiamsis yog lawv tig rov los cuag koj thiab lawv tuaj rau hauv lub Tuamtsev no lees lawv tej kev txhaum thov koj zam txim, 34koj nyob saum ntuj, thov koj mloog lawv tej lus thov. Thov zam txim rau koj haivneeg tej kev txhaum thiab coj lawv rov los rau hauv lub tebchaws uas koj twb muab pub rau lawv cov yawgkoob lawm.
35“Thaum koj tsis tso nag los, vim koj haivneeg tau ua txhaum rau koj, tiamsis yog lawv lees txim thiab tig xubntiag tuaj rau ntawm lub Tuamtsev no thov koj, 36thaum ntawd thov koj tus uas nyob saum ntuj mloog lawv tej lus thov. Thov koj zam txim rau vajntxwv thiab cov pejxeem Yixalayees thiab qhia lawv kom paub ua lub neej ncaj ncees. Ces tus TSWV thov koj tso nag los rau lub tebchaws uas koj muab pub rau koj haivneeg ua lawv tug mus li lawm.
37“Yog lub tebchaws muaj kev tshaib kev nqhis lossis muaj kab mob kis lossis tej qoobloo raug puastsuaj vim muaj cua daj cua dub nplawm lossis muaj kooj txomfav noj, lossis thaum koj haivneeg raug lawv cov yeebncuab tawmtsam lossis thaum lawv raug mob lossis muaj mob muaj nkeeg, 38thov koj mloog lawv tej lus thov. Yog koj haivneeg Yixalayees leejtwg muaj kev nyuaj siab ntxhov plawv thiab tsa tes tuaj rau ntawm lub Tuamtsev no thov koj, 39thov koj mloog lawv tej lus thov. Thov koj teb lawv tej lus thov ntawm koj lub chaw nyob saum ntuj tuaj, thov koj zam txim rau lawv thiab pab lawv. Tsuas yog koj tib leeg xwb thiaj paub txog neeg lub siab xav. Thov koj ua rau txhua tus raws li nws tes haujlwm, 40mas koj haivneeg thiaj li yuav hwm koj mus tas lawv tiamneej nyob hauv lub tebchaws uas koj muab pub rau peb cov yawgkoob lawm.
41-42“Thaum ib tug neeg txawv tebchaws uas nyob deb hnov txog koj lub koob meej thiab tej txujci tseemceeb uas koj tau ua pab koj haivneeg dhau los lawm tuaj thov koj hauv lub Tuamtsev no, 43thov koj mloog nws tej lus thov. Koj nyob saum ntuj uas yog koj qhov chaw nyob, thov koj mloog nws thiab ua raws li nws tej lus thov, kom txhua haivneeg uas nyob hauv ntiajteb no thiaj yuav paub koj thiab mloog koj lus ib yam li koj haivneeg Yixalayees mloog koj lus. Ces lawv thiaj yuav paub hais tias, kuv ua lub Tuamtsev no los ua qhov chaw pehawm koj.
44“Thaum koj hais kom koj haivneeg mus tua lawv cov yeebncuab, txawm yog lawv nyob qhov twg thov koj los tsuav yog lawv tig xubntiag tuaj rau hauv lub nroog uas koj xaiv tseg thiab lub Tuamtsev uas kuv ua rau koj no lawm, 45koj nyob saum ntuj, thov koj mloog lawv tej lus thov thiab pab kom lawv muaj yeej.
46“Tsis muaj ib tug neeg twg uas tsis tau ua txhaum li, yog thaum twg koj haivneeg ua txhaum rau koj, koj chim rau lawv thiab cia lawv cov yeebncuab tua yeej lawv thiab ntes lawv coj mus rau lwm lub tebchaws. Txawm yog lub tebchaws ntawd nyob deb thiab ze 47los thov koj mloog koj haivneeg tej lus thov. Yog lawv nyob hauv lub tebchaws ntawd lees lawv tej kev txhaum thiab thov koj hais tias, peb yog neeg muaj txhim, peb tau ua txhaum thiab ua phem ua qias lawm tiag, tus TSWV, thov koj mloog lawv tej lus thov. 48Nyob hauv lub tebchaws ntawd, yog lawv rov los muab siab npuab koj tiag tiag, lees lawv tej kev thaum thiab tig xubntiag tuaj rau hauv lub tebchaws uas koj muab pub rau peb cov yawgkoob, lub nroog uas koj tau xaiv tseg, thiab lub Tuamtsev uas kuv ua rau koj lawm, 49thov koj mloog lawv tej lus thov. Koj nyob ntawm koj lub chaw saum ntuj mloog lawv thov thiab hlub lawv, 50zam lawv tej kev txhaum uas lawv ntxeev siab rau koj, thiab tshoov lawv cov yeebncuab siab kom ua lub siab zoo rau lawv. 51Lawv yog koj haivneeg uas koj coj tawm nram tebchaws Iziv qhov uas zoo ib yam li lub cub tawg uas cig tsis paub tuag li los.
52“Tus TSWV uas kav txhua tsav yam, thov koj niaj hnub tsa qhovmuag ntsia thiab hlub koj haivneeg Yixalayees thiab lawv tus vajntxwv. Thaum twg lawv tsa ncauj thov koj pab lawv, thov koj mloog lawv tej lus thov. 53Rau qhov koj yeej xaiv lawv tawm ntawm txhua haivneeg hauv qab ntuj no los ua koj haivneeg ib yam li koj tau hais rau koj tus tubtxib Mauxes, thaum koj coj peb cov yawgkoob tawm nram tebchaws Iziv los.”

Thov Vajtswv Thaum Kawg

54Tom qab uas Xalumoos thov tus TSWV tas lawm, nws txawm sawv ntawm lub thaj hauv ntej, qhov chaw uas nws txhos caug thiab tsa tes rau saum ntuj. 55Nws tsa ncauj thov Vajtswv nrov nrov foom koob hmoov rau cov pejxeem uas tuaj sib sau rau ntawd hais tias, 56“Ua tus TSWV tsaug, nws yog tus uas pub nws haivneeg tau nyob kaj siab lug, ib yam li nws tau coglus tseg lawm. Nws yeej ua raws li txhua yam lus cog tseg uas nws kom nws tus tubtxib Mauxes qhia rau peb lawm. 57Thov tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv nrog peb nyob ib yam li nws nrog peb cov yawgkoob nyob; thov nws tsis txhob tso peb tseg; 58thov tus TSWV tshoov peb siab kom peb mloog nws lus, peb thiaj yuav ua tau peb lub neej haum nws siab thiab coj tau raws li nws tej kevcai, thiab nws tej lus samhwm uas nws tau qhia tseg rau peb cov yawgkoob lawm. 59Thov tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv nco ntsoov tej lus uas kuv thov txhua zaus. Thov nws hlub tshua nws haivneeg Yixalayees thiab lawv tus vajntxwv raws li tej uas lawv niaj hnub xav yuav xav tau. 60Kom txhua haivneeg uas nyob hauv ntiajteb no paub hais tias, tus TSWV tib leeg xwb thiaj yog Vajtswv, yeej tsis muaj dua lwm tus nyob qhov twg li lawm. 61Thov nej cov uas yog nws haivneeg cia li muab siab npuab tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv thiab coj raws li nws tej kevcai thiab nws tej lus samhwm ib yam li nej ua niaj hnub no.”

Fij Lub Tuamtsev

(2 Xwmtxheej Vajntxwv 7.4-10)

62Ces Vajntxwv Xalumoos thiab cov pejxeem txawm muab tsiaj tua fij rau tus TSWV. 63Nws muab nees nkaum ob txhiab tus nyuj thiab ib puas nees nkaum txhiab tus yaj tua fij ua kev sib raug zoo. Yog li ntawd, vajntxwv thiab cov pejxeem thiaj li muab lub Tuamtsev fij rau Vajtswv. 64Hnub ntawd vajntxwv muab thaj av hauv plawv lub tshavpuam uas nyob ntawm hauv ntej lub Tuamtsev ua kevcai ntxuav kom huv, thiab muab tej tsiaj tua hlawv fij tagnrho, muab tej qoobloo fij, thiab muab tej roj tsiaj hlawv fij rau Vajtswv ua kev sib raug zoo. Nws ua li ntawd, rau qhov lub thaj tooj me heev tsis txaus hlawv tej khoom fij ntawd.
65Vajntxwv Xalumoos thiab cov pejxeem Yixalayees ua kevcai nyob Tsev Pheebsuab thiab noj haus rau ntawm lub Tuamtsev tau xya hnub. Tej neeg tuaj coob kawg li, tuaj puag pem lub Dawm Hamas thiab nram ciamteb Iziv tuaj huv tibsi. 66Hnub yim Xalumoos mam tso lawv rov mus vaj mus tsev. Lawv txhua tus puavleej ua nws tsaug thiab zoo siab hlo mus tsev, vim tej koob hmoov uas tus TSWV pub rau nws tus tubtxib Daviv thiab rau nws haivneeg Yixalayees.