12

Yixayee faav xeeb

(2VKk. 10:1-11:4)

1Lehaunpau‑aa moog rua ntawm lub moos Sekhee, tsua qhov cov Yixayee suavdawg tau tuaj rua ntawm Sekhee es yuav tsaa nwg ua vaajntxwv. 2Thaus Nenpa tug tub Yelaunpau‑aa tau nov xuv, rua thaus nwg tseed nyob huv Iyi tebchaws kws nwg tau tswv vaajntxwv Xalaumoo moog nyob, mas Yelaunpau‑aa txawm rov ntawm Iyi tebchaws lug. 3Puab txawm khaiv tuabneeg moog hu nwg, mas Yelaunpau‑aa hab ib tsoom Yixayee suavdawg tuaj has rua Lehaunpau‑aa tas, 4“Koj txwv tau ua tug quab nyaav heev rua peb. Yog le ntawd nwgnuav thov koj ua rua tej num nyaav kws koj txwv kuas peb ua hab nwg tug quab nyaav kws nyob sau peb hov swb zog, mas peb yuav ua num rua koj.” 5Lehaunpau‑aa has rua puab tas, “Ca le rov moog, es peb nub le rov tuaj cuag kuv ib zag hab.” Cov pejxeem txawm rov moog lawm.
6Vaajntxwv Lehaunpau‑aa moog sablaaj rua cov laug kws ua koom rua nwg txwv Xalaumoo rua thaus nwg txwv tseed muaj txujsa nyob has tas, “Mej yuav qha kuv teb le caag rua cov pejxeem nuav?” 7Mas puab has rua nwg tas, “Yog nub nua koj yuav ua cov pejxeem nuav qhev hab ua koom rua puab hab teb tej lug zoo rua puab, mas puab yuav ua koj cov qhev moog ib txhws le.” 8Tassws nwg tsw quav ntsej tej lug kws cov laug qha hov, nwg txawm moog sablaaj rua cov tub hluas kws nrug nwg hlub ib phaum hab ua num rua nwg. 9Nwg has rua puab tas, “Mej yuav qha kuas peb teb le caag rua cov pejxeem nuav kws tau has rua kuv tas, ‘Thov koj ua rua tug quab kws koj txwv muab tso rua sau peb kuas swb zog’?” 10Cov tub hluas kws nrug nwg hlub ib phaum txawm has rua nwg tas, “Koj has le nuav rua cov pejxeem kws has rua koj tas, ‘Koj txwv tau ua rua peb tug quab nyaav, thov koj ua kuas swb zog.’ Mas koj ca le has rua puab le nuav, ‘Kuv tug nyuas rwg ntiv teg tseed luj dua kuv txwv lub duav. 11Txawm yog kuv txwv tau tso tug quab nyaav rua sau mej los kuv yuav tsaav kuas tug quab hov nyaav dua hab. Kuv txwv xuas paas nplawm nej tassws kuv yuav xuas raub rws teb nplawm mej.’ ”
12Yelaunpau‑aa hab cov pejxeem suavdawg txhad rov tuaj cuag Lehaunpau‑aa rua nub peb lawv le vaajntxwv tau has tas, “Rov qaab tuaj cuag kuv rua nub peb.” 13Mas vaajntxwv teb nyaum kawg le rua cov pejxeem, nwg tsw quav ntsej tej lug kws cov laug qha rua nwg. 14Nwg has rua puab lawv le cov tub hluas tau qha rua nwg has tas, “Kuv txwv ua rua mej tug quab nyaav tassws kuv yuav tsaav kuas tug quab hov nyaav dua hab. Kuv txwv xuas paas nplawm mej xwb tassws kuv yuav xuas raub rws teb nplawm mej.” 15Vaajntxwv txhad tsw noog cov pejxeem tej lug, tsua qhov tej xwm txheej nuav yog lug ntawm Yawmsaub sub Yawmsaub txhad ua tau tav lawv le tej lug kws nwg tau khaiv Ahiya kws yog tuabneeg huv Silau has rua Nenpa tug tub Yelaunpau‑aa.
16Thaus cov Yixayee suavdawg pum tas vaajntxwv tsw noog puab tej lug, puab txhad teb vaajntxwv tas,
  “Peb muaj feem dabtsw rua huv Tavi lawm?
   Peb tsw muaj qub txeeg qub teg
   huv Yexi tug tub le lawm.
  Yixayee 'e, ca le rov moog
   rua huv mej tej tsev ntaub.
  Au Tavi, koj ca le saib
   koj caaj ceg xwb lauj!”
Mas cov Yixayee suavdawg txawm rov moog rua nyag vaaj nyag tsev lawm.
17Mas Lehaunpau‑aa tsuas kaav cov Yixayee kws nyob rua huv tej moos huv Yuta tebchaws xwb. 18Mas vaajntxwv Lehaunpau‑aa khaiv Antaulaa kws yog tug saib cov tuabneeg raug yuam ua num moog saib cov Yixayee mas puab suavdawg xuas pob zeb ntaus nwg tuag. Tes vaajntxwv Lehaunpau‑aa txawm maaj nroog nce nwg le tsheb neeg ua rog tswv rov lug rua huv Yeluxalee. 19Yixayee txhad le faav xeeb rua Tavi caaj ceg lug txug naj nub nwgnuav.
20Thaus cov Yixayee suavdawg tau nov tas Yelaunpau‑aa rov lug lawm, puab txawm khaiv tuabneeg moog hu nwg tuaj rua ntawm ib tsoom pejxeem suavdawg hab muab nwg tsaa ua vaajntxwv. Tsw muaj leejtwg koom nrug Tavi caaj ceg, tsuas yog xeem Yuta xwb.
21Thaus Lehaunpau‑aa moog rua huv Yeluxalee lawd nwg txawm sau cov Yuta hab xeem Npeeyamee suavdawg tuaj ua ke, huvsw muaj 180,000 leej tub rog kws txawj tshaaj plawg es yuav moog ua rog rua cov Yixayee hab muab lub tebchaws rov lug rua Lehaunpau‑aa kws yog Xalaumoo tug tub kaav. 22Tassws Vaajtswv has lug tuaj rua Semaya kws yog Vaajtswv tug tuabneeg tas, 23“Ca le has rua Xalaumoo tug tub Lehaunpau‑a kws ua vaajntxwv kaav Yuta tebchaws hab has rua cov Yuta hab cov Npeeyamee suavdawg hab has rua cov pejxeem kws nrug puab nyob tas, 24‘Yawmsaub has le nuav tas, Mej tsw xob nce moog ua rog rua mej cov kwvtij Yixayee. Suavdawg ca le rov moog nyag vaaj nyag tsev, tsua qhov tej xwm txheej nuav yog lug ntawm kuv lug.’ ” Yog le nuav puab txhad noog Yawmsaub tej lug hab rov moog nyag vaaj nyag tsev lawv le Yawmsaub has.

Yelaunpau‑aa coj cov Yixayee ua txhum

25Mas Yelaunpau‑aa muab lub moos Sekhee peg toj sab Efa‑i tebchaws ua dua tshab hab nwg moog nyob hov ntawd. Nwg kuj tawm hov ntawd moog muab lub moos Penu‑ee ua dua tshab. 26Yelaunpau‑aa xaav huv lub sab tas, “Ntshai tsaam lub tebchaws yuav tig moog zwm rua Tavi caaj ceg. 27Yog cov pejxeem nuav pheej moog xyeem tsaj rua huv Yawmsaub lub tuam tsev nraag lub nroog Yeluxalee, tes cov pejxeem nuav lub sab yuav tig rov moog zwm rua puab tug tswv kws yog Yuta tug vaajntxwv Lehaunpau‑aa, tes puab yuav muab kuv tua pov tseg es rov qaab moog zwm rua Yuta tug vaajntxwv Lehaunpau‑aa.” 28Yog le hov nwg txhad ntaus tswvyim hab muab kub ua ob tug txoov daab thaav nyuj. Nwg txhad has rua cov pejxeem tas, “Qhov kws nej pheej nce moog rua lub nroog Yeluxalee txaus lawm. Cov Yixayee 'e, ca le saib mej tej timtswv nuav nawj, yog tej timtswv kws coj mej tawm huv Iyi tebchaws lug.” 29Nwg muab ib tug txawb rua huv lub moos Npe‑ee hab ib tug txawb rua huv lub moos Ntaaj. 30Mas qhov nuav ua txhum muaj txem vem yog cov pejxeem moog pe tug kws nyob ntawm Npe‑ee hab moog pe tug kws nyob ntawm lub moos Ntaaj. 31Yelaunpau‑aa kuj ua tsev teev daab rua ntawm tej chaw sab, hab nwg tsaa cov pejxeem kws tsw yog xeem Levi ua pov thawj. 32Hab Yelaunpau‑aa teem nub tim kaum tswb lub yim hli ua kevcai noj haus ib yaam le txuj kevcai noj haus huv Yuta, hab nwg tua tsaj xyeem rua sau lub thaaj. Nwg ua le nuav rua huv lub moos Npe‑ee, yog xyeem tsaj rua tej txoov daab thaav nyuj kws nwg ua hov. Nwg tsa pov thawj ua num rua huv tej chaw sab kws nwg ua rua ntawm lub moos Npe‑ee. 33Nwg nce moog rua ntawm lub thaaj kws nwg ua rua huv lub moos Npe‑ee rua nub tim kaum tswb lub yim hli, yog lub hli kws nwg lub sab xaav tseg teem ca. Hab nwg teem swjhawm ua kevcai noj haus rua cov Yixayee hab nwg nce moog hlawv moov tshuaj tsw qaab xyeem rua ntawm lub thaaj hov.