12

Vương quốc Miền Bắc (Y-sơ-ra-ên) tách khỏi nhà Đa-vít

1Rô-bô-am đến Si-chem và toàn dân tập họp tại đó để cử hành lễ đăng quang. 2Giê-rô-bô-am con Nê-bát đang ở Ai-cập (vì ông chạy trốn vua Sa-lô-môn) nhận được tin này, 3và được người ta mời về nước. Ông hướng dẫn các đại biểu nhân dân đến gặp Rê-bô-am, trình bày như sau: 4“Vua cha đã bắt chúng tôi làm việc nặng nề. Bây giờ, nếu bệ hạ giảm nhẹ trách nhiệm cho chúng tôi thì chúng tôi xin phục vụ bệ hạ." 5Vua đáp: "Ba ngày nữa trở lại đây, ta sẽ trả lời." Mọi người ra về.
6Vua Rô-bô-am hỏi ý kiến những người cao niên trước kia làm cố vấn cho Sa-lô-môn, cha mình: "Các ông nghĩ tôi nên trả lời thế nào?" 7Họ đáp: "Nếu bây giờ bệ hạ chịu khó phục vụ dân, đối xử tử tế với họ, họ sẽ thần phục bệ hạ mãi mãi." 8Vua không nghe lời khuyên của những bậc cao niên, nhưng đi bàn với những người trẻ, đồng trang lứa và thân cận với mình. 9Rô-bô-am hỏi: "Nhân dân muốn ta giảm bớt gánh nặng cho họ, các anh em nghĩ sao?"
10Nhóm trẻ đáp: "Bệ hạ nên trả lời thế này: 'Ngón tay út của ta còn lớn hơn lưng cha ta. 11Nếu cha ta bắt các ngươi làm việc nặng nề, ta sẽ gia tăng công tác cho nặng nề hơn. Cha ta dùng roi để trừng trị, ta sẽ dùng bò cạp."
12Ba ngày sau, Giê-rô-bô-am và nhân dân trở lại gặp vua. 13Vua không theo lời khuyên của những người lớn tuổi, nhưng giở giọng gay gắt, trả lời theo cách 14những người trẻ tuổi đề nghị: "Cha ta bắt các ngươi làm việc nặng nề, ta sẽ gia tăng công tác càng nặng nề hơn. Cha ta dùng roi để trừng trị, ta sẽ dùng bò cạp." 15Vua không nghe lời thỉnh cầu của dân, vì Chúa tể trị các diễn biến để làm ứng nghiệm lời Ngài đã dùng A-hi-gia người Si-lô nói với Giê-rô-bô-am con Nê-bát.
16Khi thấy vua từ khước thỉnh cầu mình, người Y-sơ-ra-ên nói: "Chúng ta chẳng có phần gì với Đa-vít, không thừa hưởng gì nơi con trai Gie-sê cả. Anh em Y-sơ-ra-ên ơi, về đi thôi! Từ nay Đa-vít ơi, hãy liệu lấy việc nhà ngươi!" Và người Y-sơ-ra-ên ai rút về trại nấy. 17Chỉ còn lại những người ở trong đại tộc Giu-đa thần phục Rô-bô-am. 18Khi Rô-bô-am sai A-đô-ram đi lo việc tổ chức lao động, ông bị nhân dân Y-sơ-ra-ên ném đá chết. Vua Rô-bô-am vội vàng lên xe chạy trốn về Giê-ru-sa-lem. 19Từ đó đến nay, người Y-sơ-ra-ên tiếp tục chống lại các vua dòng Đa-vít.
20Khi hay tin Giê-rô-bô-am từ Ai-cập trở về, nhân dân Y-sơ-ra-ên liền tổ chức đại hội mời ông đến dự rồi tấn phong ông làm vua Y-sơ-ra-ên. Chỉ có đại tộc Giu-đa trung thành với nhà Đa-vít.
21Về đến Giê-ru-sa-lem, Rô-bô-am triệu tập quân sĩ thuộc đại tộc Giu-đa và Bên-gia-min, chọn một trăm tám mươi ngàn người định đem đi đánh các đại tộc khác của Y-sơ-ra-ên để khôi phục quyền hành. 22Nhưng Thượng Đế phán bảo Sê-ma-gia, người của Thượng Đế, như sau: 23“Con nói với Rô-bô-am, con Sa-lô-môn, vua Giu-đa và người thuộc hai đại tộc Giu-đa, Bên-gia-min cùng mọi người khác rằng: 24Chúa Hằng Hữu cấm không được đi đánh anh em mình là người Y-sơ-ra-ên. Mỗi người phải trở về nhà mình, vì việc này do Ta định liệu."' Mọi người vâng lời Chúa, ai về nhà nấy.

Đặt tượng bò vàng tại Bê-tên và Đan

25Giê-rô-bô-am xây thành Si-chem trên núi Ép-ra-im và đóng đô tại đấy. Sau đó, vua xây thành Phê-nu-ên. 26Giê-rô-bô-am tự nghĩ: "Không khéo nước lại rơi về tay nhà Đa-vít mất. 27Chừng nào nhân dân còn đi lên Giê-ru-sa-lem dâng lễ vật cho Chúa Hằng Hữu trong Đền thờ, họ sẽ trở lòng theo chủ cũ, quay lại giết ta để phục vụ Rô-bô-am, vua Giu-đa." 28Sau khi tham khảo ý kiến với các cố vấn, vua quyết định làm hai tượng bò con bằng vàng. Vua nói với nhân dân: "Đồng bào phải đi Giê-ru-sa-lem thật xa xôi vất vả. Bây giờ có thần của Y-sơ-ra-ên đây, là thần đã đem đồng bào ra khỏi Ai-cập." 29Vua đặt một tượng ở Bê-tên, một ở Đan. 30Vua làm cho nhân dân phạm tội, vì họ thờ các tượng ấy.
31Vua còn xây đền miếu trên các ngọn đồi, bổ nhiệm thầy tế lễ trong hàng thường dân chứ không chọn người Lê-vi. 32,33Giê-rô-bô-am tự ý chọn ngày rằm tháng tám làm ngày lễ, như lễ tổ chức tại Giu-đa. Vào dịp này, vua dâng sinh tế trên bàn thờ và dâng hương cho tượng bò con mình làm ở Bê-tên. Vua cũng bổ nhiệm các thầy tế lễ phụ trách các miếu trên đồi.