18

Eliyas thiab Npa-as Cov Cevlus

1Tau ib ntu tom qab no, yog xyoo peb uas ntuj qhuav teb nkig ntawd, tus TSWV hais rau Eliyas hais tias, “Koj cia li mus cuag Vajntxwv Ahaj kuv yuav tso nag los.” 2Yog li ntawd, Eliyas thiaj mus lawm.
 Thaum ntawd muaj kev tshaib nqhis nyob hauv lub xeev Xamalis,
3Vajntxwv Ahaj thiaj hu kom Aunpadiyas, tus uas saib lub loog mus cuag nws. (Aunpadiyas yog ib tug uas hwm tus TSWV heev. 4Thaum Yexenpees ntes tus TSWV cov cevlus tua povtseg, Aunpadiyas tau coj cov cev Vajtswv lus ntawd ib puas leej mus zais rau hauv ob lub qhovtsua, ib pab tsib caug leej, nws xa zaub mov thiab dej mus rau lawv noj thiab haus.) 5Ahaj hais rau Aunpadiyas hais tias, “Wb cia li tawm mus xyuas txhua lub qhovdej txhawv thiab txhua lub hav thoob plaws hauv lub tebchaws no saib puas pom muaj zaub nyob qhov twg txaus peb tej nees thiab neesluav noj thiaj cawm tau tej tsiaj ntawd. Peb tej tsiaj thiaj yuav tsis tuag tshaib.” 6Ces nkawd txawm pom zoo muab lub tebchaws faib raws li nkawd nyiam, ces nkawd nyias mus nyias rau ib txojkev lawm.
7Thaum Aunpadiyas tabtom taug kev mus, nws txawm ntsib Eliyas. Nws tseem nco tau Eliyas, nws thiaj nyo hau ntshis hawm thiab nug hais tias, “Koj puas yog Eliyas?”
8Eliyas teb hais tias, “Kuv yog Eliyas. Koj cia li rov qab mus thiab qhia rau koj tus tswv uas yog vajntxwv hais tias, kuv nyob ntawm no.”
9Aunpadiyas teb hais tias, “Kuv tau ua txhaum dabtsi, koj thiaj yuav muab kuv cob rau Ahaj txhais tes? Kuv ntshai nyob tsam nws muab kuv tua povtseg. 10Kuv thov coglus rau ntawm tus TSWV uas yog koj tus Vajtswv uas muaj sia nyob hais tias, vajntxwv twb txib neeg mus nrhiav koj rau txhua lub tebchaws thoob plaws hauv ntiajteb no lawm. Yog tus nom uas kav lub tebchaws twg hais tias tsis pom koj nyob hauv nws lub tebchaws, ces Ahaj yeej kom tus uas kav lub tebchaws ntawd tsa tes twv hais tias nws yeej tsis pom koj nyob qhov twg li. 11Nimno koj ho xav li cas, koj thiaj kom kuv mus qhia rau nws hais tias koj nyob ntawm no? 12Nyob tsam thaum kuv tabtom mus lawm, tus TSWV tus ntsujplig los coj koj mus rau qhov chaw uas tsis muaj neeg paub lawm ne? Ces thaum kuv mus qhia rau Ahaj hais tias koj nyob ntawm no, tiamsis nws ho tuaj nrhiav tsis pom koj, ces thaum ntawd nws yuav muab kuv tua povtseg xwb. Koj nco ntsoov hais tias kuv yeej yog tus uas ibtxwm pehawm tus TSWV thaum kuv tseem yog menyuam yaus los lawm. 13Koj puas hnov zaj uas Yexenpees ntes tus TSWV cov cevlus tua povtseg, kuv coj tau ib puas leej mus zais rau hauv ob lub qhovtsua, ib pab twg tsib caug leej, kuv xa zaub mov thiab dej mus rau lawv noj thiab haus? 14Yog li ntawd, koj yuav ua li cas txib kuv mus qhia rau vajntxwv hais tias koj nyob ntawm no? Nws yeej yuav muab kuv tua povtseg xwb!”
15Eliyas teb hais tias, “Kuv thov coglus rau tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, tus uas kuv niaj hnub ua nws tes haujlwm hais tias, hnub no kuv yuav mus kom tshwm ntsej tshwm muag rau Vajntxwv Ahaj pom ntag!”
16Yog li ntawd, Aunpadiyas thiaj mus cuag Vajntxwv Ahaj thiab qhia zaj no rau nws, ces Ahaj txawm mus cuag Eliyas. 17Thaum Ahaj pom dheev Eliyas, Ahaj hais tias, “Twb yog koj ntag, koj yog tus uas ua rau cov Yixalayees tau kev nyuaj siab ntxov plawv kawg li.”
18Eliyas teb hais tias, “Kuv tsis yog tus uas ua kom cov Yixalayees tau kev nyuaj siab ntxov plawv. Twb yog koj thiab koj txiv ntag, rau qhov neb tsis mloog tus TSWV tej lus samhwm, thiab neb pheej mus pe tej mlom Npa-as ntag. 19Nimno koj cia li mus hu cov Yixalayees tuaj cuag kuv rau saum lub Roob Kalemees no. Coj plaub puas tsib caug leej uas cev Npa-as lus thiab plaub puas leej uas cev tus mlom pojniam Aselas lus uas yog niam Vajntxwv Yexenpees ua tus pub kev noj haus rau lawv tuaj rau ntawm no huv tibsi.”
20Yog li ntawd, Ahaj thiaj hu cov Yixalayees thiab cov cev Npa-as lus tuaj sib sau ua ke rau saum lub Roob Kalemees. 21Eliyas txav zog mus sawv rau ntawm cov pejxeem thiab hais tias, “Nej tseem yuav ua neeg muaj ob lub siab mus txog thaum twg? Yog hais tias tus TSWV yog Vajtswv tiag, sawvdaws cia li pehawm nws; tiamsis yog hais tias Npa-as yog Vajtswv, ces sawvdaws cia li pe Npa-as los mas!” Tiamsis cov pejxeem tsis teb ib los li. 22Eliyas txawm hais tias, “Cov uas cev tus TSWV lus tsuas tshuav kuv tib leej lawm xwb, tiamsis cov uas cev Npa-as lus muaj plaub puas tsib caug leej diam. 23Cia li cab ob tug heev nyuj los; muab ib tug rau cov cev Npa-as lus, muab tus nyuj ntawd tua, txiav ua tej thooj, thiab coj mus tso rau saum pawg taws, tiamsis tsis txhob zes taws rau li. Kuv mam muab dua ib tug heev nyuj tua thiab ua ib yam li lawv ua ntawd. 24Ces kom cov cev Npa-as lus thov lawv tus vajtswv, thiab kuv yuav thov kuv tus TSWV. Yog leejtwg tso hluavtaws los kub, tus ntawd thiaj yog Vajtswv tiag.”
 Cov pejxeem thiaj qw hais tias, “Peb pom zoo ua li koj hais ko ntag!”
25Ces Eliyas hais rau cov cev Npa-as lus hais tias, “Nej yog cov coob, cia nej xub mus xaiv tus heev nyuj thiab coj mus tua ua ntej. Tiamsis tsis txhob zes hluavtaws rau cov taws li, thov nej tus vajtswv kom nws tso hluavtaws los kub nkaus xwb.”
26Lawv txawm muab tus heev nyuj uas lawv cab tuaj ntawd tua thiab thov lawv tus Npa-as mus txog thaum tavsu. Lawv qw hais tias, “Npa-as, thov teb peb lauj!” Thiab lawv dhia mus dhia los ncig lub thaj uas lawv ua ntawd. Tiamsis tsis muaj ib lub suab dabtsi teb lawv li.
27Ces thaum tavsu Eliyas hais lus twm lawv hais tias, “Thov kom nrov mentsis thiab maj! Nws yog vajtswv! Tej zaum nws tseem xav lwm yam lossis nws tseem tab nkaum lossis nws tseem taug kev mus rau lwm qhov lossis nws tseem tsaug zog lawm, mas nej yuav tsum tsa kom nws sawv!” 28Yog li ntawd, cov cev Npa-as lus thiaj qw nrov tshaj qhov qub, lawv muab ntaj muab riam hlais lawv lub cev ua ntshav nrog liab vog raws li kevcai uas lawv ibtxwm ua los lawm. 29Lawv qw ua nqaj ua nqug mus txog thaum hnub qaij, tiamsis tsis muaj leejtwg teb thiab tsis hnov suab dabtsi li.
30Ces Eliyas txawm hais rau cov pejxeem hais tias, “Nej txav los ze kuv.” Lawv txawm txav los sawv vij Eliyas. Eliyas txawm muab tus TSWV lub thaj uas twb vau tas lawm kho rov rau. 31Nws muab kaum ob lub pobzeb los, ib lub rau ib xeem raws li Yakhauj kaum ob leeg tub ntawd tej npe, Yakhauj yog tus uas tus TSWV tis dua ib lub npe hu ua Yixalayees. 32Eliyas muab cov pobzeb ntawd txhim ua ib lub thaj ua qhov chaw pehawm tus TSWV. Nws khawb ib tug kwj ncig lub thaj ntawd kom ntim tau li ob thoob dej. 33Ces nws muab taws mus tso rau saum lub thaj, muab tus heev nyuj tua txiav ua tej thooj, thiab coj mus tso rau saum cov taws. Nws txawm hais tias, “Cia li coj plaub lub hub mus ntim dej kom puv nkaus rau thiab nqa los hliv rau saum cov khoom fij thiab cov taws no.” Lawv txawm ua raws li nws hais ntawd, 34Eliyas hais tias, “Rov mus nqa dej los ntxiv thiab,” lawv rov ua dua li nws hais. Nws rov hais tias, “Rov mus nqa dej los ntxiv rau thiab,” ces lawv rov qab ua dua ib zaug thiab. 35Cov dej ntws saum lub thaj los puv nkaus tus kwj uas khawb ncig lub thaj.
36Ces thaum hnub qaij uas txog lub caij fij khoom, Eliyas thiaj txav zog los rau ntawm lub thaj thiab thov Vajtswv hais tias, “Tus TSWV uas yog Anplahas, Ixaj thiab Yakhauj tus Vajtswv, hnub no thov koj cia li ua kom sawvdaws pom hais tias, koj yog cov Yixalayees tus Vajtswv thiab kuv yog koj tus tubtxib thiab tej uas kuv ua no yog koj kom kuv ua. 37Thov teb kuv lauj tus TSWV, thov teb kuv kom cov neeg no thiaj paub hais tias koj yog tus TSWV, tus Vajtswv uas tabtom coj lawv rov los cuag koj.”
38Tus TSWV txawm tso hluavtaws los kub cov khoom fij, cov taws, cov pobzeb, cov av thiab cov dej hauv tus kwj tas huv tibsi lawm. 39Thaum cov pejxeem pom li ntawd, lawv txawm qhau cev hlo rau hauv av thiab qw nrov nrov hais tias, “Tus TSWV thiaj yog Vajtswv; tus TSWV tib leeg xwb thiaj yog Vajtswv tiag.”
40Eliyas hais tias, “Nej cia li ntes cov xibhwb cev Npa-as lus no; tsis txhob pub ib tug dim li!” Cov pejxeem ntes tau lawv txhua tus, thiab Eliyas coj lawv mus tua povtseg tas rau nram tus Dej Kisoos lawm.

Vajtswv Tso Nag Los

41Eliyas hais rau Vajntxwv Ahaj hais tias, “Koj cia li mus thiab noj mov tamsim no. Kuv hnov suab nag twb los yuav txog.” 42Thaum Ahaj mus noj mov lawm, Eliyas txawm nce mus rau saum ncov roob Kalemees, nws txhos caug ntua rau hauv av thiab khoov ua ntsejmuag ti nkaus ntawm nws ob lub hauvcaug. 43Eliyas hais rau nws tus tubtxib hais tias, “Tamsim no koj cia li mus ntsia puag tom hiavtxwv saib.”
 Tus tubtxib txawm mus ntsia thiab rov los hais tias, “Kuv tsis pom dabtsi li.” Eliyas kom nws mus ntsia xya zaus.
44Zaum xya nws rov los thiab hais tias, “Kuv pom ib tauv huab me me luaj lub xibteg sawv hauv hiavtxwv tuaj xwb.”
 Eliyas hais rau nws tus tubtxib hais tias, “Koj cia li mus hais rau Vajntxwv Ahaj, kom nws kavtsij nce rau hauv nws lub tsheb nees thiab mus tsev ua ntej nag los tav nws kev.”
45Ces tib plig ntshis xwb huab tsaus nti ib tog tuaj puv nkaus saum nruab ntug, cua txawm pib ntsawj thiab tuam tsam nag nrov nroos ntws saum ntuj los. Ahaj thiaj nce rau hauv nws lub tsheb nees thiab rov qab mus rau hauv lub nroog Yexelees lawm. 46Tus TSWV lub hwjchim los kav nkaus Eliyas; nws qaws hlo tsho khi nkaus rau saum duav thiab khiav ceev heev huas kiag Ahaj ntej mus txog ntua hauv Yexelees.